АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Подання на кафедру та захист курсової роботи

Читайте также:
 1. I. Мета, завдання та загальні вимоги до виконання курсової роботи
 2. II Методика виконання курсової роботи.
 3. II. ЗМІСТ І ОФОРМЛЕННЯ РОБОТИ
 4. II. Оформлення і порядок захисту курсового проекту
 5. IX. СИГНАЛИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПІД ЧАС МАНЕВРОВОЇ РОБОТИ
 6. VI Поточний контроль виконання роботи
 7. VI Поточний контроль виконання роботи
 8. VI Поточний контроль виконання роботи
 9. VI Поточний контроль виконання роботи
 10. VI. Методичні вказівки до виконання курсової роботи.
 11. VIІ Поточний контроль виконання роботи
 12. VІ. ЗАХОДИ ДЛЯ ЗАХИСТУ ПЕРСОНАЛУ ОГД

 

Завершену курсову роботу з підписом автора, із зазначенням дати її закінчення, після висновків студенти подають на кафедру за місяць до початку сесії. На кафедрі у спеціальному журналі ведеться реєстрація роботи та передається науковому керівнику на рецензування. У рецензії відзначаються позитивні сторони і недоліки роботи, допущена чи не допущена вона до захисту. Зразок рецензії наведений в додатку Х.

За результатами рецензування науковий керівник зобов’язаний не пізніше десятиденного терміну з дня реєстрації роботи дати письмову рецензію. На титульному аркуші науковий керівник робить позначку “До захисту”, “Доопрацювати” або “Переробити”, проставляє дату, свій підпис та прізвище. За необхідності доопрацювання поданої курсової роботи науковий керівник у рецензії перераховує недоліки та пропонує виконавцю роботи їх усунути. Після прочитаної рецензії на роботу, рекомендовану на доопрацювання, студентові бажано зустрітися з науковим керівником для подальшої консультації.

Курсова робота, яка має позитивну оцінку, допускається до захисту. У випадку позитивної рецензії робота повертається студентові для підготовки до захисту. Для захисту курсової роботи на кафедрі створюється спеціальна комісія у складі викладачів кафедри, один з яких є науковим керівником. Результати захисту відображаються у відомості, яка після завершення захисту передається в деканат. У заліковій книжці студента обов’язково робиться позначка про захист курсової роботи.

До захисту курсової роботи студент готує доповідь тривалістю до 5 хвилин. В доповіді необхідно зазначити:

- актуальність обраної теми;

- мету і задачі курсової роботи;

- рівень виконання поставлених задач;

- отримані результати;

- висновки і пропозиції по суті виконаної роботи;

- можливість практичного використання отриманих результатів.

Захист повинен носити конкретний характер і відображати особистий вклад автора в дослідження обраної теми, демонструвати висновки і пропозиції, які були отримані в результаті проведених розрахунків або проведеного аналізу. Захист повинен супроводжуватись демонстрацією наявних в курсовій роботі таблиць, схем і графіків, які ілюструють основні положення і висновки роботи. У доповіді студент також дає відповідь на зроблені керівником курсової роботи зауваження. Члени комісії також можуть ставити свої запитання по сутті курсової роботи. \За підсумками захисту студентам виставляється відповідна оцінка за національною шкалою – “відмінно”, “добре”, “задовільно”, “незадовільно” та рейтингова оцінка за 100-бальною шкалою (Додаток Ц). Критерії оцінок підготовки і захисту курсової роботи наведені в додатку Ш.

Оцінку “відмінно” отримує студент, у якого акуратно і правильно оформлена курсова робота, вона має цільову спрямованість, містить практичний результат і глибокий аналіз питань обраної теми, висновки про позитивні моменти і недоліки, пропозиції щодо усунення недоліків.

Оцінку “добре” одержує студент за роботу, у якій виконано всі зазначені вимоги, але є деякі недоліки методичного характеру, недостатньо аргументовані висновки і пропозиції. Робота має бути виконана правильно й акуратно.

Оцінку “задовільно” отримує студент, у якого робота містить недостатньо елементів наукового дослідження, неглибокий аналіз, висновки і пропозиції погано аргументовані, текст оформлений неакуратно.

Студенти, які не виконали, не захистили курсову роботу, або отримали незадовільну оцінку, не допускаються до іспиту з дисципліни “Економіка підприємства”.

8. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Андрійчук В.Г.Економіка аграрних підприємств: Підручник. – К.: КНЕУ, 2002. – 624 с.

2. Господарський кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – №18–22.

3. Економіка підприємства: Навч. посіб. / За ред.П.В. Круша, В.І.Подвігіної, Б.М.Сердюка. – К.: Ельга-Н, КНТ, 2007. – 780 с.

4. Економіка підприємства: Навч. посіб. /За ред. А.В. Шегди. – К.: Знання, 2006. – 614 с.

5. Економіка підприємства: Навч. посіб./ Н.М.Бондар, В.Є.Воротін, О.А.Гаєвський та ін.; За заг. ред. А.В.Калини. – К.: МАУП, 2006. – 352 с.

6. Економіка підприємства: Підручник / За заг. ред. Л.М.Мельника. – Суми: ВТД “ Університетська книга”, 2004. – 648 с.

