АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Розрахунок показників фінансового стану підприємства

Читайте также:
 1. I. Розрахунок опору опускних труб
 2. III. Розрахунок корисного напору циркуляції відвідних труб
 3. SWOT-аналіз підприємства та складання профілю середовища.
 4. V. Розрахунок немеханічного обладнання.
 5. VII. Розрахунок площі цеху
 6. Аеродинамічний розрахунок повітропроводів
 7. Акціонерний капітал та акціонерні підприємства
 8. Аналіз виконання договірних зобов’язань щодо поставки продукції та показників результативності збутової діяльності
 9. Аналіз внутрішнього середовища підприємства ТОВ «Темп»
 10. Аналіз впливу збутової діяльності на прибуток підприємства
 11. Аналіз доходів та витрат підприємства
 12. Аналіз елементів внутрішнього середовища підприємства
Показник Алгоритм розрахунку
І. Показники майнового стану підприємства
Фондомісткість ф1 (р.031 на поч. року + р.031 на кін. року)*0,5 / ф2 р.010
Фондоозброєність ф2 р.010 / Кількість працівників на кін. року
Коефіцієнт зносу основних засобів ф.1р.032 / ф1 р.031
Коефіцієнт оновлення основних фондів ф5 р.260 (гр.5) / ф1 р.031 на кін. року
Коефіцієнт вибуття основних засобів ф5 р.260 (гр.8) / ф1 р.031на поч. року
Фондовіддача ф2 р.010 / ф1. (р.031 на поч. року + + р.031 на кін. року)*0,5
Рентабельність основних засобів ф2 р.220 (або р. 225) / ф1 (р.031 на поч. року + + р.031 на кін. року)*0,5 *100
Абсолютна сума прибутку на одну гривню основних засобів ф2 р.220 (або р.225) / ф1 р.031
IІ. Показники фінансових результатів діяльності підприємства
Чистий прибуток (збиток) ф2 р.220 або ф2 р.220
ІІІ. Показники ліквідності підприємства
Коефіцієнт покриття ф1 р.260 / ф1 р.620
Коефіцієнт швидкої ліквідності ф1 (р.260 - р.100 - р.110 - р.120 - р.130 - р.140) / ф1 р.620
Коефіцієнт абсолютної ліквідності ф1 (р.220 + р.230 + р.240 / ф1 р.620
Чистий оборотний капітал, ф1 (р.260 - р.620)
ІV. Показники платоспроможності (фінансової стійкості) підприємства
  Коефіцієнт платоспроможності (автономії) ф1 р.380 / ф1 р.640
  Коефіцієнт фінансування (співвідношення позикових і власних коштів) ф1 (р.430+р.480 + р.620 + +р.630) / ф1 р.380
  Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними запасами ф1 (р.260 - р.620) / ф1 р.260
Коефіцієнт маневреності робочого капіталу ф1 (р.260 - р.620) / ф1 р.380
Коефіцієнт маневреності власних засобів ф1 (р.380 - р.080) / ф1 р.380
V. Показники ділової активності підприємства
Коефіцієнт оборотності активів ф2 р.035 / ф1 (р.280 на поч. року + р.280 на кін. року) *0,5
Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості ф2 р.040 / ф1 [ ∑ р.(520+530+540+550+560+570+ +580+590+ 600+610) на поч. року + ∑р. (520+ +530+540+550+560+570+ 580+590+600+ +610) на кін. року] *0,5
Продовження таблиці 4.1
Показник Алгоритм розрахунку
Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості ф2 р.010 / ф1 [ ∑ р.(150+160+170+180+190+ +200+210) на поч. року + ∑ р.(150+160+170+180+ +190+200+210) на кін. року ] *0,5
Строк погашення дебіторської заборгованості, днів 365 / коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості
Строк погашення кредиторської заборгованості, днів 365 / коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості
Коефіцієнт оборотності матеріальних запасів ф2 р.040 / ф1[ ∑ р.(100+110+120+130+140) на поч. року + ∑ р.(100+110+120+130+140) на кін. року ] * 0,5
Коефіцієнт оборотності основних засобів ф2 р.035 / ф1 ( р.031 на поч. року + + р.031 на кін. року) * 0,5
Коефіцієнт оборотності капіталу ф2 р.035 / ф1( р.380 на поч. року + + р.380 на кін. року) * 0,5
VІ. Показники рентабельності підприємства
Коефіцієнт рентабельності активів ф2р.220 або р.225 / ф1( р.280 на поч. року + р.280 на кін. року) * 0,5 *100
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу ф2р.220 або р.225 / ф1( р.380 на поч. року + р.380 на кін. року.) * 0,5 *100
Коефіцієнт рентабельності діяльності ф2 р.220 або р.225 / ф2 р.035 * 100
Коефіцієнт рентабельності продукції ф2 (р.100(або р.105) + р.090 - р.060) / ф2 р. (040+070+080) * 100

 Для спрощення розрахунків показників оцінки фінансового стану засобами MS Excel було розроблено спеціальний файл <Тренінг_завд 5.xls>[32]. До цього файлу студенти заносять дані з фінансової звітності підприємства за три роки, розміщуючи їх на трьох відповідних Листах MS Excel, що мають назву «Баланс», «Звіт про фінансові результати» та «Додаткові дані» (див. табл. 4.2-4.4). У листі «Розрахунки» знаходяться показники фінансового стану підприємства, що визначатимуться автоматично за заздалегідь занесеними у стовпчики D, E, F формулами (див. табл. 4.5).

