АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Опціонні премії

Читайте также:
  1. спеціальної надбавки — маржі, спреду, премії.
  2. СТРАХОВІ ПРЕМІЇ (ПЛАТЕЖІ)

Опціонна премія - це сума справжньої і тимчасової цінності. Якщо конкретний опціон в конкретний час не вдалося перетворити на опціон "при грошах", то цей опціон є або опціоном "при своїх", або опціоном "без грошей". У такому разі справжня цінність дорівнює нулю, а премія може бути отримана лише за рахунок тимчасової цінності.

Під час закінчення терміну дії опціону премія може бути отримана лише за рахунок справжньої цінності. Такий опціон не має

тривалої тимчасової цінності. Розглянемо це на конкретній ситуації, взявши для прикладу травневий день, коли листопадові соєбобові ф'ючерси пропонуються за ціною $8,10. Припустімо, у листопаді соєбобові опціони на купівлю будуть мати ціну виконання $8,25. Оскільки це опціон "без грошей", він не має справжньої цінності в даний час. Однак покупець може прагнути сплатити $8,10/буш. за опціон, оскільки опціон має ще п'ять місяців до настання терміну дії у жовтні. Покупець сподівається, що ф'ючерсна ціна протягом цього часу перевищить ціну виконання ($8,25). Якщо вона підніметься, наприклад, до $8,37 (ціна виконання $8,25 плюс премія $0,12), то утримувач опціону хотів би отримати прибуток.

Чому саме $0,12, а не $0,10 чи $0,30? Іншими словами, що впливає на тимчасову опціонну цінність?

В основному діють такі фактори:

• Відрізок часу, що залишився до настання терміну дії опціону.

• Зміна ф'ючерсної ціни.

• Співвідношення ціни виконання і ринкової ціни.

• Короткотермінові ризики, пов'язані зі зміною процентної ставки.

Відрізок часу, що залишився до настання терміну опціону. Чим більше часу залишається до настання терміну дії опціону, тим вищою буде премія. Це пов'язано з тим, що він має більше часу, протягом якого підвищується в ціні. Опціонна тимчасова цінність знижується (зменшується) в міру того, як настає термін припинення дії опціону. Це відбувається тому, що опціони інколи описують як активи, що бідніють. Опціон, термін дії якого настав, не має тимчасової цінності.

Зміна ф'ючерсної ціни. Опціонні премії будуть вищими протягом періодів нестабільності ф'ючерсних цін, оскільки існує більше можливостей перетворити опціон на опціон "при грошах". Витрати на створення захисту шляхом використання опціонів найменші, а премія буде найвища. Створення найкращих можливостей для підвищення справжньої цінності опціону пов'язано з нестабільністю ф'ючерсних цін після їх відносної стабільності. В результаті покупці прагнуть сплатити більше за опціон. Оскільки опціон "при грошах" ймовірніший при нестабільних цінах, продавці менше прагнуть їх продавати і, звичайно, вимагають більшої премії.Отже, опціон з тримісячним терміном дії може забезпечити вищу премію в нестабільному ринку, ніж опціон із шестимісячним терміном дії у стабільному ринку.

Співвідношення ціни виконання і ринкової ціни. Опціонна премія залежить також від співвідношення між ф'ючерсною ціною і опціонною ціною виконання. За інших рівних умов (таких, як нестабільність і відрізок часу до завершення періоду дії опціону) опціон "при своїх" матиме більшу тимчасову цінність, ніж опціон "без грошей". Припустімо, ф'ючерсна ціна становить $7,00. Опціон на купівлю з ціною виконання $7,00 (опціон "при своїх") буде мати більшу тимчасову цінність і дасть можливість отримати вищу премію, ніж тоді, коли опціон на купівлю матиме виконання $7,25 (опціон на купівлю "без грошей").

Покупець, наприклад, міг би сплатити $0,15 премії за опціон на купівлю "при своїх" і тільки $0,05 за опціон на продаж "без грошей". Причина полягає в тому, що премія опціону на продаж "при своїх" частіше збігається з його цінністю.

Опціон "при своїх" має більше тимчасової цінності, ніж опціон, який тяжіє до опціону "при грошах" (так званого глибокого опціону "при грошах"). Опціон, який буде продано за ціною не нижчою, ніж справжня цінність, має премію глибокого опціону "при грошах", яка набагато більша, ніж для опціону "при своїх". Отже глибокий опціон "при грошах" дає менший дохід, ніж опціон "при своїх". Оскільки різниця доходу опціону "при своїх" є більш привабливою для покупця, то цей опціон має більшу тимчасову цінність, ніж опціон "при грошах".

