АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Біметалеві термометри

Читайте также:
  1. Манометричні рідинні та конденсаційні термометри
  2. Основные сведения о термометрии
  3. Рідинні скляні термометри
  4. Термометри опору
  5. Термометрия

Біметалевий термометр (рис. 2.2) складається з двошарової металевої стрічки 1, утвореної з металів, які мають різний коефіцієнт лінійного розширення. Один кінець стрічки закріплюється нерухомо, а вільний з'єднується з відтіковим пристроєм 2.

При зміні температури на величину Dt=t1- t0 (t0, t1 - відповідно, початкова і кінцева температури) стрічка 1 деформується (деформація згину) на величину , пропорційну Dt. Приймаючи t0 =0° С, біметалеві термометри градуюють у відповідності з залежністю (для схеми, зображеної на рисунку 2.2)

, (1.3)

де l - довжина біметалевої стрічки 1, м; d - товщина стрічки 1, м, Da=a1-a2 (a1 та a2 коефіцієнти лінійного теплового розширення компонентів біметалу 1/°С).

Для ефективної дії біметалевих приладів для вимірювання температури необхідно щоб a1³10a2.

Біметалеві термометри надійні дешеві, дають великі перестановні зусилля та працездатні в діапазоні температур 0...500°С. Недоліки приладів - низька точність (похибка ±5%) та велика інерційність. Найбільш широко застосовуються біметалеві термометри для оціночного контролю температури (побутові термометри) та як температурні перемикачі і вимикачі. Найбільш розповсюджений матеріал для виготовлення біметалевих термометрів - біметалеві стрічки з сплавів латуні та інвару (залізонікелевий сплав).

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)