АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Розвиток і сучасний стан сертифікації

Читайте также:
 1. II. Розвиток математичних знань.
 2. II. Розвиток математичних знань.
 3. II. Розвиток математичних знань.
 4. II. Розвиток математичних знань.
 5. II. Розвиток математичних знань.
 6. II. Розвиток математичних знань.
 7. II. Розвиток математичних знань.
 8. II. Розвиток математичних знань.
 9. III. Розвиток математичних знань.
 10. III. Розвиток математичних знань.
 11. III. Розвиток математичних знань.
 12. III. Розвиток математичних знань.

1. Поняття сертифікації

2. Основні положення державної системи сертифікації УкрСЕПРО

2.1. Загальні відомості про систему

2.2. Структура системи і функції її органів і осіб

2.3. Основні принципи та загальні правила системи

 

 

1.Сертифікація – процедура, за допомогою якої третя сторона дає письмову гарантію, що продукція, процес чи послуга відповідають заданим вимогам.

В Україні робота з сертифікації стала проводитись після виходу постанови Кабінету Міністрів № 95 від 27.02.92 р. та Декрету Кабінету Міністрів, у відповідності з якими були розроблені перші нормативні документи системи сертифікації УкрСЕПРО. Зараз в Україні діє 25 нормативних документів державної системи сертифікації УкрСЕПРО.

Національним органом, який керує всіма роботами з сертифікації в Україні, є Держстандарт. Під його керівництвом розроблено всі нормативні документи державної системи сертифікації УкрСЕПРО. Він активно працює з питань сертифікації в міжнародних, європейських організаціях та міжнародній раді з питань Метрології, стандартизації та сертифікації СНД. Схема структури Системи УкрСЕПРО наведена на рис. 22.

 
 

 

 


Рис. 21. Схема організаційної структури системи сертифікації УкрСЕПРО

2.1. Загальні відомості про систему

Перші шість нормативних документів системи сертифікації УкрСЕПРО розроблені в 1993 році Українським науково-виробничим центром стандартизації, метрології та сертифікації і Державним науково-дослідним інститутом “Система” Держстандарту України, затверджені і введені в дію Наказом Держстандарту України від 30.06.1993 року за № 94. До них відносять:

- КНД 50-002-93. Система сертифікації УкрСЕПРО. Основні положення.

- КНД 50-003-93. Система сертифікації УкрСЕПРО. Вимоги до органів з сертифікації продукції та порядок їх апробації.

- КНД 50-004-93. Система сертифікації УкрСЕПРО. Вимоги до випробувальних лабораторій та порядок їх акредитації.

- КНД 50-005-93. Система сертифікації УкрСЕПРО. Порядок проведення сертифікації продукції.

- КНД 50-006-93. Система сертифікації УкрСЕПРО. Атестація виробництва. Порядок здійснення.

- КНД 50-007-93. Система сертифікації УкрСЕПРО. Реєстр систем.Система створена у відповідності до міжнародних нормативних документів ISO/IEC і передбачає такі взаємопов’язані види діяльності:

1 – сертифікацію продукції (процесів, послуг);

2 – сертифікацію систем якості;

3 – атестацію виробництва;

4 – акредитацію випробувальних лабораторій;

5 – акредитацію органів з сертифікації продукції;

6 – акредитацію органів з сертифікації систем якості;

7 – атестацію експертів-аудиторів за переліченими видами діяльності.

 

2.2. Структура системи і функції її органів і осіб

Організаційну структуру Системи утворюють:

1. Національний орган з сертифікації – Держстандарт України

2. Науково – технічна комісія

3. Органи з сертифікації продукції

4. Органи з сертифікації систем якості

5. Випробувальні лабораторії (центри)

6. Експерти – аудитори

7. Науково-методичний та інформаційний центр

8. Територіальні центри стандартизації, метрології та сертифікації Держстандарту України

9. Український учбово-науковий центр з стандартизації, метрології та сертифікації

Функції

Національний орган з сертифікації – Держстандарт України

Ø Розробляє стратегію розвитку сертифікації в Україні

Ø Організує, веде та координує роботи щодо забезпечення функціонування Системи

Ø Взаємодіє з національними органами з сертифікації інших держав та міжнародними організаціями, що здійснюють діяльність з сертифікації

Ø Організує розробку та удосконалення організаційно-методичних документів Системи

Ø Приймає рішення щодо приєднання до міжнародних угод з сертифікації

Ø Встановлює основні принципи, правила та структуру Системи, а також знак відповідності та правила його застосування

Ø Встановлює правові та економічні основи функціонування Системи

Ø Формує та затверджує склад науково-технічної комісії

Ø Акредитує органи з сертифікації та випробувальні лабораторії (центри), атестує експертів-аудиторів, здійснює інспекційний контроль за діяльністю цих органів

‡агрузка...

Ø Веде реєстр Системи

Ø Організує роботи з сертифікації продукції, в разі відсутності органу з сертифікації певного виду продукції

Ø Затверджує перелік продукції, що підлягає обов’язковій сертифікації

Ø Розглядає апеляції щодо виконання правил Системи

Ø Організує інформаційне забезпечення діяльності з сертифікації Системи

Ø Несе відповідальність від імені держави за дотримання правил та порядку сертифікації продукції

Науково – технічна комісія формується і затверджується Національним органом з сертифікації.

