АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Вимірювання температур

Читайте также:
 1. XIV. 7. Вимірювання електрорушійних сил. Застосування методу вимірювання ЕРС для визначення різних фізико – хімічних величин
 2. Автоматическое регулирование температуры печей сопротивления
 3. Адаптація організму до умов високих і низьких температур
 4. Алгоритм расчета температуры горения
 5. Безпосередні вимірювання малих напруг, струмів та зарядів. Гальванометри.
 6. БОЛЕЗНЕТВОРНОЕ ДЕЙСТВИЕ НИЗКОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ. ГИПОТЕРМИЯ
 7. Введение поправки на температуру свободных концов.
 8. ВИМІРЮВАННЯ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ У ДИТИНИ
 9. Вимірювання великих струмів
 10. Вимірювання великих струмів, що грунтуються на ефекті Фарадея
 11. Вимірювання високих напруг електромеханічними приладами
 12. Вимірювання високих напруг з використанням електрооптичних ефектів Керра і Поккельса

В теплотехніці температура є, мабуть, головною фізичною характеристикою. З точки зору молекулярно-кінетичної теорії газів температура є мірою інтенсивності теплового руху молекул. Безпосередньо виміряти цю енергію на практиці неможливо. Тому для вимірювання температури використовують побічні методи, а прилади для її вимірювання називають термометрами.

Температурою називають величину, що характеризує ступінь нагрітості речовини. Одиниця вимірювання температури за термодинамічною шкалою, в якій для температури трійної точки води встановлено значення 273,16о К називається градусом Кельвіна.

Наряду з основною термодинамічною температурною шкалою застосовується міжнародна практична температурна шкала в градусах Цельсія. Різниця цих шкал заключається в розміщенні початкової (нульової) точки відліку. Нульова точка практичної температурної шкали відповідає значенню 273,15о К по термодинамічній температурній шкалі. Температурний проміжок в один градус однаковий на обох шкалах.

Температура, яка відраховується по термодинамічній шкалі, позначається символом Т, а по практичній температурній шкалі – символом t. Відношення між шкалами визначається рівнянням:

Т=t+Т0, (7)

де Т0=273,15 градусів.


Вимірювання вологості тіл

Вологість твердих тіл, сипучих та інших матеріалів визначається відношенням маси води, що міститься в них, до загальної маси вологого матеріалу. Найбільш простий спосіб її вимірювання – зважування до і після висушування, для чого існують спеціальні сушарки. Цей спосіб хоча й точний, але тривалий. Для експрес – вимірювань застосовують вологоміри, в яких використовується залежність якоїсь фізичної величини від вологості.

 

Вимірювання витрат

Кількість речовини, що проходить за одиницю часу по трубопроводах, каналах тощо називають витратою речовини. Кількість і витрату речовини визначають в об¢ємних (м3/с, м3/год) або масових (кг/с, кг/год) одиницях вимірювання.

Для зменшення похибок експериментів, при виконанні лабораторних робіт на фізичних моделях необхідно дотримуватись акуратності в роботі, старанно, точно і правильно знімати покази з шкал приладів, виконувати вказівки і рекомендації викладачів і обслуговуючого персоналу. 

 


Лабораторна робота №1

 

ВИВЧЕННЯ КОНСТРУКЦІЇ ТА ПРИНЦИПУ ДІЇ ПРИЛАДІВ

ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ ТИСКУ, ВОЛОГОСТІ ТІЛ І ВИТРАТ

Мета роботи: Вивчити принцип дії, конструкцію та застосування приладів для вимірювання атмосферного і надлишкового тисків, вакууму, вологості тіл і витрат.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.008 сек.)