U

:
  1. U
  2. U
  3. U

(: { `tBur ä-y‰r& z`ÏB !$# $ZVƒÏ‰tn ÇÑÐÈ } ([281]) { `tBur ä-y‰r& z`ÏB !$# WxŠÏ% ÇÊËËÈ } ([282]) { øŒÎ)ur tA$s% ª!$# Ó|ŠÏtƒ tøó$# zNtƒótB } ([283]) { MJs?ur MyJÎ=x. y7În/u‘ $]%‰Ï Zw‰tãur 4 } ([284]) : { zN=x.ur ª!$# 4Óy›qãB $VJŠÎ=ò6s? ÇÊÏÍÈ } ([285]) { NßgYÏiB `B zN=x. ª!$# ( } ([286]) { $Js9ur uä!%y` 4Óy›qãB $uZÏFs)ŠÏJÏ9 myJ=x.ur mš/u‘ } ([287]) { muZƒy‰tRur `ÏB É=ÏR$y_ Í‘q’Ü9$# Ç`yJƒF{$# muZö/s%ur $|‹ÅgwU ÇÎËÈ } ([288]) : { øŒÎ)ur 3“yŠ$tR y7•/u‘ #Óy›qãB Èbr& ÏMø$# tPöqs)ø9$# tÏJÎ=9$# ÇÊÉÈ } ([289]) { $yJßg1yŠ$tRur !$yJåk›5u‘ óOs9r& $yJä3pkXr& `tã $yJä3=Ï? Íotyf9$# } ([290]) : { tPöqtƒur öNÍk‰ÏŠ$uZムãAq)u‹s !#sŒ$tB ÞOGö6y_r& tÎ=y™ößJø9$# ÇÏÎÈ } ([291]).

.

: : (): ǡ : : ǡ .Ǻ .

.

U .

...

: { øŒÎ)ur tA$s% ª!$# Ó|ŠÏtƒ } ([292]).. κ .

.

: { MJs?ur MyJÎ=x. y7În/u‘ $]%‰Ï Zw‰tãur 4 } ([293]) .

: .

: { zN=x.ur ª!$# 4Óy›qãB $VJŠÎ=ò6s? ÇÊÏÍÈ } ([294]) ǡ ! : : Ǻ .

: : { þ’ÎoTÎ) O$tRr& y7•/u‘ } ([295]).

: { $Js9ur uä!%y` 4Óy›qãB $uZÏFs)ŠÏJÏ9 myJ=x.ur mš/u‘ } ([296]) : { muZƒy‰tRur `ÏB É=ÏR$y_ Í‘q’Ü9$# Ç`yJƒF{$# } ([297]) .

.

: { $yJßg1yŠ$tRur !$yJåk›5u‘ } ([298]).. .

: { tPöqtƒur öNÍk‰ÏŠ$uZム} ([299]).. κ .

: { } ([300]).


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 |


. . (0.005 .)

| | c | |