Ø Формує єдину політику з питань побудови, функціонування та удосконалення Системи

Ø Вносить пропозиції щодо взаємодії з національними органами інших держав та міжнародними організаціями з сертифікації

Органи з сертифікації продукції призначаються та акредитуються Національним органом з сертифікації

Ø Здійснює управління системою сертифікації, закріпленої за ним номенклатури продукції та несе відповідальність за її функціонування

Ø Розробляє організаційно – методичні документи з сертифікації закріпленої продукції

Ø Проводить за дорученням Національного органу з сертифікації, акредитацію випробувальних лабораторій (центрів)

Ø Назначає схему та порядок проведення сертифікації закріпленої продукції

Ø Організує та проводить атестацію виробництв

Ø Здійснює технічний нагляд

Ø Видає сертифікати відповідності на продукцію та атестати виробництв

Органи з сертифікації систем якості призначається та акредитується Національним органом з сертифікації.

Ø Розробляє організаційно-методичні документи з сертифікації систем якості

Ø Організує і проводить сертифікацію систем якості

Ø Організує і проводить за пропозицією органу з сертифікації продукції атестацію виробництв

Ø Здійснює технічний нагляд за сертифікованими системами якості та атестованим виробництвом

Ø Видає сертифікат на системи якості

Випробувальні лабораторії (центри)

Ø Проводять випробування продукції та видають протоколи випробувань

Ø Беруть участь у проведенні технічного нагляду та інспекційного контролю

Ø Беруть участь за пропозицією органу з сертифікації в атестації виробництва продукції, що сертифікується

Експерти – аудитори виконують окремі роботи, що пов’язані з сертифікацією продукції.

Науково-методичний та інформаційний центр є УкрНДІССІ

Ø Здійснює розробку та удосконалення організаційно – методичних документів Системи

Ø Підготовлює та подає до Національного органу з сертифікації пропозиції та проекти законодавчих актів в галузі сертифікації

Ø Проводить аналіз можливостей підприємств та організацій та організацій щодо призначення їх органами з сертифікації

Ø Підготовляє пропозиції з номенклатури продукції, що підлягає обов’язковій сертифікації

Ø Приймає участь на договірній основі в підготовці органів з сертифікації, а також в підготовці підприємств до сертифікації продукції і систем якості

Ø Бере участь в акредитації

Територіальні центри стандартизації, метрології та сертифікації Держстандарту України

Ø Проводять за дорученням Національного органу інспекційний контроль за додержанням правил Системи

Ø Проводять за пропозицією органу з сертифікації технічний нагляд за сталістю показників сертифікованої продукції під час її виробництва

Ø Надають методичну допомогу підприємствам у підготовці до акредитації (на договірній основі)

Український учбово-науковий центр з стандартизації, метрології та сертифікації проводить навчання та підвищення кваліфікації фахівців у галузі сертифікації.

 

2. 3. Основні принципи та загальні правила системи

Основні принципи регламентуються КНД – 50-002-93. Згідно цього нормативного документу:

1. Сертифікація в Системі передбачає підтвердження третьою стороною показників характеристик та властивостей продукції, процесів, послуг на підставі випробувань, атестації виробництва та сертифікації систем якості.

2. Право проведення робіт з сертифікації продукції надається органам з сертифікації, випробувальним лабораторіям (центрам) та експертам – аудиторам, що акредитовані в Системі та занесені до реєстру Системи

3. Органами з сертифікації в Системі можуть бути акредитовані організації та підприємства державної форми власності, а випробувальними лабораторіями (центрами) – акредитовані організації та підприємства будь – яких форм власності.

4. Якщо в Системі акредитовано декілька органів з сертифікації однієї і тієї ж продукції, то заявник має право провести сертифікацію в будь – якому з цих органів.

5. Визнання органів з сертифікації та випробувальних лабораторій (центрів), сертифікатів відповідності, а також знаків відповідності інших держав здійснюється на основі багатосторонніх та двосторонніх угод про взаємне визнання результатів робіт з сертифікації, при цьому свідченням визнання закордонних сертифікатів є сертифікат відповідності, що виданий у Системі, або свідоцтво про його визнання.

6. Роботи з сертифікації в Системі організовуються шляхом створення органами з сертифікації спорідненої продукції, які повинні бути побудовані з урахуванням правил діючих міжнародних систем сертифікації.

7. На сертифіковану в Системі продукцію видається сертифікат відповідності та наноситься знак відповідності, технічні вимоги до якого, порядок та правила його застосування встановлено державним стандартом України.

8. Роботи щодо сертифікації продукції, систем якості, атестації виробництв, акредитації органів з сертифікації та випробувальних лабораторій (центрів) виконуються за договорами.

9. Технічний нагляд за виробництвом сертифікованої продукції в Системі виконує орган з сертифікації цієї продукції або за його дорученням інші організації (орган з сертифікації систем якості, територіальні центри Держстандарту).

10. Під час проведення технічного нагляду враховується інформація щодо якості продукції, яка надходить від органів державного нагляду, товариств споживачів та інших зацікавлених організацій.

11. Основою інформаційного забезпечення Системи є реєстр, дані якого та інформацію про діяльність з сертифікації Держстандарт періодично публікує в своїх інформаційних виданнях.

12. Система передбачає конфіденційність інформації про результати робіт з сертифікації.

13. Апеляції щодо застосування стандартів якості сертифікованої продукції, а також виконання правил Системи розглядаються органами з сертифікації.

14. У разі незгоди однієї з сторін з результатами розгляду, подальше розв’язання суперечки здійснюється комісією з апеляцій, яка створюється Національним органом з сертифікації з залученням представників органів з сертифікації та інших зацікавлених сторін.

15. Офіційною мовою Системи є державна мова, а в разі потреби документи можуть супроводжуватись автентичним текстом на будь – якій іншій мові, при цьому тексти мають однакову силу.

 

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.01 сек.)