АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Тригонометричні функції. Тригонометричні рівняння і нерівності

Читайте также:
 1. III. Соціальна політика, її сутність і функції.
 2. Асимптоти функції.
 3. Банківська система: сутність, принципи побудови та функції. особливості побудови банківської системи в Україн
 4. Бюджетні обмеження споживача, бюджетне рівняння та фактори впливу на бюджетну лінію.
 5. Виробничі функції.
 6. Геометричний зміст похідної. Рівняння дотичної.
 7. Гроші та їх функції. Грошова маса та її аґреґати
 8. Грошовий обіг та його закони. Рівняння грошової та товарної мас (рівняння Ірвена Фішера). Грошові агрегати.
 9. Державний бюджет, його структура і функції.
 10. Державні комітети (державні служби) України та інші центральні органи виконавчої влади: їх статус, функції.
 11. Загальне рівняння фотосинтезу та походження кисню
 12. Змістовний модуль 6.2. «Рівняння, їх системи і сукупності.».

АЛГЕБРА І ПОЧАТКИ АНАЛІЗУ

1. Знайдіть тригонометричні функції числа .

2. Знайдіть значення виразу .

3. Знайдіть значення виразу .

4. Обчисліть: .

5. Побудуйте графік функції на проміжку та знайдіть:

а) значення у , якщо ; б) значення х , якщо у=-1.

6. Побудуйте графік функції на проміжку та знайдіть:

а) значення у , якщо ; б) значення х , якщо у=-1.

7. Побудуйте графік функції на проміжку та знайдіть:

а) значення у , якщо ; б) значення х , якщо у=-1.

8. Побудуйте графік функції на проміжку та знайдіть:

а) значення у , якщо ; б) значення х , якщо у=1.

 

9. Розв’яжіть рівняння:

10. Розв’яжіть нерівність:

.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)