АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Приклад хеджування при підвищенні ціни

Читайте также:
 1. III. Прикладные исследования
 2. IV. Запишіть 2 приклади: один - пособництва зґвалтуванню, другий - готування до розбещення неповнолітніх (складіть фабули).
 3. V. Запишіть 2 приклади вчинення замаху на злочини, передбачені статтями розділу ІІІ Особливої частини КК України (складіть фабули).
 4. В приложениях курсовой работы необходимо поместить экранные формы прикладных программ, упомянутых в тексте курсовой работы.
 5. Виды прикладных социологических исследований
 6. Глава XTV ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРИКЛАДНАЯ ГИМНАСТИКА
 7. Графический дизайн развился из прикладной графики.
 8. ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО.
 9. Див. Приклад вирішення задачі на сторінці 27 даних Методичних рекомендацій.
 10. Задание к прикладной части курсовой работы
 11. Значення і політичну вагу знати в ці десятиліття невідомі, але, ймовірно, її силу слід оцінювати дуже високо. Це доводить приклад багатою римлянки, на якій одружився Теудіс.
 12. Исходная информация к прикладной части курсовой работы

Таблиця 13

НАЯВНИЙ   Ф'ЮЧЕРС  
1 квітня      
фермер очікує врожай 10 000 буш., але не мас   Фермер продає липневі ф'ючерси на пшеницю: 10  
контракту на продаж   000 буш. по $3,0/буш.  
тим часом   ціна збільшується  
ціна збільшується      
15 липня    
фермер збирає врожай і продає його місцевому   фермер купує липневі ф'ючерси: 10000 буш. по  
елеватору по $3,26/буш.   53,26/буш. і ліквідує свою позицію  
$0,26/буш. збиток  
$3,26/буш. Ціна реальної продукції  
$0,26/буш. Збиток від ф'ючерсної угоди  
$3,0/буш. Гарантована цільова ціна фермера  

Як бачимо, фермер отримав $3,0, які він планував отримати ще у квітні. Ця ціна його повністю влаштувала, хоч і виявилася нижчою за ту, яку можна було отримати, якби він не зайнявся хеджуванням.

У наведених прикладах було встановлено продажну ціну на рівні $3/бушель. Але можливу перевагу від збільшення ціни було упущено з метою захисту від її зниження.

Інші учасники ринку (переробники, експортери) прагнуть захиститися від збільшення цін і можуть досягти цього завдяки хеджу-ванню купівлею (довгому хеджуванню). Наведемо приклад хеджу-вання купівлею. Припустімо, в травні переробник планує купити соєві боби у серпні. Ціна наявного ринку у травні становить $5,0 /бушель, але переробник побоюється, що в серпні закупівельна ціна збільшиться. Він захищається від зростання цін довгим хеджуванням, купуючи ф'ючерсні контракти на соєві боби по $5,3/бушель. Наведений розрахунок показує результат, коли наявна і ф'ючерсна ціни соєвих бобів збільшились на $1/буш (табл.14).


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)