АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Матриця Бостонської консультативної групи

Читайте также:
 1. IV. ДЕЯКІ ІНШІ ОЗНАЧЕННЯ ГРУПИ
 2. Бальнеологія як розділ курортології. Головні бальнеологічні групи мінеральних вод.
 3. В. Містять при одному атомі Карбону дві алкоксильні(ОR) групи
 4. Варіанти контрольних робіт розподіляються серед студентів згідно порядкового номера списку групи (який варто уточнювати в заочному деканаті).
 5. Види та класифікація банків.Банківські групи
 6. Групи коаліціонерів
 7. ГРУПИ ЛЮДЕЙ І ЇХ ІНТЕРЕСИ, ЯКІ ВПЛИВАЮТЬ НА ПІДПРИЄМСТВО
 8. Групи шрифтів
 9. Дії над матрицями.
 10. Для характеристики фінансового стану використовують певні групи показників
 11. Еколого-трофічні групи грибів
 12. Індекс згуртованості групи (З) розраховується за такою формулою

Найпоширенішою матрицею для формування стратегії щодо продуктів або портфелю продуктів фірми є матриця Бостонською консультативної групи (BCG – Boston Consulting Group). Матриця БКГ (рис. Б2) має чотири квадранти з координатами: швидкість росту галузі – відносна частка ринку фірми. Кожен стратегічний господарський підрозділ (СГП) позначається за допомогою круга, причому площа круга представляє обсяг продажу СГП або відносну частку СГП у продажу фірми.

 
 

Рис. Б2. Матриця БКГ

 

Відносна частка ринку визначається як відношення обсягів продажу у СГП до обсягів продажу середнього СГП фірм, що діють на цьому ринку. За допомогою матриці БКГ СГП фірми групуються в чотирьох зонах. Розглянемо кожну з них.

1. “Важкі діти”. швидкий ріст ринку робить ці СГП привабливими, але їх відносна частка на ринку низька, тому фірма повинна вирішити, чи вигідно їй інвестувати капітал у ці СГП. БКГ стверджує, що є дві найкращі можливості дій у цій ситуації: агресивна стратегія росту для реалізації можливостей швидкого росту, позбавлення фінансової підтримки, якщо вартість посилення позицій на ринку при агресивній стратегії росту переважить потенційні вигоди і фінансовий ризик. Стратегія швидкого росту вигідніша, якщо СГП характеризуються зниженням витрат виробництва за рахунок його масштабу. При цьому збільшення контрольованої частки ринку дозволяє зайняти конкурентну позицію щодо нижчої вартості і далі знову збільшити контрольовану частку ринку. Таким чином, корпоративна стратегія наказує для СГП, що знаходяться в цьому квадранті бізнесу: "раздягати" найслабші (ті, що не мають шансів вибитись в лідери за рахунок масштабів виробництва СГП і інвестувати привабливі СГП з метою перетворення їх у "зірки".

2. “Зірки”- найкраща позиція для бізнесу. Але "зірки" вимагають великих інвестицій для підтримки експансії продукції і збільшення виробничих потужностей. Вони можуть генерувати свої внутрішні потоки інвестицій внаслідок переваг низьких витрат при великих масштабах виробництва. Ті СГП, що довго існують і наближаються до зрілості, підтримують самі себе, а “молоді” СГП вимагають істотних інвестицій.

3. “Дійні корови”. Бізнес у цьому секторі з відносно великою контрольованою частиною ринку і при позиціях лідера у галузі забезпечує прибуток, але внаслідок слабкого росту галузі в цілому немає необхідності реінвестувати капітал для підтримки позиції СГП на ринку, і потоки інвестицій доцільно направити в інші сектори. Багато хто із сьогоднішніх "дійних корів" учора були "зірками". Вони повинні "доїтися" для виплати дивідендів корпорацією і для фінансування нових підприємств: молодих "зірок" і "диких кішок" із метою їх перетворення в "зірки". Слабкі "дійні корови" стають кандидатами для "раздягання", якщо в галузі, що досягла зрілості, створюються несприятливі конкурентні умови.

4. “Церковні миші” (“собаки”) – найменш привабливий сектор унаслідок слабких позицій на ринку і малих прибутків у порівнянні з лідерами, що користуються перевагами масштабів виробництва. Ці СГП, як правило, кандидати до ліквідації.

Матриця Мак-Кінсі була розроблена на основі ідеї матриці БКГ, однак використовує значно більший набір параметрів для оцінки, а також поєднує якісні та кількісні показники. Для більш точного визначення потенціалу привабливості та конкурентоспроможності в матриці прийнято до уваги набір критеріїв (табл. Б1).

Таблиця Б1


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.002 сек.)