АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Розділ 1. Підготовка до аналізу ситуацій

Читайте также:
 1. I розділ
 2. II. Підготовка до вивчення нового матеріалу.
 3. III. Підготовка до вивчення нового матеріалу.
 4. VII. Тематика курсових робіт з аналізу фінансів підприємств
 5. Актуальність розділу.
 6. АНАЛІЗ МАСТАЦКАГА ТВОРА. ПРЫНЦЫПЫ І ШЛЯХІ АНАЛІЗУ МАСТАЦКАГА ТВОРА.
 7. Аналіз та оцінка середовища підприємств за методом SWOT-аналізу
 8. Аналізу підсумків навчального року
 9. Аналізуючи спірограму обстежуваного Р., 25 років чоловічої статі виявили наступні показники. Який з визначених показників не відповідає нормі?
 10. Бальнеологія як розділ курортології. Головні бальнеологічні групи мінеральних вод.
 11. В – Індивідуальні розділи курсу
 12. Векторного аналізу уроку

Кафедра менеджменту зовнішньоекономічної діяльності

 

 

Вічевич А.М., Максимець О.В.

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК

для проведення практичних занять методом кейсів
з дисципліни “ Міжнародний маркетинг
для студентів спеціальності 7.050206 та 8.050206 – “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”

 

Львів – 2009

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЛІСОТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

 

Кафедра менеджменту зовнішньоекономічної діяльності

 

 

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК

для проведення практичних занять методом кейсів
з дисципліни “ Міжнародний маркетинг
для студентів спеціальності 7.050206 та 8.050206 – “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”

 


 

Автори: к.е.н., доцент Вічевич А.М., к.е.н., доцент Максимець О.В.

 

Рецензенти: доц., к.е.н. Дідович І.І., доц., к.е.н. Козловський С.О.

Відповідальний за випуск: к.е.н., доцент Кульчицький Я.В.

 

 

Методичні вказівки розглянуті та рекомендовані до видання Методичною радою економічного факультету НЛТУУ.
Протокол № 3 від “ 19лютого 2009 року.


Зміст

ВСТУП.. 6

РОЗДІЛ 1. ПІДГОТОВКА ДО АНАЛІЗУ СИТУАЦІЙ.. 8

РОЗДІЛ 2. СИТУАЦІЙНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ВИРІШЕННЯ.. 14

Case 1. Застосування концепцій управління маркетингом на міжнародних ринках галузевих підприємств. 14

Case 2. Маркетингове середовище міжнародних ринків та його аналіз. 15

Case 3. Розробка товарної стратегії фірми. 22

Case 4. Визначення конкурентоспроможності країни, фірми, товару. 29

Case 5. Визначення позиції фірми на міжнародному ринку із застосуванням інструментів портфоліо-аналізу. 37

Case 6. Вибір стратегії виходу та діяльності на зовнішніх ринках. 39

ТЕСТИ.. 43

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.. 59

ДОДАТКИ.. 61

Додаток А Методичні підходи до АВС та XYZ-аналізу. 61

Додаток Б Методичні підходи до портфельного аналізу для визначення позицій фірми на закордонних ринках. 72

Додаток В Методичні підходи до розробки стратегії 81

 


Вступ

Зовнішньоекономічні зв’язки для українських підприємств та організацій стають невід’ємною частиною їх господарської діяльності. Зростає рівень співробітництва з партнерами із зарубіжних країн в економічній, виробничій та науково-технічній сферах. В цих умовах все більша кількість підприємств та організацій різних форм власності потребують достатньої та об’єктивної інформації про світові ринки, їх структуру, організацію, техніку здійснення комерційних операцій, шляхи просування товару, виходу на зовнішні ринки тощо. Дисципліна “Міжнародний маркетинг” є прикладною і спрямована на реалізацію основних принципів, завдань і функцій міжнародного маркетингу підприємствами лісового комплексу.

