АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

І. Загальна характеристика конфлікту

Читайте также:
 1. A. Характеристика нагрузки на организм при работе, которая требует мышечных усилий и энергетического обеспечения
 2. I. Краткая характеристика группы занимающихся
 3. I. Общая характеристика договора продажи недвижимости
 4. II. Загальна характеристика ХНАДУ
 5. III. Характеристика ведомственных целевых программ и мероприятий подпрограммы
 6. III. Характеристика ведомственных целевых программ и мероприятий подпрограммы
 7. III. Характеристика ведомственных целевых программ и мероприятий подпрограммы
 8. III. Характеристика ведомственных целевых программ и мероприятий подпрограммы
 9. III.3.1. Общая характеристика и тенденция развития Правительства Российской Федерации
 10. III.4.1. Общая характеристика и тенденции развития федеральных органов исполнительной власти
 11. III.5.1.Становление судебной власти в России. Общая характеристика судебной системы
 12. III.6.1.Общая характеристика государственного устройства России

Методичні рекомендації

З профілактики виникнення конфліктів серед персоналу відділу прикордонної служби Державної прикордонної служби України

 

Вступ.

І. Загальна характеристика конфлікту.

ІІ. Причини виникнення конфлікту.

ІІІ. Практичні рекомендації.

Додаток. пам’ятка прикордоннику про правила поведінки, якими він повинен керуватися під час вирішення конфлікту.

 

 

Вступ.

Конфліктологіяяк окрема галузь наукових знань виникла, розвивається й вдосконалюється під впливом такого вагомого чинника, як потреба суспільства в гармонізації відношень між окремими людьми, групами і багатьма іншими різноманітними структурними елементами, між якими можуть виникнути і виникають серйозні розбіжності, суперечки, конфлікти і війни.

Конфліктологія спрямована насамперед на гармонізацію відношень між різноманітними складовими нашого товариства, і, звісно ж, в першу чергу, між окремими людьми. Отже, дуже важливими завданнями є оволодіння знаннями, практичними вміннями та навичками розв'язання конфліктних ситуацій і протиріч, їх детальному аналізу, пошуку причин їх появи, а також формування у військовослужбовців ефективних підходів до проведення переговорних процесів з метою досягнення протилежними сторонами результатів, які влаштовують сторони конфлікту.

Персонал Держприкордонслужби України, який забезпечує безпеку кордонів держави, зіштовхується з різними складними та подекуди конфліктними ситуаціями в процесі виконання завдань служби. І від того, наскільки психологічно грамотно, коректно та ввічливо вони будують стосунки між собою, населенням регіону, пасажирами закордонного прямування, в значній мірі залежить успішність розв'язання та попередження можливих конфліктів, протиріч та сутичок.

 

І. Загальна характеристика конфлікту.

Конфлікт у відділі прикордонної служби — це протиборство, що виникає між посадовими особами у повсякденному житті та під час виконання завдань з охорони (забезпечення діяльності) державного кордону.

Конфлікт – це завжди процес, перехід від однієї ситуації до іншої, кожна з яких характеризується своїм ступенем напруженості між учасниками протиріччя.

Під час аналізу таких конфліктів важливо враховувати не тільки внутрішнє середовище відділу прикордонної служби, інтереси і цінності суб'єктів діяльності пов’язаною з охороною кордону, але і її зовнішнє середовище.Узагальнюючи існуючі в спеціальній літературі класифікації конфліктів, виділимо наступні типи конфліктів, які можуть протікати у відділах прикордонної служби:1. Залежно від суб’єкту конфлікту:Міжособистісні конфлікти:

- по горизонталі (між військовослужбовцями рівних посад, військових звань);

- по вертикалі (керівник — підлеглий).

Конфлікти типу „особистість—група”:

- між окремими військовослужбовцями і групами або колективом відділу прикордонної служби загалом;

- між керівником і колективом відділу прикордонної служби.

Міжгрупові конфлікти:

- між структурними підрозділами відділу прикордонної служби.

2. Залежно від джерела конфлікту:Динамічні конфлікти (конфлікти, обумовлені соціально-психологічною динамікою відділу прикордонної служби).Ресурсні конфлікти (конфлікти, що виникають в процесі розподілу і використання матеріально-технічних ресурсів відділу прикордонної служби).Позиційні конфлікти (конфлікти, що виникають на основі питання про значущість тих або інших суб'єктів взаємодії у середині відділу прикордонної служби).Інноваційні конфлікти (конфлікти, пов'язані з організаційно-штатними змінами).3. Залежно від типу функціональної системиОрганізаційно-технологічні конфлікти.Конфлікти в соціальні сфері відділу прикордонної служби.

Конфлікти в адміністративно управлінській системі.

Конфлікти, пов'язані з функціонуванням неформальної організації.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.22 сек.)