АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Пірометри повного випромінювання (радіаційні)

Читайте также:
 1. Біологічна дія іонізуючого випромінювання
 2. ВИПРОМІНЮВАННЯ ОПТИЧНОГО ДІАПАЗОНУ
 3. Дати оцінку основним характеристикам і закономірностям люмінесценції та вказати основну вимогу до зовнішніх джерел випромінювання люмінесценції?
 4. Допустима поверхнева кількість потоку енергії в різних областях оптичного випромінювання
 5. Електромагнітні поля та електромагнітні випромінювання. Захист від електромагнітних випромінювань. (ЕМВ - електромагнітне випромінювання.)
 6. Завдання 1. Визначення потужності дози випромінювання (рівня радіації) на сліді радіоактивної хмари (Рt)
 7. Завдання 5. Визначення дози випромінювання (опромінення) при евакуації населення із зони забруднення (без перетину осі сліду)
 8. Завдання 6. Визначення дози випромінювання (опромінення) при подоланні осі сліду хмари
 9. Захист від іонізуючого випромінювання
 10. ІОНІЗУЮЧІ ВИПРОМІНЮВАННЯ
 11. Колірні пірометри
 12. Лекція 5. Захист від іонізуючого випромінювання

Застосовують в основному два види пірометрів цього типу з оптичними системами заломлювання та відбивання (рис. 2.8).

а) б)

Рис. 2.8. Схеми пірометрів повного випромінювання

а) Пірометр з оптичною системою заломлювання:

1 – об'єкт вимірювання; 2 – об'єктив; 3 – діафрагма;

4 – приймач-випромінювання; 5 – димчастий фільтр;

6 – окуляр; 7 – діафрагма; 8 – оператор.

б) Пірометр з оптичною системою відбивання:

1 – об'єкт випромінювання; 2 – фільтр; 3 – діафрагма;

4 – параболічне дзеркало; 5 – приймач випромінювання;

6 – оператор; 7 – окуляр.

 

Пірометри з оптичною системою заломлювання дешеві, прості та надійні в експлуатації. На об'єкт вимірювання пірометр наводять за допомогою окуляра з димчастим фільтром. Поліетиленова плівка добре пропускає інфрачервоне випромінювання і захищає прилад від забруднення та потоків повітря.

Основні недоліки пірометра з системою заломлювання – скляна оптична система та можливість застосування тільки для вимірювання високих температур. Пірометр може вимірювати температуру в діапазоні +100...2000°С з похибкою ±1%. Інерційність приладу 0,005...5 с.

Пірометри з оптичною системою відбивання можуть вимірювати температуру в діапазоні від -100°С до +2000°С з похибкою +1% але ці прилади в порівнянні з розглянутими мають більшу вартість. Застосовують радіаційні пірометри в металургійному, целюлозопаперовому, скляному та інших виробництвах.


Приймачами випромінювання в цих приладах можуть бути: термобатареї – це з'єднані послідовно термопари з тонкої фольги або тонкого дроту (до 20 термопар), що дозволяє фокусувати випромінювання на вузькій ділянці поверхні:

- болометри – термометри опору, виготовлені з фольги провідників, або термістори;

- теплові швидкодіючі індикатори – виготовляються в вигляді тонкошарової термопари або болометра;

- трокристали – речовини, в яких при зміні температури виникає ефект спонтанної поляризації (титанат барія, ніобат барія тощо).

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)