АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Режими роботи передачі. Визначення розрахункового навантаження

Читайте также:
 1. C. Написання курсової роботи
 2. XIV. 7. Вимірювання електрорушійних сил. Застосування методу вимірювання ЕРС для визначення різних фізико – хімічних величин
 3. Автоматизация и роботизация
 4. Алгоритм роботи командирiв щодо попередження та подолання конфлiктних ситуацiй
 5. Алгоритми роботи посадових осіб щодо профілактики суїцидальних проявів
 6. Аналіз ефективності роботи основних засобів та довгострокових інвестицій
 7. Аналіз роботи системи
 8. Аналіз та прогнозування обсягу роботи пожежно-рятувальних підрозділів.
 9. Б. Аварійний режим роботи трьохфазної мережі з ізольованою нейтраллю.
 10. Безопасность функционирования автоматизированных и роботизированных производств.
 11. Блок визначення мінімального або максимального значення MinMax
 12. Ваговий бал – 6 . Максимальна кількість балів за якість виконання текстової частини курсової роботи дорівнює 6 балів.

Повне навантаження, яке далі має назву розрахункового, складається з корисного та динамічного навантажень. Корисне або номінальне навантаження діє на зубці в зв’язку з передачею крутного моменту від одного колеса до другого. Динамічне навантаження може бути зовнішнім та навантаженням у зачепленні.

Зовнішнє динамічне навантаження – це приріст навантаження зубчастої передачі від зовнішніх джерел. Враховується введенням коефіцієнтом зовнішнього динамічного навантаження KA, який залежить від робочих характеристик приводного і веденого обладнання. Динамічне навантаження в зачепленні виникає із-за порушень кроку зачеплення. Причиною цьому можуть бути помилки виготовлення коліс та деформація зубців, валів, підшипників та корпуса редуктора під робочим навантаженням.

Навантаженням зубчастої передачі є крутний момент Т на валу колеса. Характер зміни цього навантаження в часі називають режимом навантаження.

Базовим називають постійний режим, за якого зовнішнє навантаження зостається незмінним при числі циклів більшим бази контактних напружень NH lim. Крутний момент на валу колеса для такого режиму має назву номінального.

Постійний режим зустрічається дуже рідко. Фактичне навантаження, за яким працює будь-яка зубчаста передача, змінне у часі і носить імовірний характер. Шляхом статистичної обробки експериментальних записів кривих навантаження можна побудувати графік навантаження.

Постійний режим зустрічається дуже рідко. Фактичне навантаження, за яким працює будь-яка зубчаста передача, змінне у часі і носить імовірний характер. Шляхом статистичної обробки експериментальних записів кривих навантаження можна побудувати графік навантаження.

Графік може бути ступінчастим (гістограма) або у вигляді плавної кривої. Для зручності математичної обробки усі ступені гістограми розміщують в порядку їх зменшення у відносних координатах та з рівними масштабами по осям (рис. 3.1), де
Ti – поточне значення крутного моменту; Tmax – найбільший момент нормального технологічного процесу; Ni – число циклів роботи зубця в зачепленні при поточному моменті Ti; NK – сумарна кількість циклів навантажень за заданий час роботи (напрацювання).

Рис. 3.1. Гістограма навантаження привода машиниЯкщо частота обертів вала постійна, то , де – термін дії моменту Ti в годинах за заданий термін роботи машини (годин).

Під час роботи мають місце короткочасні пікові моменти Tпік, більші ніж Tmax. Їх джерело – максимальний момент двигуна, який може бути досягнуто, наприклад, при важкому запуску. Ці пікові моменти до графіка навантаження не враховують, а задають коефіцієнтом перевантаження , який записується в каталозі електричних двигунів співвідношенням . Доцільно коефіцієнт перевантаження для приводів промислового устаткування обмежити величиною за рахунок конструктивних запобіжників. Таким чином, найбільший крутний момент нормального технологічного процесу в середньому буде дорівнювати ( – номінальний крутний момент).

При змінному навантаженні розрахунок зубчастої передачі на міцність може виконуватись за одними із нижченаведених методів.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)