АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

ЗМІЄВИДНОГО ТЕПЛООБМІННИКА

Читайте также:
  1. Безпека праці при обслуговуванні автоклава
  2. Музичук В. І.
  3. Неполадки в апаратному відділенні спиртокомбінату
  4. Табель форм державної статистичної звітності про відходи
  5. Характерні неполадки пастеризатора пива в потоці
  6. Характерні неполадки тістоділильних машин

 

Мета роботи: Дослідним шляхом визначити коефіцієнт теплопередачі водяного змієвидного теплообмінника.

 

Коефіцієнт теплопередачі є складним параметром, який залежить від великої кількості факторів. Тому він визначається експериментальним шляхом. Він враховує два види теплообміну: одночасно тепло передається конвекцією і теплопровідністю від гріючого середовища до нагріваємого.

Дослідна установка (рис. 8.1) складається з ультратермостата УТ-15 і нагрівної посудини, в якій розміщений змієвидний нагрівник.

 
 

 


Рис. 8.1. Схема лабораторної установки:

1 – ультратермостат; 2 – електронасос; 3 – термометер;

4 – змієвидний нагрівач; 5 – охолоджувач.

 

Порядок проведення дослідів такий. Виміряється початкова температура води в ультратермостаті і охолоджувачі , після чого термостат включається в роботу протягом 10-15 хв. для нагрівання води до =25-30 °С (початкова температура для проведення досліду). Приєднуються трубопроводи від ультратермостата до охолоджувача, включається блок насосів і проганяється вода через змієвик охолоджувача протягом 10 хв. Знімаються покази температури води в охолоджувачі , і ультратермостаті . Дані вимірювань записуються в журнал спостережень 8.1.

 

Журнал спостережень 8.1

t QВ Q Dtср K
°С °С °С °С °С с Дж кВт °С кВт/м2×град
                   

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.007 сек.)