АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Обробка результатів. Обчислюється кількість підведеного тепла від електротенів за формулою:

Читайте также:
 1. Аналіз результатів учнів 8 класу на ІІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії у Житомирській області 2014 року
 2. Аналіз фінансових результатів операційної діяльності
 3. Врахування результатів екологічної оцінки при прийнятті рішень
 4. Г) обчислення й аналіз результатів.
 5. Додаткова обробка
 6. Значення, завдання, інформаційне забезпечення аналізу фінансових результатів діяльності підприємства
 7. Значення, задачі, інформаційне забезпечення аналізу фінансових результатів
 8. Зразок довідки про впровадження результатів наукової роботи
 9. Інтерпретація результатів
 10. Критерії оцінювання результатів фахової практики
 11. Методика обробки та інтерпретація результатів
 12. Методичні засади утворення інтегрального показника та інтерпретація результатів

Обчислюється кількість підведеного тепла від електротенів за формулою:

кДж. (3.1)

Теплоємність води Ср визначається із залежності:

, кДж, (3.2)

де М - маса води в ультратермостаті; - ККД термостата, =0,85.

Визначається середнє арифметичне значення теплоємності

, (3.3)

де n – кількість вимірювань.

Визначаються абсолютна р і відносна dСр похибки вимірювання.

Отримані результати записуються в журнал спостережень і робляться висновки.

 

Контрольні запитання

1. Що називається теплоємністю?

2. Які є види теплоємності?

3. Що розуміється під дійсною і середньою теплоємністю?

4. Який порядок визначення теплоємності води за допомогою УТ-15?

5. Як визначається кількість підведеного тепла для нагріву води?

6. Який порядок визначення похибок вимірювання?


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)