Короткотермінові ризики, пов'язані зі зміною процентних ставок. Процентні ставки також впливають на тимчасові цінності опціонів, хоча і не віддаляють часу настання терміну дії опціону і не змінюють цього терміну. Купівля опціону є інвестицією, і опціон повинен прирівнюватись до інших інвестицій у державні чи приватні інститути. Коли короткотермінові процентні ставки підвищуються,

потік інвестиційних коштів спрямовується у напрямі, що відображає виший дохід. Опціонні премії повинні в цьому разі знижуватись, щоб залишитись конкурентоспроможною інвестицією. Дійсно, у цьому разі можна купити більше опціонів за таку саму суму грошей.

Це означає, що підвищення процентної ставки призводить до зниження опціонних премій. І, звичайно, зниження процентної ставки супроводжується підвищенням опціонних премій. Однак фактор процентної ставки має допоміжний вплив на цінність опціону. Зміни в ціні опціону можуть бути легко приховані чи компенсовані коливаннями процентної ставки.

Опціонна премія визначається залежно від співвідношення цінностей покупця чи продавця ф'ючерсного контракту за конкретною ціною і відповідного їх руху. Право продати що-небудь за низьку ціну щодо ф'ючерсу має відносно низьку цінність. Навпаки, опціони на продаж з високою ціною виконання мають високу премію.

Водночас право купити товар за низькою ціною має вищу цінність, ніж право купити товар за високою ціною. Отже, опціони на купівлю з низькою ціною виконання мають вищі премії.

Коли поточна ф'ючерсна ціна дорівнює ціні виконання, цінність "пут"-опціону буде дорівнювати цінності "кол"-опціону. Іншими словами, за такий опціон слід сплачувати таку ж саму ціну, як і для отримання права купити чи продати ф'ючерсний контракт, ціна якого дорівнюватиме ціні виконання опціону.

Розглянемо деякі методи використання опціонів, що дасть змогу глибше зрозуміти, завдяки чому опціони допомагають їх користувачам спільно досягати ринкових цілей шляхом здійснення заліку опціону (більшість хеджерів залучають ф'ючерсні контракти для здійснення заліку ф'ючерсних операцій частіше, ніж поставки реальних товарів).

Стратегія купівлі опціону на продаж ("пут"-опціону)

Опціон на продаж ("пут"-опціон) є опціоном з продажу ф'ючерсного контракту за фіксованою ціною (ціна виконання опціону). Виробник соєвих бобів може прагнути купити "пут"

протягом весни чи літа для того, щоб зафіксувати мінімальну ціну для продажу свого врожаю під час його збирання. За винятком суми опціонної премії покупець "пута" не хотів би втратити можливості отримати прибуток від збільшення ціни (як при ф'ючерсному хеджуванні чи форвардній угоді) [4; 6; 22].

Якщо, наприклад, у травні виробник сплачує премію у розмірі $0,25 за листопадовий "пут" ціною $7,50, то це дає йому право отримати коротку ф'ючерсну позицію на ринку за ціною $7,50. Це право діє стільки, скільки він тримає опціон, тобто доти, доки він продасть чи виконає його або дочекається настання терміну виконання у жовтні.

Зверніть увагу на те, як "пут" забезпечує захист ціни, коли, наприклад, у листопаді ф'ючерсна ціна знижується до $6,50. В такому разі "пут" із ціною виконання $7,50 повинен мати справжню цінність у розмірі $1,00. Така цінність утворюється із "пут"-опціону при здійсненні його заліку. Збиток на наявному ринку в такому разі дасть змогу фермерові захистити свою ціну.

Стратегія захисту ціни через купівлю ("пут"-опціону)

Таблиця 22

НАЯВНИЙ   ОПЦІОН  
Травень Ціна нового врожаю соєвих бобів становить $7,25/буш.   Купує листопадовий $7,50 "пут"-опціон виплати премії у розмірі $0,25/буш.   шляхом  
Листопад Продає 5000 бушелів соєвих бобів за $6,50/буш.   Продає листопадовий $7,50 "пут"-опціон, отримує премію у розмірі $І,00/буш. і здійснює залік попередньої довгої опціонної позиції  
+ $0.75 (прибуток після відшкодування попередніх витрат на купівлю опциону)  
РЕЗУЛЬТАТ чиста продажна ціна $6,50/буш. + опціоннпй прибуток $0.75/буш.  
чиста продажна ціна $7.25/6уш.  

