АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ СТАНУ ВОЛОГОГО ПОВІТРЯ

Читайте также:
 1. XIV. 7. Вимірювання електрорушійних сил. Застосування методу вимірювання ЕРС для визначення різних фізико – хімічних величин
 2. Аналіз фінансового стану позичальника
 3. Блок визначення мінімального або максимального значення MinMax
 4. Вивчення та облік епізоотичного стану місцевості
 5. Визначення абразивності порід
 6. Визначення базових умов для задоволення потреб покупців
 7. Визначення беззбиткового обсягу продажів і зони безпеки підприємства
 8. Визначення ваги бурового снаряду.
 9. Визначення величини резерва сумнівних боргів на основі класифікації дебіторської заборгованості
 10. Визначення виробничого циклу складного процесу
 11. ВИЗНАЧЕННЯ ВЛАДИ
 12. Визначення вмісту механічних домішок у моторному маслі

 

Мета роботи: За допомогою аспіраційного психрометра визначити параметри стану вологого повітря.

 

Лабораторна робота виконується за допомогою аспіраційного психрометра і барометра–анероїда. Аспіраційний психрометр (рис. 7.1) складається з двох однакових термометрів 1 і 2, які закріплені в спеціальній оправі 3. Головки термометрів захищені екранами. Резервуар одного з термометрів 2, загорнутого бавовняною тканиною, змочується дистильованою водою. Термометри з’єднані трубкою 4 з пружинним механізмом 5 приводу вентилятора, який заводиться ручкою 6.

 

Рис. 7.1. Схема аспіраційного психрометра

 

Дослід виконується в такій послідовності. Визначається і записується в журнал спостережень 7.1 барометричний тиск. Перевіряється наявність води в резервуарі мокрого термометра.

Ручкою 6 заводиться пружинний механізм приводу вентилятора (або включається електричний привод вентилятора) 5 і вентилятор починає протягувати повітря через оправу 3 і трубку 4. Через 5 хвилин вимірюються покази обох термометрів, які записуються в журнал спостережень. Після записування кількох показань виміри закінчуються.

Журнал спостережень 7.1

№ досліду Барометр. тиск В, кПа Температури, °С Різниця температур Dt, °C
Cухого термометра, tc Мокрого термометра, tм
       
       
Середнє        

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)