‡агрузка...

7. Економіка підприємства: Підручник / За заг. ред. С.Ф.Покропивного. – Вид. 3-ге, без змін. – К.:КНЕУ, 2006. – 528 с.

8. Економіка підприємства: Підручник/ За загальною редакцією Й.М.Петровича. – Львів: “Новий світ–2000”, 2004. – 680 с.

9. Земельний кодекс України: Офіційне видання.–К.: Концерн “Видавничий Дім “Ін Юре”. – 2005. – 220с.

10. Закон України “Про основні засади державної аграрної політики на період до 2015 р.” №2982 від 18.10.2005 // Урядовий кур’єр, 16 листопада 2005 р., № 218.

11. Закон України “Про господарські товариства” від 5 листопада 1991р.// Відомості Верховної Ради України. – 1991. – №49. – 682 с.

12. Закон України “Про фермерське господарство”// Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 45.

13. Закон України “Про особисте селянське господарство”// Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 29.

14. Закон України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності” від 5.04.2007р. // Відомості Верховної Ради України. – 2007. – № 29.

15. Закон України “Про цінні папери та фондовий ринок” від 24.03.2006 р.// Відомості Верховної Ради України. – 2006. – № 31.

16. Закон України “Про захист економічної конкуренції”// Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 12.

17. Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 40.

18. Закон України “Про інвестиційну діяльність” від 18.09.91// Відомості Верховної Ради України – 1991. – № 47.

19. Закон України “Про оплату праці”// Відомості Верховної Ради України – 1995. – № 17.

20. Закон України «Про оренду землі» від 2 жовтня 2003р. № 1211 // Офіційний вісник України. – 2003. – № 44. – С.7–17.

21. Закон України “Про оцінку земель” від 11 грудня 2003р. № 1378 // Офіційний вісник України. – 2004. – № 1. – С. 7–16.

22. Закон України “Про плату за землю” від 23 липня 1992 р. //Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 38.

23. Закон України “Про сільськогосподарську кооперацію” від 17 липня 1997 р. //Урядовий кур’єр. – 1997. – 14 липня.

24. Закон України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” від 14.05.92, ВВР, 1992, N 31 із змінами і доповненнями

25. Закон України “Про оподаткування прибутку підприємств” від 22.05.97 р. № 283/97-ВР із змінами та доповненнями.

26. Закон України „Про інноваційну діяльність” від 4 липня 2002 року №40-ІУ.

27. Закон України „Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні” від 16 січня 2003 року № 433–IV.

28. Манів З.О., Луцький І.М. Економіка підприємства: Навч. посіб. – К.: Знання, 2004. – 580 с.

29. Наказ Держкомзему України, Мінагрополітики України, Мінбудархітектури України, Української академії аграрних наук від 27.01.06 “Порядок нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів//Землевпорядний вісник. – 2006. – №2. – С.83–87.

30. Проект Закону України “Про ринок земель сільськогосподарського призначення // Землевпорядний вісник. – 2007. – № 6. – С. 76–79.

31. Постанова Кабінету Міністрів “Державна програма розвитку промисловості на 2003-2011 роки” № 1174 від 28.08.2003.

32. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Державної цільової програми реалізації технічної політики в агропромисловому комплексі на період до 2011 року” від 30 травня 2007р. № 785.

33. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Державної програми розвитку вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу на 2007-2010 роки” від 26 вересня 2007р. № 1181.

34. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Державної цільової програми розвитку українського села на період до 2015 року” від 19 вересня 2007р. № 1158.

35. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 “Баланс”, затверджений наказом Міністерства фінансів від 31 березня 1999 року № 87.

36. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 “Звіт про фінансові результати”, затверджений наказом Міністерства фінансів від 31 березня 1999 року № 87.

37. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 “Звіт про рух грошових коштів”, затверджений наказом Міністерства фінансів від 31 березня 1999 року № 87.

38. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 5 “Звіт про власний капітал”, затверджений наказом Міністерства фінансів від 31 березня 1999 року № 87.

39. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 „Основні засоби”, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 27 квітня 2000р. №92.

40. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 “Нематеріальні активи”, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 18 жовтня 1999 року № 242.

41. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 “Запаси”, затверджений наказом Міністерства фінансів від 20 жовтня 1999 року № 246.

42. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 “Дохід” Із змінами і доповненнями, внесеними наказами МФУ від 14 червня 2000 року N131, від 25 листопада 2002 року N 9891.П(С)БО 16 “Витрати” Із змінами і доповненнями, внесеними наказами МФУ від 14 червня 2000 року N131, від 30 листопада 2000 року N 304, від 25 листопада 2002 року N 989

43. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 “Витрати”, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31 грудня 1999 року № 318.

44. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 30 “Біологічні активи”, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 18 листопада 2005 року № 790.

45. Типове положення з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт і послуг) сільськогосподарських підприємств затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 23 квітня 1996 р. №452 //Економіка АПК. – 1996. – №5. – С. 70–92; №6. – С. 83–91.

46. Шваб Л.І. Економіка підприємства: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Каравела, 2004. – 335 с.

 

 

ДОДАТКИ

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.01 сек.)