АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Загальні вимоги до монтажу кабельних ліній

Читайте также:
 1. Cтиль керівництва: сутність, вимоги у його сучасних умовах
 2. I. Розділ Загальні основи суспільного виробництва та економічного розвитку
 3. Адміністративна структура БМР має три органи: загальні збори акціонерів, рада директорів і правління.
 4. Азербайджанська Республіка: загальні відомості
 5. Аналітичні реакції та вимоги до них
 6. Вентиляція. Вимоги до вентиляції.
 7. Види електропроводок і вимоги до них
 8. Вимоги до бланків документів
 9. Вимоги до бланків документів. Оформлювання сторінки
 10. ВИМОГИ ДО ВЕНТИЛЯЦІЙНИХ СИСТЕМ ПРИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ І РЕМОНТІ
 11. ВИМОГИ ДО ВЕНТИЛЯЦІЙНИХ СИСТЕМ ПРИ МОНТАЖІ І ПУСКОНАЛАГОДЖУВАЛЬНИХ РОБОТАХ
 12. ВИМОГИ ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Вибір траси кабельної лінії. Трасу кабельної лінії вибирають таким чином, щоб витрати кабелю були найменшими. При цьому враховують можливості по захисту його від механічних пошкоджень, корозії (при виборі траси слід уникати ділянок з агресивними ґрунтами по відношенню до металевих оболонок кабелів), вібрації, від пошкодження електричною дугою сусідніх кабелів у випадках короткого замикання, від перегріву при безпосередньому впливі сонячних променів та інших теплових джерел.

Необхідно уникати перехрещувань кабелів друг з другом, а також з різними трубопро- водами, строго витримувати допустимі відстані до споруд.

Для того щоб не виникали небезпечні механічні напруження в кабелях при монтажі і експлуатації, їх прокладають «змійкою» з запасом по довжині 1 – 3%. Такий запас достатній для компенсації можливих зсувів ґрунту і температурних деформацій як самих кабелів, так і конструкцій, по яким вони прокладені. Створювати запас кабелю кільцями і витками не слід.

При прокладанні по вертикальним і нахиленим ділянкам траси кабелів з паперовою нормально просоченою ізоляцією обмежують різницю рівня між вищої і нижчою їх точками для того, щоб уникнути стікання просочувального складу і надмірного гідростатичного тиску от на кабельні оболонки і кінцеві муфти. Кабелі в свинцевій оболонці прокладають з максимальною різницею в рівнях 25 м при напрузі 1– 3 кВ і 15 м при напрузі 6 – 10 кВ, кабелі в алюмінієвій оболонці з різницею в рівнях 25 м при напрузі 1 – 3 кВ, 20 м при напрузі 6 кВ і 15 м при напрузі 10 кВ.

Якщо вказану різницю рівнів витримати не можна, кабельні лінії секціонують, постановкою стопорних або епоксидних з’єднувальних муфт.

Кабель зі збідненою паперовою ізоляцією прокладають з різницею в рівнях до 100 м (при наявності загальної оболонки для всіх жил) і 300 м, якщо кожна жила має окрему оболонку.

Для кабелів з паперовою ізоляцією з не стікаючим просочуванням, з гумовою або з пластмасовою ізоляцією різницею в рівнях не обмежують.

В чотирьохпровідних мережах використовують чотирьохжильні кабелі або трьохжильні силові з алюмінієвою оболонкою на напругу 1 кВ з використанням їх алюмінієвої оболон- ки в якості четвертої жили (нульового проводу). Використання алюмінієвої оболонки з цією метою не допускається в мережах з незаземленою нейтраллю в установках і примі- щеннях з вибухонебезпечним середовищем і в установках, в яких при нормальних умовах роботи струм в нульовому проводі складає більше 75% струму фазового проводу.Нульові жили окремо від фазових не прокладають. Не використовують в якості нульового проводу свинцеву оболонку трьохжильних кабелів, що прокладаються на промислових підприємствах.

Для того щоб запобігти захисні оболонки кабелів від створення тріщин і розривів при їх згинанні, радіус внутрішньої кривої вигину нормують, приймаючі рівним від 6 до 25 зовнішніх діаметрів кабелю в залежності від призначення кабелю і виду ізоляції.

На кожній змонтованій лінії, а також на всіх з’єднувальних і кінцевих муфтах навішують бирки з позначенням марки, напруги, перерізу, номера або найменування лінії, а на бирках муфт – дати монтажу і прізвище електромонтера, що виконував роботу. Якщо лінія складається з декількох паралельних кабелів, то кожен з них нумерується тим самим номером з додаванням літер А, Б, В і т.д.

Трасу кожної підземної або підводної кабельної лінії наносять на план з показом її координат по відношенню до існуючих фундаментальних орієнтирів або до спеціально встановлених знаків, що вказують місцезнаходження кабельних муфт.

При проході через зовнішні і внутрішні стіни, перегородки, міжповерхові перекриття, площадки сходових кліток кабелі прокладають в металевих, азбоцементних та інших трубах, внутрішній діаметр яких повинен бути не менше ніж півтора зовнішнього діаметра кабелю, або через прорізи, в стінах або перекриттях. При проходах кабелів через горючі конструкції труба повинна виступати на 100 мм по обидві сторони стіни. Кабель можна також замурувати слабим бетоном і шлаковатою в центрі труби, діаметр якої не менше 100 мм. При цьому довжина виступаючих частин труби не лімітується.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.011 сек.)