АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Чинники управлiння регiональним розвитком

Читайте также:
 1. Аналіз змін у пропозиції й у розмірі (обсязі) пропопзиції: Чинники пропозиції.
 2. Визначте економічні чинники, функціональні та структурні ознаки гнучкості підприємства (5 балів).
 3. Діти групи ризику: суб’єктивні й об’єктивні чинники їх соціальної дезадаптації
 4. Економічні чинники на впровадження енергозберігаючих заходів (ЕЗЗ)
 5. Загальні передумови та економічні чинники необхідності кредиту
 6. Закономірності та чинники формування витрат
 7. Зростання значення візитів з розвитком міжнародних відносин
 8. Критерії оптимізації структури ресурсного потенціалу та чинники, що обумовлюють рівень його використання
 9. Культурно-національні чинники виховання
 10. Курс акцій і чинники, що його визначають
 11. Лекція 6. СИТУАЦІЇ І ЗАГАЛЬНІ ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО ПСИХОЛОГІЧНОМУ КОНСУЛЬТУВАННЮ, ПОВ'ЯЗАНОМУ З СПРОМОЖНОСТЯМИ И З РОЗВИТКОМ ОСОБИСТОСТІ КЛІЄНТА.
 12. Мета, зміст та основні чинники виховання

Пріоритетні чинники регіонального розвитку визначаються такими чинниками:

зростаючою обмеженістю природних і виробничих ресурсів; виникненням нових суспільних потреб і способів їх задоволення; соціальними обмеженнями негативних наслідків впливу нау­ково-технічного прогресу на природу і суспільство.

В умовах ринкових відносин необхідно більш глибоко врахову­вати територіальні чинники соціально-економічного розвитку регіону. їх можна поділити на три групи — джерела, умови, обмеження

Чинники джерел економічного зростання є основними. До них належать насамперед різні види трудової діяльності людей.

Чинники умов трудової діяльності є багатоаспектними. Це основні та оборотні фонди, організація виробництва, прискорен­ня науково-технічного прогресу, структурні зрушення, стан природ­ного середовища тощо.

Чинники обмежень зумовлюють поступове підвищення чи зниження економічного зростання виробництва.

Територіальні чинники можна поділити на міжрайонні, міжгалу­зеві та внутрішньопоселенські. До міжрайонних чинників нале­жать: спеціалізація міст і регіонів на виробництві продукції та наданні послуг для суспільного господарства; удосконалення міжрайонних транспортних потоків через усунення зустрічних га економічно невиправданих перевезень; розвиток міжрегіональ­ного кооперування тощо.

Міжгалузевими є чинники інтенсифікації, що формуються внаслідок поглиблення на певній території міжвідомчої спеціалі­зації, концентрації, централізації та кооперування виробництва.

Внутрішньопоселенські чинники утворюють комплекс дже­рел, умов і обмежень залежно від можливостей більш раціо­нального використання місцевих ресурсів: трудових ресурсів, корисних копалин, природного середовища тощо.

В управлінні регіональним розвитком посилюється значення якісних чинників, серед яких можна виділити такі:

1) економного використання матеріальних ресурсів, перед­усім сировини, палива та енергії, за рахунок більш глибокої переробки вихідної сировини, широкого впровадження мало- відходних і безвідходних технологій;

2) науково-технічного прогресу, завдяки якому посилюють­ся інноваційні процеси, що охоплюють також асортимент про­дукції, технології її виготовлення, технічні засоби виробництва;3) організації та управління господарством, що забезпечують ефективнішу взаємодію чинників виробництва.

Дедалі більшого значення набувають організаційні чинники регіональних виробничих відносин.

Кардинальні зміни в господарському механізмі сприяють повному використанню резервів інтенсифікації регіональної еко­номіки, насамперед за рахунок структурних чинників.

З поглибленням галузевого і територіального поділу праці зростає роль територіальних чинників інтенсифікації.

Дедалі вагомішими стають економічні чинники інтенсифі­кації регіонального розвитку..


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.003 сек.)