АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Функціональний простір сигналів

Читайте также:
 1. Боротьба з завадами при вимірюванні малих сигналів
 2. Векторні простори сигналів
 3. Г) підприємницький простір.
 4. Доходи: сутність, структура, функціональний розподіл та роль
 5. Енергетичні характеристики сигналів
 6. Залежність скалярного добутку сигналів від їх норми
 7. Зміщення сигналів в часі
 8. Класифікація сигналів
 9. Кодування аналогових сигналів
 10. Кореляційний аналіз сигналів
 11. Культурний простір як простір смислових опозицій
 12. Межа чутливості електричних підсилювачів малих сигналів

Вибірка лише в N точках повторює функцію . При зростанні N за рахунок зменшення кроку дискретизації T вибірка все ближче наближається до базового аналогового сигналу заданого на інтервалі , а відповідно точка N-вимірного векторного простору при займає деяке граничне положення. Тому, ми можемо говорити про функціональний простір сигналів. При вибірка переходить у функцію, що задана на відрізку , а сума переходить в інтеграл:

, .

Тоді норма сигналу згідно (2.5) дорівнює

. (2.10)

Метрика як відстань між сигналами і згідно (2.6) дорівнює:

. (2.11)

Скалярний добуток двох функцій згідно (2.7) визначається так:

. (2.12)

Кут між двома сигналами дорівнює:

. (2.13)


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)