АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

V. Закріплення вивченого матеріалу

Читайте также:
  1. II. Вивчення нового матеріалу.
  2. V. ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ ТА НАВИЧОК
  3. Вивчення нового матеріалу.
  4. Вивчення нового матеріалу.
  5. Закріплення на уроках мови
  6. Класифікація за тривалістю закріплення та зберігання матеріалу
  7. Принципи правового статусу людини і громадянина та їх закріплення в Конституції України

- З чого розпочинаємо малювати постать Котигорошка?

- Щоб правильно намалювати голову, як ділимо допоміжну лінію?

- За допомогою якої геометричної фігури намалюємо тулуб та ноги, руки.

- Які підбираємо кольори?

VІ. Самостійна робота та керування нею вчителем.

VІІ. Підсумок уроку.

1. Аналіз учнівських робіт.

- Чий малюнок найбільш вдалий?

- Хто правильно зобразив Котигорошка?

- Чи правильно виконана робота фарбами?

2. Загальний підсумок.

- На яку тему ми виконували сьогодні малюнок?

- Що нового дізналися?

- На які види поділяються казки?

- Про що розповідається у народних казках?

- До якого виду казок належить казка "Котигорошко”?

- Чому Котигорошко позитивний герой, за що він боровся?

VІІІ. Прибирання робочих місць.

Тема: Композиційний центр. Створення аплікації «Сонце – господар неба».

Мета:

• ознайомити учнів з поняттям «композиційний центр», правилами виділення головного в композиції (розмір, колір);

• розвивати фантазію та уяву;

• формувати вміння визначати головне в композиції;

• виховувати естетичне почуття, смак, охайність під час роботи.

Оснащення:

• Матеріали та інструменти: кольоровий папір, ножиці, клей, клейонки, пензлики, шаблони «сонечка», картон.

• Зоровий ряд: малюнки сонця, де воно є центром композиції; презентація до вірша «Сонце» Н.Красоткіної; презентація композицій Івана Айвазовського та Едвара Грига.

• Літературний ряд: загадки, вірші та легенди про сонце.

• Технічне забезпечення: ноутбук, проектор,екран, магнітофон.

Тип уроку: комбінований урок.

 

Хід уроку

Організаційний момент

Привітання.

Я всміхаюсь сонечку.

Учні (хором): Здраствуй золоте!

Я всміхаюсь квіточці!

Учні (хором): Хай вона росте!

Я всміхаюсь дощику!

Учні (хором): Лийся, мов з відра.

Друзям усміхаюся

Учні (хором): Зичу їм добра

Перевірка готовності учнів до уроку

Актуалізація опорних знань

• Що ми вивчали на попередньому уроці? (Таємниці композиції)

• Які таємниці композиції ви тепер знаєте? (Грамотне розміщення зображення на аркуші паперу; співвідношення зображень на малюнку за розмірами)

• Як створити врівноважену композицію? (Усі зображення на картині мають бути різними за розмірами; повинен бути центр композиції; співвідношення частин та елементів повинні відповідати творчому задуму, змісту, характеру і призначенню)


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.003 сек.)