Метод кейсів (ситуаційних задач) – це той інструмент, за допомогою якого значно полегшується та якісно покращується обмін ідеями у групі студентів. Практичні заняття, основані на методі кейсів, допомагають засвоїти правила ведення дискусії, в ході якої не лише знаходиться рішення проблеми, а й кожен студент приймає участь у дослідженні, аналізі та порівнянні різних точок зору, що сприяє більш точному та повному розумінню проблеми.

Ситуаційні задачі базуються на реальній інформації, однак, як правило, при розробці кейсів використовуються умовні назви, а фактичні дані можуть бути дещо зміненими. З метою зекономити час при проведенні практичних занять історична довідка представляється у стислій формі, а додаткова інформація – у зручному для обговорення вигляді. Це, звичайно, не означає, що в процесі обговорення не можна додати до наявної інформації дані та факти, які необхідні для прийняття рішення.

Основні питання, які обговорюються протягом заняття: Чому? та Як?, а не ЩО? Дискусія також не означає обов’язковість відповіді на питання: Погане чи хороше прийнято рішення? Оцінку такого роду повинен зробити кожен студент самостійно.

Ситуаційні завдання можуть містити матеріали та факти, які можуть здатись непотрібними та несуттєвими, однак потрібно завжди пам’ятати, що прийняття рішень у реальному житті залежить від здатності відділяти суттєве від несуттєвого. Не можна також забувати, що інші учасники дискусії можуть не погодитись з таким розумінням фактів, „що не стосуються справи”. Саме в цих відмінностях в оцінках та підходах, які виявляються в ході дискусії, і полягає цінність метода кейсів.

В ході такого інтелектуального заняття учасник має можливість робити різні висновки так само, як у повсякденному житті.

При підведенні підсумків ситуаційного заняття не дається оцінка правильності запропонованих рішень, а може наводитись приклад того, як проблема, що розглядалась, була вирішена на практиці.

Ситуаційні завдання не мають на меті пошук єдино правильної відповіді. В деяких ситуаціях може бути лише точка зору більшості або консенсус. Головна мета обговорення подібних ситуацій:

- розвиток маркетингового мислення у студентів;

- застосування всіх отриманих ними знань і навичок до розгляду та оцінки різних варіантів рішень, що приймаються;

- організація логічного підходу до обговорення проблеми;

- тренування інтуїції та уміння дискутувати.

 

 


Розділ 1. Підготовка до аналізу ситуацій

Підготовчу роботу до кожного кейсу: опрацювання теоретичного матеріалу, пошук та аналіз необхідних статистичних даних, студент виконує самостійно в межах виділених на це годин.

Деякі рекомендації щодо підготовки до кейсу:

1. Спочатку необхідно прочитати всю наявну інформацію, щоб скласти цілісне уявлення щодо ситуації. При цьому не слід відразу аналізувати.

2. Ще раз уважно прочитайте інформацію. Виділіть ті абзаци, які Вам здались важливими.

3. Намагайтесь охарактеризувати ситуацію. Визначте, в чому її сутність, а що є другорядним. Потім письмово зафіксуйте висновки – основну проблему та їй підлеглі проблеми.

4. Зафіксуйте всі факти, що стосуються проблеми (не всі факти викладені у ситуації можуть бути напряму пов’язані з нею). Це сприятиме кращому виявленню та розумінню взаємозв’язків між наведеними даними.

5. Сформулюйте критерії для перевірки правильності запропонованого рішення.

6. Спробуйте знайти альтернативні варіанти рішення, якщо такі існують, та виявити, які з них найкраще відповідають критерію?

7. Розробіть перелік практичних заходів з реалізації Вашого рішення. Більшість кінцевих рішень є не успішними через неможливість їх практичної реалізації.

Питання, поставлені в завдані, потребують структурованих відповідей у формі відомостей та/або рекомендацій. Ви виступаєте як менеджер із зовнішньоекономічних зв’язків фірми. Проведіть перш за все загальний аналіз даних ситуаційного завдання. Не виключено, що серед студентів будуть особи з чудовою інтуїцією та достатніми знаннями у сфері бізнесу, які можуть підказати більш ефективне вирішення поставленої проблеми.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)