АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Рідинні скляні термометри

Читайте также:
  1. Біметалеві термометри
  2. Манометричні рідинні та конденсаційні термометри
  3. Основные сведения о термометрии
  4. Рідинні манометри
  5. Термометри опору
  6. Термометрия

За призначенням рідинні скляні термометри ділять на лабораторні, технічні, медичні та метеорологічні. Основний елемент термометрів (рисунок 2.3) скляний балон 7 з капіляром 2, заповнений термометричною рідиною. Шкала 3 може бути вкладена в оболонку 4, або нанесена на її зовніню поверхню (паличні термометри). Термометри з вкладеною шкалою випускаються прямого виконання (див. рис. 2.3) та кутового (термобалон 1 зігнутий під кутом 90° відносно шкали 3). Скляні рідинні термометри розраховані або на часткове занурення в середовище, температура якого вимірюється (термометри неповного занурення), або на занурення до відлікової температури (термометри повного занурення). На термометрах повного занурення є вказання про глибину занурення та температуру градуювання.

Як термометричну рідину в скляних термометрах використовують толуол, спирт, гас, поліетилсілоксан, петролійний ефір та інш. Термометрична рідина не ртутних термометрів підфарбовується фарбниками, які не знебарвлюються в процесі експлуатації.

Можливість вимірювання температури рідинним термометром витікає з різниці в коефіцієнтах об'ємного розширення скляного балона з капіляром та термометричної рідини.

Скляні термометри виготовляють: лабораторні ртутні - за ГОСТ 215-73; технічні - за ГОСТ 2823-73; не ртутні - за ГОСТ 9177-74; для випробовувань нафтопродуктів - за ГОСТ 400-80Е. Діапазон вимірювання ртутних термометрів -30...+600°С, не ртутних від -200°С до +200°С при допустимій похибці не більше ціни поділки (1%). Скляні рідинні термометри дешеві, але мають невелику механічну міцність та інерцІйність.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)