АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Шестерні

Читайте также:
 1. ДЕТАЛІ МАШИН
 2. Допустимі напруження
 3. Закономірності і зміни технічного стану машин
 4. Компоновка двоступінчастого редуктора за розгорнутою схемою
 5. Лекція 7. Захист від шуму, ультра і інфразвуку та вібрації
 6. Матеріали зубчастих коліс та способи зміцнення зубців
 7. Метод еквівалентних моментів
 8. Метод еквівалентних циклів
 9. Министерство образования и науки Российской Федерации 3 страница
 10. Министерство образования и науки Российской Федерации 4 страница
 11. Обґрунтування пропозицій про міру покарання, цивільний позов
 12. Обладнання для транспортування сировини і продуктів

Шестерні також являють собою в основі тіла обертання, тому процес їх створення аналогічний створенню валів. Основні складності виникають при створенні зубів, тому розглянемо докладніше процес створення моделі циліндричної прямозубої шестерні без зміщення.

1. На початковому етапі (див. рис. 6.5), створюється основне тіло обертання за допомогою елемента «Повернута бобишка». Ескіз повинен містити всі наявні в деталі конструктивні елементи: фаски, скруглення, проточки.

2. На торці зубчастого вінця створюється ескіз профілю для вирізу зуба (рис. 6.6). Відзначимо, що ми не задаємося метою побудувати точного профілю зуба, який, як відомо, є евольвентою. При проектуванні достатньо, щоб правильно були представлені в моделі діаметри вершин і западин зуба і товщина зуба по ділильному діаметру. У цьому випадку дозволяється задавати профіль зуба у вигляді дуги кола.

Рис. 6.5

Рис. 6.6

У разі створення даного ескізу під час визначення основних розмірів дуже зручно скористатися рівняннями, в яких фігурують два основних параметри зубчастого колеса: модуль m, і число зубів z. Ескіз профілю для вирізу зуба і рівняння, що задають розміри, подані на рис. 6.6. Додатково в якості геометричної взаємозв'язку задається рівність товщини зуба і западини по ділильному колі, тобто, рівність дуг AB і BC.

Використовуючи отриманий ескіз, застосовуємо елемент «Витягнутий виріз».

3. Створюємо кругової масив з елементів «Витягнутий виріз» в кількості рівній кількості зубців (рис. 6.7).

Аналогічно створюються циліндричні косозубі шестерні (з нульовим зсувом), тільки для отримання профілю зуба замість елемента «Витягнутий виріз» використовується елемент «Витягнутий виріз по траєкторії», при цьому в якості траєкторії виступає спіраль з кроком, відповідним куту нахилу лінії зуба.

Рис. 6.7

 

Рекомендована література

1) Детали машин и основы конструирования / Под ред. М.Н. Ерохина. – М.: КолосС, 2005. – 462 с.

2) Дунаев П.Ф., Леликов О.П. Конструирование узлов и деталей машин: Учебн. пособие. – М.: Академия, 2004. – 496 с.

3) Иванов В.Н. Детали машин: Учеб. для студентов втузов / Под ред. В. А. Финогенова. – М.: Высшая школа, 2007. – 407 с.4) Иосилевич Г.Б. Детали машин. – М.: Машиностроение, 1988. – 368 с.

5) Киркач Н.Ф., Баласанян Р.А. Расчет и проектирование деталей машин: Учеб. пособие. – Харьков: Основа, 1991. – 276 с.

6) Коновалюк Д.М., Ковальчук Р.М. Деталі машин: Підручник. – К.: Кондор, 2004. – 584 с.

7) Курмаз Л.В. Основи конструювання деталей машин: навч. посібник. – Харків: Вид-во "Підручник НТУ "ХПІ", 2010. – 532 с.

8) Курсовое проектирование деталей машин: Учеб. пособие / С.А. Чернавский, К.Н. Боков, И. М. Чернин и др. – М.: Машиностроение, 1988. – 416 с.

9) Мархель І.І. Деталі машин: Навч. посібник. – Київ: Алерта, 2005. – 368 с.

10) Павлище В.Т. Основи конструювання та розрахунок деталей машин: Підручник. – Львів: Афіша, 2003. – 560 с.

11) Решетов Д.Н. Детали машин. – М.: Машиностроение, 1989. – 496 с.

12) Устюгов І.І. Деталі машин: Підручник. – К.: Вища школа, 2002. – 398 с.


Деталі машин. Розрахунок і конструювання циліндричних передач з використанням Excel та Solidworks[Текст]: Методичні вказівки до виконання курсового проекту

Д38
для студентів напряму підготовки 6.050503 «Машинобудування» фахового спрямування «Обладнання лісового комплексу» машинобудівного факультету денної та заочної форм навчання / уклад. М.П. Ярошевич, А.В. Силивонюк. – Луцьк: Луцький НТУ, 2014. – 64 с.

 

Комп’ютерний набір: А.В. Силивонюк

Редактор: О.С. Гордіюк

 

 

Підписано до друку ___.___.2014. Формат 60x84/16.

Папір офсетн. Гарнітура Times New Roman. Друк цифровий.

Ум. друк. арк. 40. Обл.-вид. арк. 3,9.

Наклад 50 прим. Зам. 238.

 

 

Редакційно-видавничий відділ

Луцького національного технічного університету

43018, м. Луцьк, вул. Львівська, 75

Друк РВВ Луцького НТУ

 
 


[1] Система конструкторської документації ДСТУ 3321-2003

‡агрузка...

[2] В навчальному проекті за технічну пропозицію виступає задана кінематична схема.

[3] Комірка E22 об’єднується з коміркою F22.

[4] При постійному навантаженні значення ψbd можуть бути збільшені на 15…20 %.

[5] Примітка. Індекс "т" тут не вводиться, але слід пам’ятати, що це розрахунок саме тихохідного ступеня.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.008 сек.)