‡агрузка...

Таблиця 4.2

Шаблон для заповнення Листа «Баланс» файлу <Тренінг_завд 5.xls>

  A B C D E F
Актив Код рядка На початок 1-го року На кінець 1-го року На кінець 2-го року На кінець 3-го року
I. Необоротні активи          
Нематеріальні активи:          
залишкова вартість        
первісна вартість        
накопичена амортизація        
Незавершене будівництво        
Основні засоби:          
залишкова вартість        
первісна вартість        
знос        
Довгострокові біологічні активи:          
справедлива (залишкова) вартість        
первісна вартість        
накопичена амортизація        
Довгострокові фінансові інвестиції:          
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств        
інші фінансові інвестиції        
Довгострокова дебіторська заборгованість        
Відстрочені податкові активи        
Інші необоротні активи        
Усього за розділом I        
II. Оборотні активи          
Виробничі запаси        
Поточні біологічні активи        
Незавершене виробництво        
Готова продукція        
Товари        
Векселі одержані        
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:          
чиста реалізаційна вартість        
первісна вартість        
резерв сумнівних боргів        
Дебіторська заборгованість за розрахунками:          
Продовження таблиці 4.2
з бюджетом        
за виданими авансами        
з нарахованих доходів        
із внутрішніх розрахунків        
Інша поточна дебіторська заборгованість        
Поточні фінансові інвестиції        
Грошові кошти та їх еквіваленти:          
в національній валюті        
в іноземній валюті        
Інші оборотні активи        
Усього за розділом II        
III. Витрати майбутніх періодів        
Баланс        
           
Пасив Код рядка На початок 1-го року На кінець 1-го року На кінець 2-го року На кінець 3-го року
I. Власний капітал          
Статутний капітал        
Пайовий капітал        
Додатковий вкладений капітал        
Інший додатковий капітал        
Резервний капітал        
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)        
Неоплачений капітал        
Вилучений капітал        
Усього за розділом I        
II. Забезпечення наступних витрат і платежів          
Забезпечення виплат персоналу        
Інші забезпечення        
Цільове фінансування        
Усього за розділом II        
III. Довгострокові зобов’язання          
Довгострокові кредити банків        
Інші довгострокові фінансові зобов’язання        
Відстрочені податкові зобов’язання        
Інші довгострокові зобов’язання        
Усього за розділом III        
Продовження таблиці 4.2
IV. Поточні зобов’язання          
Короткострокові кредити банків        
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями        
Векселі видані        
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги        
Поточні зобов’язання за розрахунками:          
з одержаних авансів        
з бюджетом        
з позабюджетних платежів        
зі страхування        
з оплати праці        
з учасниками        
із внутрішніх розрахунків        
Інші поточні зобов’язання        
Усього за розділом IV        
V. Доходи майбутніх періодів        
Баланс        

 


Таблиця 4.3

Шаблон для заповнення Листа «Звіт про фінансові результати» файлу <Тренінг_завд 5.xls>

  A B C D E F
І. Фінансові результати
Стаття Код рядка На початок 1-го року На кінець 1-го року На кінець 2-го року На кінець 3-го року
Доход (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг)        
Податок на додану вартiсть        
Акцизний збiр        
         
Інші вирахування з доходу        
Чистий доход (виручка) від реалізації продукцiї (товарiв, робiт, послуг)        
Собівартість реалізованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг)        
Валовий :          
прибуток        
збиток        
Інші операційні доходи        
Адміністративні витрати        
Витрати на збут        
Інші операційні витрати        
Фінансові результати від операційної діяльності :          
прибуток        
збиток        
Доход від участі в капіталі        
Інші фінансові доходи        
Інші доходи        
Фінансові витрати        
Втрати від участі в капіталі        
Інші витрати        
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:          
прибуток        
збиток        
Податок на прибуток від звичайної діяльності        
Продовження таблиці 4.3
Фінансові результати від звичайної діяльності :          
прибуток        
збиток        
Надзвичайні :          
доходи        
витрати        
Податки з надзвичайного прибутку        
Чистий :          
прибуток        
збиток        

 


Таблиця 4.4


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.008 сек.)