АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Термопари

Читайте также:
  1. Визначення зольності твердого палива
  2. ВИЗНАЧЕННЯ ІЗОБАРНОЇ ТЕПЛОЄМНОСТІ ПОВІТРЯ
  3. ДЛЯ ВИМОРЮВАННЯ ТЕМПЕРАТУРИ
  4. Інформація і дані. Визначення інформації
  5. Министерство образования и науки Российской Федерации 4 страница
  6. Министерство образования и науки Российской Федерации 5 страница
  7. Министерство образования и науки Российской Федерации 6 страница
  8. Пірометри повного випромінювання (радіаційні)

Термопари застосовуються для вимірювання температури в діапазоні від -200 до +2500°С. Ці прилади досить точні і широко розповсюджені в різних автоматизованих системах вимірювання температури. Виготовляють термопари з таких комбінацій сплавів:

а) хромель-копелеві термопари ТКХ;

б) хромель-алюмелеві термопари ТХА;

в) платинородій термопари ПП.

Термопари першого типу ТКХ мають найбільшу термо-ерс в порівнянні з іншими, але у них відносно малий термін служби при температурі +500...600°С і використанні в повітряному середовищі. Межа вимірювання температури термопарами другого типу (ТХА) +1000°С, але у них менша термо-ерс.

Термопари третього типу (ПП) мають найбільшу точність, застосовуються для вимірювання температури в окислювальних та нейтральних середовищах і можуть працювати в діапазоні температур +300...1600°С. Точність еталонних термопар ПП за відхиленням термо-ерс - 0,01+2,5×10-5/t-300/мВ.

При виготовленні термопар використовують термоелектричний дріт діаметром 0,5 мм. Дріт меншого діаметра має велику неоднорідність матеріалу, що не забезпечує відновлюваності стандартної градуювальної кривої.

Робочий спай термопари утворюють зварюванням, спаюванням або скручуванням. Найкраще кінці дроту зварювати, що дає найменші похибки при вимірюванні температури. Холодний спай термопари виготовляють за допомогою паяння оловом. Перед градуюванням термопару відпалюють при температурі, що перевищує робочу.

Для ізоляції термопар застосовують фарфорові та керамічні трубки, а також панчохи із склотканини.

Вимірювальний прилад в ланцюг термопари вмикають за однією із схем (рис. 2.7 а, б, в)

а) б) в)

Рис. 2.7. Схеми вмикання термопар:

1 – робочий спай; 2 – холодний спай;

3 – посудина з охолоджувачем; 4 – вимірювальний прилад.

 

При вимірюваннях за схемою б холодний спай охолоджують льодом, що тане. Цей спай з'єднують з вимірювальним приладом 4 мідним дротом.

У випадку вимірювання різниці температур можна застосовувати диференціальну термопару, в якої обидва спаї є робочими, але при умові, що одна з температур відома, щоб в процес вимірювання не була внесена похибка від нелінійності градуювальної характеристики. Термопари дозволяють вимірювати температуру з похибкою ±0,5°С.

 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)