АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Підготовка траншей

Читайте также:
 1. Й етап - Підготовка наради
 2. Магістерська робота: поняття та її підготовка
 3. Підготовка гірських порід до виймання
 4. Підготовка деталей
 5. Підготовка до виробництва електромонтажних робіт
 6. Підготовка до експерименту
 7. Підготовка до захисту та захист курсової (дипломної) роботи
 8. Підготовка до написання курсової роботи.
 9. Підготовка до роботи столу перев’язочної медсестри
 10. Підготовка документу до рецензування
 11. Підготовка кадрів через аспірантуру і докторантуру
 12. Підготовка корисних копалин до збагачування

До початку земляних робіт по риттю траншеї керівник монтажної організації разом з представниками експлуатуючої і будівельної організацій обстежують запроектовану для прокладання кабельної лінії трасу. При цьому встановлюють необхідність в зміні окремих ділянок траси в зв’язку зі зміною умов (забудова, зміна планування та ін.). При необхідності в проект і кошторис прокладання кабельної лінії проектною організацією за узгодженням з представниками замовника вносять необхідні зміни.

Осьова лінія траншеї і вихідні точки наносять на трасі відповідно плану.

Ширина дна траншеї залежить від кількості і типу кабелів, що прокладаються.

Ширина дна траншеї для кабелів до 10 кВ:

- 300 мм на 1÷2 кабелі;

- 400 мм на 2÷3 кабелі;

- 500 мм на 3÷4 кабелі;

- 630 мм на 4÷5 кабелів;

- 800 мм на 5÷6 кабелів;

При розробці траншеї землерийною фрезою ширина дна траншеї для прокладання 1го кабелю до 10 кВ, - не менше 150 мм.

В місцях закладання муфт для створення котловану траншея може бути розширена на 250 мм на кожну муфту для розташування запасу кабелю 350 – 400 мм в обидві сторони.

Глибина траншеї повинна забезпечувати закладку кабелю на 0,7 – 0,8 м від плануваль- ної відмітки. При вводі в будівлі допускається глибина 0,6 м. На перетинаннях проїзної частини вулиць, доріг і шляхів – не менше 1100 мм.

Допустима відстань: від будівель і споруд (по фундаменту) не ближче 0,6 м, від дерев –2 м, від кущів – 0,75м.

Траншеї риють по можливості прямолінійними. На всіх поворотах розміри траншеї роблять такими, щоб можна було прокласти кабель з допустимим радіусом згинання.

 

Обладнання і пристосування для прокладання кабелів в траншеях.

Прокладання кабелів в траншеях являється трудомістким процесом, в якому використо- вуються засоби великої і малої механізації.

1. Транспортні засоби:

- вантажні автомобілі, обладнані лебідкою і засобами фіксації кабельних барабанів;

- кабельні машини для перевезення і укладки кабелю;

- кабельні транспортери;

- трактори.

2. Навантажувально-розвантажувальні засоби:

- підйомні крани;

- автонавантажувачі;

- лебідки.

3. Землерийна техніка:

- траншейні екскаватори;

- землерийні фрези;- кабелеукладачі (для прокладання одиночних кабелів);

- пневмопробійники;

- установки для проколювання ґрунту.

4. Пристосування:

- кабельні домкрати;

- пристрої для обертання і гальмування барабану;

- розкочувальні ролики (прямі і кутові);

- пристосування для згинання кабелю.

5. Обладнання кабельної машини:

- обладнання для завантаження і укладання кабелю;

- лебідка або пристрій для протягування кабелю в трубах;

- генератор для підігріву кабелів;

- вентилятор для провітрювання колодязів;

- насос для відкачування води з траншеї.

Процес розкочування кабелю з використанням пристрою обертання і гальмування барабану і розкочувальних роликів показано на рис.1.3.2.

Рис.1.3.2. Розкочування кабелю:

а – на прямій ділянці, б – при кутовому обході.

 

При обертанні барабану необхідно слідкувати за тим, щоб не створюва -лося перекручування кабелю.

В землі прокладаються тільки броньовані кабелі і спеціальні кабелі з пластмасовою оболонкою (ААБ, МСМК).

 

 

Відразу після прокладання кабель засипають шаром м’якого ґрунту або піску (100 мм «подушка), утрамбовують, укладають захист з червоної цегли або залізобетонної плитки товщиною 50 мм. При прокладанні кабелю на глибину 1 – 1,2 м захист можна не улашто- вувати. Для кабелів напругою до 1 кВ захист улаштовують тільки в місцях можливих механічних пошкоджень.

Траншею засипають. Засипаний ґрунт укачується катком або трактором.

При безтраншейному прокладанні ножовий кабелеукладач закладає кабель на глибину 1 – 1,2 м. При русі кабелеукладача його ніж входить в ґрунт на глибину 1,2 – 1,3 м, кабель укладається у створену щілину, яка під дією маси ґрунту засипається. Процес механізованого прокладання показаний на рис.1.3.3.

 

 

Рис.1.3.3. Механізоване прокладання кабелю ножовим кабелеукладачем КУ-150: 1, 2 – трактори; 3 – кабелеукладач; 4 – вхідний лоток; 5 – кабельний барабан; 6 – кабельний транспортер; 7 – кабель; 8 – касета; 9 – ніж.

 

Для вводу кабелю, що виходить з траншеї в будівлю, в стіні завчасно закладають від -різки стальних або чавунних труб, розташованих на відстані одна від одної (в при гори -зонтальному розташуванні не менше 100 мм і при вертикальному не менше 250 мм. Труби беруть з внутрішнім діаметром, рівним 1,5 – 2 зовнішніх діаметрів кабелю. Кабель вводять в будівлю з запасом по довжині 1,5 – 2 м на випадок, якщо потребується заміна кінцевих муфт. Щоб в будівлю по трубах не проникала вода, в місцях вводу кабелю викопують невеликий котлован — «приямок», який заповнюють глиною. Ввід кабелю в будівлю показано на рис.1.3.4.

 

Рис.1.3.4. Ввід кабелю в будівлю.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.01 сек.)