АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Принцип модернізації та теплова схема її реалізації

Читайте также:
 1. CAC/RCP 1-1969, Rev. 4-2003 «Общие принципы гигиены пищевых продуктов»
 2. Cхема электрическая принципиальная блока ТУ-16. Назначение, принцип действия.
 3. Hарушение юридических принципов
 4. I. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КПРФ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПАРТИИ
 5. II. Общие принципы построения и функционирования современных бизнес-структур
 6. IV. Схема анализа внеклассного мероприятия
 7. o принцип. защиты окружающей среды на благо нынешних и будущих поколений
 8. P-N переход принцип работы полупроводникового диода.
 9. V. Несколько принципиальных соображений
 10. VI. Література періоду принципату
 11. А - схема строения лиосорбной пленки
 12. А) співмірності поділу; б) єдиного принципу поділу; в) взаємовиключення членів поділу; г) безперервності поділу.

Принцип полягає в тому, щоб шляхом підведення теплоти від сонячних колекторів суттєво зменшити споживання пари відборів від турбіни для потреб регенеративного підігріву повністю відмовитись від підігрівника ПНТ-1 і зменшити до мінімуму споживання пари відбору підігрівником ПНТ-2. В ідеальному випадку весь регенеративний підігрів здійснюється за рахунок теплоти геотермальної води. Для оцінки ефективності застосування геотермальної води задаємось конкретними значеннями витрат пари на ПНТ1, ПНТ-2 та конденсаторі турбіни. Це відповідно 2.2 т/год, 2 т/год і 18 т/год або 0,61; 0,56 і 5 кг/сек. Температура конденсату на виході з конденсатора, при тиску в останньому 40 кПа , дорівнює 300С. Температура живильної води на вході в деаератор повинна бути приблизно 900С.

 

Рис.3.2. Модернізована схема енергоблоку.

Оцінимо необхідну теплову потужність сонячної енергії при нагріванні конденсату від 30 до 900С.

Розрахуємо необхідну площу сонячних колекторів, яка би покрила необхідні витрати тепла на підігрів живильної води.

Qтп = 5× (90-30) × 4.2 = 1260 кВт.

Це середня теплова потужність сонячних колекторів. З врахуванням сезонних та добових факторів, а також необхідність акумулювання теплової енергії приймаємо дійсну потужність поля колекторів рівною 3000 кВт.

При середньорічній потужності сонячної енергії на півдні України в 1150 кВт×год/м2×рік.

При ентальпії пари в конденсаторі Іп.к. = 2556 кДж/кг (згідно І-s діаграми) теоретичний теплоперепад по зекономленій парі в ПНТ-2 дорівнюватим

∆І теор.2 = 0,56×(2670-2556) = 63,8 кДж/с

Приймемо внутрішній відносний ККД турбіни для ЦНТ рівним

= 0,81

Тоді зростання дійсного теплоперепаду завдяки зекономленій парі складатиме

∆І дійсн.2 = 63,8 ×0,81 = 51,7 кДж/с

Аналогічно визначаємо економію по парі і ріст теплоперепаду внаслідок економії пари на ПНТ-1. Економія по парі відбору рівна 0,61 кг/с. Це забезпечує збільшення дійсного тепло перепаду

∆І дійсн.1 = 0,61×(2658-2556)×0,81 = 50,4 кДж/с.

Отже сумарне зростання дійсного теплоперепаду складає

Σ∆Ісум = 102,1 кДж/с

Задаємось механічним ККД турбіни = 0,95 і електричним ККД генератора = 0,97. Тоді сумарне зростання дійсного теплоперепаду дає можливість підвищити електричну потужність турбоагрегату Δ N ел наΔ N ел = 102,1×0,95×0,97 = 94 кВт.

Дана величина отримана при заданих нами параметрах пари відборів.

 

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)