АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Галузь використання, кабелі і кабельні барабани

Читайте также:
 1. Адміністративне право України як галузь права.
 2. Військова праця як особлива галузь суспільної праці
 3. Внутрішньооб’єктові оптичні кабелі
 4. Волоконно-оптичні кабелі
 5. Галузь науки
 6. Галузь права
 7. Дисципліна “Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання” як галузь науково-технічної діяльності є методологічною дисципліною для розвитку науки і техніки.
 8. Монтаж оптичних кабелів
 9. Муфти для монтажу оптичних кабелів зв’язку
 10. Оптичні кабелі різного призначення
 11. Основні способи монтажу електропроводів, кабелів і шинопроводив

Кабельною лінією називається лінія для передачі електроенергії, яка складається з одного або декількох паралельних кабелів зі з’єднувальними, стопорними і кінцевими муфтами і кріпильними деталями (для маслонаповнених ліній, крім того, з підживлюваль- ними апаратами і системою сигналізації тиску масла).

Кабельні лінії прокладають безпосередньо в земляних траншеях, по будівельним конструкціям у виробничих та інших приміщеннях, а також в спеціальних кабельних спорудах: в кабельних колекторах, тунелях, каналах, шахтах, кабельних поверхах і приміщеннях, кабельних колодязях і блоках (під кабельним блоком розуміється споруда з каналами для протягування в них кабелів і колодязями, які до нього відносяться).

Кабельною спорудою називається закрита споруда, що спеціально призначена для розташування в ньому кабелів, кабельних муфт та іншого обладнання для забезпечення нормальної роботи лінії.

Кабелем називається електротехнічний виріб, призначений для електричного з’єднан- ня між собою ділянок електричних мереж за допомогою ізольованих струмоведучих жил, поверх яких, в залежності від конструкції, є в наявності захисні оболонки.

Класифікація кабелів. Кабелі, які призначені для передачі електроенергії називаються силовими кабелями, кабелі, які призначені для улаштування провідного зв’язку називаються кабелями зв’язку, кабелі, які призначені для передачі сигналів керування називаються контрольними кабелями.

Силові кабелі розрізняють по наступним признакам:

- роду металу струмоведучих жил — кабелі з алюмінієвими і мідними жилами;

- роду матеріалів, якими ізолюють струмоведучі жили – кабелі з паперовою, пластмасовою і гумовою ізоляцією;

- роду захисту ізоляції жил кабелів від впливу зовнішнього середовища – кабелі в металевій (алюмінієвій або свинцевій), пластмасовій і гумовій оболонці;

- способу захисту від механічних пошкоджень – броньовані і неброньовані;

- кількості жил – одно -, двох -, трьох -, чотирьох - і п’ятижильні.

Кожна конструкція кабелів має свої позначення і марку. Марка кабелю складається з начальних букв слів, що описують конструкцію кабелю. Наприклад, кабель АСБ: А – матеріал жил – алюміній; С – свинцева захисна оболонка; Б – броньований. Конструкція деяких силових кабелів показана на рис 1.2.1, контрольного на рис.1.2.2.Рис.1.2.1. Конструкція силових кабелів:

а – двохжильні кабелі з круглими і сегментними жилами; б – трьохжильні кабелі з поясною ізоляцією і окремими оболонками; в – чотирьох- жильні кабелі з нульовою жилою. 1 – струмоведуча жила, 2 – нульова жила, 3 – ізоляція жили, 4 – екран жили, 5 – поясна ізоляція, 6 – заповнювач, 7 – екран ізоляції жили, 8 – оболонка, 9 – броньове покриття,

10 – зовнішнє захисне покриття.

 

 

Рис.1.2.2. Зразок і переріз контрольного кабелю.

 

Кабельні барабани.

Кабель - цінний товар. Упаковкою для транспортування кабелю являється барабан.

Кабельний барабан призначений для зберігання, транспортування і укладки кабелю при монтажі лінії.

Рис.1.2.3. Кабельний барабан з кабелем.

 

На щоці барабану позначають:

- марку кабелю;

- кількість жил;

- переріз в мм2;

- робочу напругу в кВ;

- довжина в м;

- вага барабану в тонах;

- заводський номер барабану;

- дата виготовлення;

- номер стандарту;

- назва заводу-виробника;

- стрілкою на щоці барабану указується

напрямок перекочування барабану.

Кінець остатнього витка кабелю прикріплений до щоки барабану з внутрішньої сторони; внутрішній кінець виведений на зовнішню частину щоки і закритий дерев’яним ящиком або металевою коробкою. Обидва кінця кабелю мають герметичні заробки.

Барабани з кабелем завантажують на транспортні засоби і звантажують з них за допо -могою кранів або автонавантажувачів, а при відсутності кранів — лебідкою по надійним дерев’яним покатам (брусам). Барабан з кабелем вручну або тросом за допомогою лебідки в зоні монтажу переміщають тільки на короткі відстані, по рівним поверхням, при умові повної справності обшивки барабану і якщо зовнішній виток кабелю знаходиться від краю щоки не менше ніж на 100 мм (при знятій обшивці).

Кабелі з пластмасовою ізоляцією голі, і броньовані при температурі нижче – 40° С не перевозять, а при температурі від –10 до – 40°С розвантажують і перевозять обережно, уникаючи ударів. Скидати кабельні барабани на землю категорично забороняється. При низьких температурах ізоляція і оболонки цих кабелів становляться крихкими і легко пошкоджуються.

‡агрузка...

При транспортуванні кабельних барабанів вони розташовуються на платформі транс -портного засобу таким чином, щоб напрямок перекочування барабану співпадав з напрям- ком руху транспортного засобу. Барабани повинні бути надійно закріплені на платформі (рис. 1.2.3).

Рис.1.2.3. Приклад кріплення кабельних барабанів на платформі автомобілю.

До переміщення барабанів з кабелем виконується зовнішній огляд, при якому зверта- ється увага на стан обшивки барабану і на наявність захисної коробки кінцю кабелю.

Маломірні кабельні бухти перевозяться і зберігаються тільки плазом.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.008 сек.)