АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Символи і умовні позначки

Читайте также:
 1. Введемо позначки
 2. Взаимодействие религии как символической системы с обществом
 3. Внешние атрибуты, символика
 4. Г. – цензурой был введен запрет на такие слова, как «казак», «московит», «Украина», «украинский» и прочее, что имело отношение к украинскому национал-символическому содержанию.
 5. Государственная символика РБ и ее место в идеологии.
 6. ДЕСЯТАЯ ЛЕКЦИЯ. СИМВОЛИКА СНОВИДЕНИЯ
 7. Жанр романа в литературе русского символизма: «Мелкий бес» Ф. Сологуба и «Петербург» Андрея Белого.
 8. значение и культовая символика украшений.
 9. Ибсен. специфика символизма.
 10. Истоки символизма
 11. Коефіцієнти переведення фізичного поголів'я тварин в умовні голови великої рогатої худоби
 12. Колонна Ашоки с изображением льва, символизирующего Будду

Дерево конструювання FeatureManager надає інформацію про всі деталі чи елементи, що містять зовнішні посилання. Зовнішні посилання залежать від геометрії, що існує в іншому документі. Для одержання додаткової інформації див. Інтерактивне керівництво користувача SolidWorks 2000, розділи "Похідні деталі" і "Зборки, Робота з деталями усередині зборки".

Якщо деталь містить які-небудь елементи з зовнішніми посиланнями (рішення одного документа залежить від іншого), після імені деталі, розташованого вгорі списку дерева конструювання, указується стрілка ->. Після імені елемента, що містить зовнішні посилання, також указується стрілка ->.

Якщо зовнішнє посилання не вдається знайти, після імен елемента і деталі вказується ->?.

У дереві конструювання FeatureManager використовуються наступні умовні позначки:

· Символ ліворуч від значка елемента вказує на те, що він містить зв'язані з ним елементи, наприклад ескізи. Натисніть на знак , щоб розгорнути елемент і відобразити його зміст.

· Якщо ескізи не є цілком визначеними (немає символу), перед іменами ескізів у дереві конструювання FeatureManager вказується один з наступних символів.

· Знак (+), якщо вони перевизначені.

· Знак (-), якщо вони невизначені.

· Знак (?), якщо не удається вирішити ескіз.

Для одержання додаткової інформації про перевизначені і невизначені ескізи див. розділи Додавання розмірів на стор. 3-5 і Інтерактивне керівництво користувача SolidWorks 2000, розділ "Малювання за допомогою SolidWorks".

Якщо положення компонентів зборок не цілком визначено (немає символу), перед їхніми іменами в дереві конструювання FeatureManager вказується один з наступних символів:

· Знак (+), якщо їхнє положення перевизначене.

· Знак (-), якщо їхнє положення невизначене.

· Знак (?), якщо не удається вирішити їхнє положення.

· Знак (f), якщо їхнє положення фіксоване (на одному місці).

Перед сполученими деталями зборки ставиться:

· Знак (+), якщо вони зачіпаються при перевизначенні положення компонентів у зборці.

· Знак (?), якщо не вдається їх вирішити.

· Деякі компоненти в зборці можуть використовуватися кілька разів. Тому, у зборці після кожного компонента випливає число, укладене в кутові дужки <п>, що збільшується на одиницю щораз, коли додається ще один такий же компонент.Ярлики внизу дерева конструювання FeatureManager показують поточну функцію FeatureManager:

Документ деталі чи зборки відкриті для редагування чи перегляду. Для одержання додаткової інформації див. Інтерактивне керівництво користувача SolidWorks 2000, розділи "Малювання за допомогою SolidWorks" і "Елементи".

Зборка відкрита для редагування, додавання компонентів, створення конфігурацій і перегляду. Для одержання додаткової інформації див. Інтерактивне керівництво користувача SolidWorks 2000, главу "Основи зборки" і розділ "Зборки".

Використовуються функціональні можливості PropertyManager (Менеджера властивостей). Для одержання додаткової інформації див. Інтерактивне керівництво користувача SolidWorks 2000, розділ "Малювання за допомогою SolidWorks".

Використовується ярлик "Менеджер конфігурації", на якому можна створювати, вибирати і переглядати конфігурації деталі чи зборки. Для одержання додаткової інформації див. Інтерактивне керівництво користувача SolidWorks 2000, розділи Перегляд конфігураційі "Зборки,Конфігурації".

Документ креслення відкритий для перегляду чи редагування. Для одержання додаткової інформації див. Інтерактивне керівництво користувача SolidWorks 2000, розділ "Креслення".


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)