Нижня межа різниці між цією стратегією і хеджуванням на ф'ючерсному або форвардному контракті потребує від фермерів плати у розмірі $0,25 за опціон. Таким чином, купівля "пут"-опціону дає йому ідентичний захист.

Цю операцію відображено в табл. 22.

Припустімо, під час жнив попит вищий, ніж очікувалось, а тому листопадова ф'ючерсна ціна підвищилася до $8,00/буш. В цьому разі фермер запропонує вважати свій "пут"-опціон недійсним, залишаючи за собою право продати врожай за вищою ринковою ціною. Попередню опціонну премію можна вважати затратами на цінове страхування.

Результат цієї операції розкрито в табл. 23.

Стратегія підвищення прибутку через купівлю ("пут"-опціону)

Таблиця 23

НАЯВНИЙ   ОПЦІОН  
Травень Ціна на новий врожай сосвих бобів становить $7,25/буш.   Купує листопадовий $7,50 "пут"-опціон шляхом виплати премії у розмірі $0,25/буш.  
Листопад Продає 5000 бушелів соєвих бобів за $8,00/буш.   Пропонує опціон вважати недійсним  
    + $0,25 (прибуток після відшкодування попередніх витрат на купівлю опціону)  
РЕЗУЛЬТАТ наявна продажна ціна витрати на опціонну премію чиста продажна ціна   8,00/буш. - 0,25/буш. $7.75/буш.  

Якби виробник здійснив хеджування ф'ючерсами або уклав форвардні контракти, йому довелося б відмовитися від можливості отримати прибуток за рахунок збільшення ціни. Купивши "пут"-опціон, він зберіг цю можливість. В другому випадку виробник також мав форвардний контракт, а потім втратив свій врожай, хоча йому потрібно виконувати свої зобов'язання шляхом купівлі і поставки

зерна. Якщо ціни на нього збільшаться, то виробник зазнає серйозних фінансових збитків. А коли він має "пут"-опціон, то зможе виконати свої зобов'язання щодо купівлі і поставки товару за старою ціною.

Стратегія придбання опціону на купівлю ("кол"-опціону)

Припустімо, виробник соєвих бобів готовий збирати врожай. Він прагне одержати вигоду від будь-якого істотного підвищення цін протягом зимових і весняних місяців. Водночас він хотів би отримати виручку від продажу свого врожаю, а також, можливо, сплатити борг чи зменшити виплати з процентів за кредит. Мало того, якщо його врожай зберігався у сховищі, він прагнув би запобігти ризику, зумовленому зменшенням ціни на соєві боби.

Альтернативним варіантом є продаж врожаю і купівля "кол"-опціону. В такому разі виробник отримує доходи від продажу його негайно, уникає ризику, пов'язаного з триманням врожаю у сховищі, а також набуває прибуткової позиції, якщо зростання ціни відбувається більшою мірою, ніж витрати на опціон. Додатково він втратить значно більше, якщо ціни зменшаться порівняно з витратами на опціон (на фоні потенційно необмежених збитків, якби він зберігав у сховищі свій врожай для пізнішого продажу).

У жовтні виробник продає соєві боби місцевому покупцю. В цей час ф'ючерсна ціна для поставки наступного травня (тобто травневий ф'ючерсний контракт) встановлена на рівні $8,00/буш. Виробник купує травневий $8,00 "кол"-опціон "при своїх", сплачуючи премію в розмірі $0,15/буш. Якщо травнева ф'ючерсна ціна становить $8,50 у квітні, коли закінчується термін дії опціону, "кол"-опціон буде мати дійсну цінність на рівні $0,50. Якщо виробник продає (ліквідує) цей опціон за дійсною цінністю, він отримує чистий прибуток у розмірі ($0,50 залишалось, коли він продав опціон, $0,15 необхідно відмінусувати як попередню опціонну премію) (табл. 24).

Припустімо, у квітні травнева ф'ючерсна ціна становить $8,10. Тоді "кол"-опціон із $8,00 ціною виконання буде мати дійсну цінність тільки на рівні $0,10/буш. А оскільки виробник попередньо сплатив $0,15, він матиме чистий збиток у розмірі $0,15 як плату за опціон і

не хотів би втрачати нічого, якщо тільки травнева ф'ючерсна ціна не буде вище $8,00 ціни виконання на момент припинення терміну дії опціону (коли опціон не матиме ніякої дійсної цінності).


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.008 сек.)