АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Теоретичні основи

Читайте также:
 1. IX. У припущенні про розподіл ознаки по закону Пуассона обчислити теоретичні частоти, перевірити погодженість теоретичних і фактичних частот на основі критерію Ястремського.
 2. Загальні відомості й теоретичні положення
 3. Загальні теоретичні відомості
 4. Загальні теоретичні положення
 5. Загальнотеоретичні засади
 6. ЗМ 1. Теоретичні основи оподаткування. Місцеві податки
 7. Змістовний модуль 1. Теоретичні основи теорії ймовірностей та комбінаторики
 8. Змістовний модуль 3.Теоретичні основи математичної статистики
 9. Історія і сучасні проблеми української термінології. Теоретичні засади термінознавства та лексикографії
 10. Короткі теоретичні відомості
 11. Короткі теоретичні відомості
 12. Культурна проблематика в українській теоретичній думці XIX – початку XX ст.

Густина – це маса речовини, яка міститься в одиниці об’єму . В системі СІ густина вимірюється в кг/м , а на практиці найчастіше мають справу з безмірною величиною – відносною густиною. Це відношення маси речовини, при температурі визначення, до маси води при 4 прийнята за 1000 кг/м .

У стандартах передбачається визначити відносну щільність при +20 ( ). У тих випадках, коли температура визначення щільності відрізняється від +20 одержане значення густини при , приводять до стандартної за формулою

(1.1)

де: - температурна поправка на 4 (знаходять за розрахунковими таблицями; дивись додаток №1, змінюється в межах 0,000515…0,000910).

- густина нафтопродукту при температурі заміру.

- температура у момент визначення густини .

Густина нафтопродукту – важливий його показник. Її необхідно знати для обліку витрати і нормування нафтобази у одиницях маси (кг\м3), а при заправці видають в об’ємних одиницях (л.). Густина необхідно знати при визначенні годинної втрати і при налагоджуванні паливної апаратури. Крім того за густиною можна судити про вид нафтопродукту та їх змішування між собою.

Визначають щільність в виробничих умовах з допомогою нафтоденсиметрів, ареометрів, денсиметрів, але існують й інші методи, які застосовують при лабораторних випробуваннях (за допомогою пікнометрів, гідростатичних терезів).

Нафтоденсиметр являє собою скляну циліндричну посудину усередині якого вмонтовано баластна вага, шкала для підрахунку густини та термометр для заміру температури нафтопродукту (дивись малюнок 1). Кожен нафтоденсиметр, ареометр, денсиметр розраховано на вимірювання густини у вузькому діапазоні. Для вимірювання густини різних нафтопродуктів необхідно мати декілька нафтоденсиметрів з межами вимірювання 0,69…1,00.

Нафтоденсиметрами радять виміряти щільність нафтопродуктів з в’язкістю не більше 200 мм. при +50 С. Більш в’язкі нафтопродукти необхідно розбавляти рівним об’ємом гасу з відомою густиною. Готують суміш рідини, густину якої досліджують, а розчинником у відповідному співвідношенні (наприклад 1:2). Визначають густину суміші, а потім перераховують щільність рідини за формулою:

(1.2)

де: – густина в’язкості рідини; кг/м3

– густина суміші; кг/м3– густина розчинника; кг/м3

Порядок виконання роботи:

Перед початком випробування витримують нафтопродукт, вимірювальні прилади та вимірювальний циліндр при температурі навколишнього середовища не менше 15…20 хвилин. Температура досліджує мого нафтопродукту не повинна відрізнятися від температури навколишнього середовища більше ніж на 5 .

Рис. 1. Прилад для визначення густини


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)