:

(: { ö@yd tbrãÝYtƒ HwÎ) br& ãNßguŠÏ?'tƒ ª!$# ’Î 9@n=ß z`ÏiB ÏQ$yJtóø9$# px6Ín=yJø9$#ur zÓÅÓ%ur ãøBF{$# 4 } ([139]) { ö@yd tbrãÝZtƒ HwÎ) br& ÞOßgu‹Ï?'s? ps3Ín=yJø9$# rr& u’ÎA'tƒ y7•/u‘ rr& š†ÎA'tƒ Ùt/ ÏMtƒ#uä y7În/u‘ 3 } ([140]) { Hxx. #sŒÎ) ÏM.ߊ Ùßö‘F{$# %y.yŠ %y.yŠ ÇËÊÈ uä!%y`ur y7•/u‘ 7n=yJø9$#ur $yÿ| $yÿ| ÇËËÈ } ([141]) { tPöqtƒur ß,)tn@ ä!$uK¡¡9$# ÄNyJtóø9$$Î/ tAÌh“Rur ps3Ín=yJø9$# xƒÍ”\s? ÇËÎÈ } ([142]).

: { ö@yd tbrãÝYtƒ } ([143])..) .

( ) : ( : ) : ). .

.

ǡ .U : { zÓÅÓ%ur ãøBF{$# 4 } ([144]) ([145]).

: { uä!%y`ur y7•/u‘ 7n=yJø9$#ur $yÿ| $yÿ| ÇËËÈ } ([146]) .

.

.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 |


. . (0.006 .)

| | c | |