АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Вибір устаткування і засобів технологічного оснащення операцій

Читайте также:
 1. I. ТЕМИ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ ТА ЇХ ВИБІР
 2. Акти, як форма правових засобів прокурорської діяльності.
 3. Аналіз художніх засобів у аналізованих поезіях Ліни Костенко
 4. Арт-терапевтичний кабінет і його оснащення
 5. Близькі родичі та члени сім'ї обвинуваченого і потерпілого, а також представники засобів масової інформації мають пріоритетне право бути присутніми під час судового засідання.
 6. В. І. Ленін про закон переважного зростання виробництва засобів виробництва
 7. Вибір варіанта контрольної роботи
 8. ВИБІР ВАРІАНТУ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
 9. ВИБІР ГІДРОАПАРАТУРИ
 10. Вибір димососів (вентиляторів)
 11. Вибір допоміжного і транспортного обладнання
 12. Вибір задачі для моделювання

Вибір устаткування для кожної операції роблять по головному параметру робочої зони верстата (висоті центрів, відстані між центрами, розмірами столу і т.ї.), що повинен відповідати габаритам оброблюваної деталі. Устаткування вибираємо, користуючись довідниками, учбовою літературою та методичними вказівками до самостійної роботи.

До технологічного оснащення відносять: пристосування, інструменти і засоби контролю. При централізованому відновленні деталей застосовують спеціальні пристосування для їхньої обробки і контролю, а також стандартні: центри, патрони, верстатні тиски та ін. У залежності від виду обробки, форми, розмірів, заданої точності і шорсткості оброблюваної поверхні вибираємо різальний інструмент.

Вибір шліфувальних кругів підбирається в залежності від виду обробки поверхні, її твердості.

Інструмент для слюсарних та матеріал для зварювальних (наплавлю вальних) операцій вибираємо, користуючись довідниковою технічною літературою. Після вибору обладнання та пристосувань для кожної операції технологічного процесу бажано обладнання виділити в окрему таблицю з вказанням моделі та основних його параметрів.

 

Таблиця 3 Перелік деталей для виконання розрахунково-графічної роботи


 

Рекомендована література

1. Устройство, техническое обслуживание и ремонт автомобилей: Учебник.; Ю.И. Боровский, и др.; – М.: «Высшая школа», Издательский центр «Академия», 1997. – 528с.

2. Б.С. Васильев, Б.П. Долгополов и др.; Ремонт дорожных машин, автомобилей и тракторов: Под ред. В.А. Зорина. – М.: Мастерство, 2001. – 512.

3. Л.В. Дехтеринский и др.; Ремонт автомобилей: Учебник для вузов. – М.: Транспорт, 1992. – 295с.

4. Теория и конструкция автомобиля: Учебник.; В.И. Иларионов и др., – М.: «Машиностроение», 1979. – 303с.

5. В.Е. Канарчук, А.Д. Чигринец и др. Восстановление автомобильных деталей. Технология и оборудование: – М.: Транспорт, 1995. – 303с.

6. В.И. Карагодин; Ремонт автомобилей и двигателей: учеб. для студ. сред, проф. учеб. заведений – 2-е изд., – М.: Издательский центр «Академия»: Мастерство, 2002. - 496с.

7. Справочник автомобильного механика. Рунец М.А.; 2-е изд., – М.: «Транспорт», 1976. – 272с.

8.9. С.И. Румянцев, В.Ф. Борщов и др.: Ремонт автомобилей. Учебник. М.: Транспорт, 1981. – 462с.

10. Чередніков О.М. Технологічні основи ремонту машин і відновлення деталей: Навчальний посібник.– Чернігів:ЧДТУ, 2008. – 212с.

11. Оборудование для ремонта автомобилей: Справочник. Под ред. М.М. Шахнеса. – 2-е изд., – М.: Транспорт, 1978. – 384с.


Зміст

Стор.

Вступ........................................................................................................ 3

Завдання № 1 ………………………………………………………………..4

Описання призначення, конструкції та умов роботи деталі

Завдання №2 …………………………………………………………………4

Аналіз дефектів деталі і техніко-експлуатаційних вимог,

що пред'являються до відремонтованої деталі

Завдання № З………………………………………………………………...4

Вибір засобу усунення дефектів деталі

Завдання № 4 ………………………………………………………………..6

Розроблення технологічного процесу ремонту деталей

4.1 Технологія усунення кожного дефекту……………………………...6

4.2 Технологічний маршрут відновлення деталі………………………..7

Завдання № 5 ………………………………………………………………...7

Вибір устаткування і засобів технологічного оснащення операцій

Рекомендована література ………………………………..………………...9

 

 


1 | 2 | 3 | 4 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.007 сек.)