АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

ОЦІНКА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ КРАЇНИ НА СВІТОВОМУ РИНКУ

Читайте также:
 1. B. Оцінка Суду
 2. B. Оцінка Суду
 3. B. Оцінка Суду
 4. I. Оцінка викладацької діяльності вчителя щодо стимулювання пізнавальної самостійності учнів
 5. III. ОЦІНКА ОБСТАНОВКИ, ЯКА СКЛАЛАСЯ НА ОГД У
 6. III. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ТА ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ В ОРГАНАХ ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
 7. IV ДЕНЬ- облік та оцінка результатів.
 8. Авторський міф України Тараса Шевченка (1814-1861)
 9. Академія прокуратури України при Генеральній прокуратурі України (на правах управління).
 10. АКТ ПРОГОЛОШЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ
 11. АНАЛІЗ РИНКУ
 12. Аналіз та оцінка середовища підприємств за методом SWOT-аналізу

Нове тисячоліття ознаменувалося початком швидкого розвитку економіки України після економічної і фінансової криз перших років незалежності.

Двигунами економічного розвитку є два головні чинники:

- зовнішній чинник – сприятливе зростання світових цін на сировину: продукти металургії і гірничодобувної промисловості, сільського господарства і хімічної галузі складають більше 60% обсягу експорту країни, тоді як в країнах Євросоюзу їх частка коливається в межах 10%. Це вплинуло на позитивну динаміку ВВП, в якому питома вага товарів і послуг складає 45%, хоча і поступово знижується. Для порівняння, в країнах Євросоюзу цей показник складає 40%;

- внутрішній чинник – виборчі кампанії останніх років, що супроводжувалися зростанням соціальних виплат і дотацій, а також збільшення прозорості економіки стимулювали зростання доходів і становлення середнього класу, і, відповідно, зростання споживання.

Україна входить до числа передових країн СНД, також країн Центральної і Східної Європи (ЦСЄ) за темпами розвитку (рис. 4.1 [1]).

За динамікою зростання споживання приватного сектора Україна займає 2-е місце серед порівнюваних країн –середньорічний темп зростання за період 2005-2007 рр. склав 13,1%.

Що стосується темпів зростання інвестицій в основний капітал –Україна займає 3-е місце в групі з показником 17,1% (рис. 4.2 [2]).

Рис. 4.1. Динаміка споживання (сереньорічний темп росту за період 2005-2007 рр), %

 

Рис. 4.2. Середньорічні темпи зростання інвестицій в основний капітал окремих країн за 2005-2007 рр, %

 

Проте за показником загального економічного розвитку Україна займає 7-е місце серед країн СНД і ЦСЄ з показником середньорічного зростання ВВП за період 2005-2007 в 5,7% (рис. 4.3).

Рис. 4.3. Середньорічні темпи росту ВВП окремих країн за період 2005-2007 рр, %

Вирішальний вплив на зростання ВВП також мав низький рівень інвестицій в економіку – в 2007 році з показником в 23% Україна займала 6-е місце серед зіставних країн (рис. 4.4).

Рис. 4.4. Питома вага інвестицій у ВВП окремих країн у 2007 році, % [3]

Таким чином, активне споживання приватного сектора не підтримується необхідними інвестиціями в інфраструктурні зміни енерго- і ресурсоємної економіки. Для порівняння: економіка, що розвивається, потребує інвестицій на рівні 30% ВВП протягом 10 років для досягнення рівня розвинених країн, після чого рівень інвестицій може опуститися до відмітки 20%; середній показник для країн ЄС-27 в 2007 році – 20,7%.

Не дивлячись на помітний прогрес останніх років, Україна залишається в кінці списку країн світу за показником конкурентоспроможності. Вона займає 8-е місце серед 10 порівнюваних країн за Індексом глобальної конкурентоспроможності (табл. 4.1) і 9-е місце за Індексом ділової конкурентоспроможності (табл. 4.2), визнаними показниками ефективності економіки країни і її розвитку, щорічно оновлюваними Всесвітнім економічним форумом.

Таблиця 4.1

Рейтинг країн за Індексом глобальної конкурентоспроможності, 2007 р. [4]

Країна Рейтинг
Чехія  
Словаччина  
Угорщина  
Польща  
Хорватія  
Росія  
Казахстан  
Україна  
Румунія  
Болгарія  

 

Слід відмітити, що у загальному рейтингу конкурентоспроможності Всесвітнього економічного форуму Україна перемістилася з 73 у 2007 році на 72 позицію (серед 134 країн) у 2008 році.

Таблиця 4.2


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.003 сек.)