АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

УКРАЇНСЬКИЙ СПОЖИВАЧ МЕБЛІВ

Читайте также:
 1. Module XV. Трудове право. Право споживачів
 2. Борщ український
 3. Бюджетне обмеження споживача
 4. Бюджетне обмеження споживача та чинники, що на нього впливають.
 5. ВИЗНАЧЕННЯ СТАНУ РІВНОВАГИ СПОЖИВАЧА НА ОСНОВІ АНАЛІЗУ КРИВОЇ ІНДИФЕРЕНТНОСТІ ТА БЮДЖЕТНОЇ ПРЯМОЇ
 6. Задачі про оптимальне закріплення постачальників за споживачами
 7. Залучення споживача в процес виробництва вартості.
 8. Зміна рівноваги при зміні доходу споживача
 9. Зміна рівноваги споживача при зміні ціни на товар
 10. І Всеукраїнський турнір з класичних судових дебатів із цивільного та земельного права
 11. Інформування споживачів
 12. Кардиналістська теорія поведінки споживача

В процесі вивчення своїх потенційних покупців на ринку України на початку 2008 року польська фірма Альфа отримала інформацію, яка була узагальнена і представлена у наступному вигляді.

1. Вікова структура потенційних покупців меблів:

 

 

2. Ступінь готовності споживача придбати меблі (5-бальна шкала оцінки)

Вік покупця Медіана Середньоквадратичне відхилення
до 18 років 3,00 1,29
19-24 2,71 1,33
25-29 2,63 1,32
30-39 2,62 1,29
40-49 3,00 1,25
50-59 2,83 1,46
Старше 60 років 2,75 1,48

 

 


3. Розподіл потенційних покупців меблів (%) відповідно до їх роду занять:

Рід занять Частка
Спеціалісти з вищою освітою 26,6
Технічний персонал 14,3
Кваліфіковані робітники 11,9
Пенсіонери 11,9
Домогосподарки 10,7
Студенти 8,3
Менеджери 6,7
Безробітні 4,8
Некваліфіковані робітники 2,7
Зайняті іншими видами діяльності 2,0
Ті, що не визначились 0,4

 

4. Розподіл потенційних покупців меблів відповідно до їх рівня доходів

Ступінь готовності до покупки оцінюється за п’ятибальною шкалою: у заможній категорії потенційних покупців – у 2,72, у середнього класу – у 2,8, у бідних – 2,85.

5. Результати розрахунку тісноти зв’язку між обсягами продажу меблів та обраними факторами:

Фактор Коефіцієнт кореляції
Рівень освіти -0,12
Стать 0,03
Вік 0,74
Сімейний стан 0,64
Рівень доходів 0,81

 

 

Питання і завдання:

1. Охарактеризуйте сегмент сильного споживача меблів фірми Альфа.

2. Визначте групи споживачів, на які доцільно орієнтуватись фірмі Альфа?

3. Які критерії слід використовувати фірмі при сегментації українського ринку: Аргументуйте свою відповідь.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.003 сек.)