АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Термометри опору

Читайте также:
 1. Адміністративна відповідальність за корупційні правопорушення
 2. Адміністративні правопорушення в галузі охорони здоров'я.
 3. Біметалеві термометри
 4. Вивчення взаємозв’язків правопорушень з іншими соціальними явищами
 5. Види правопорушень
 6. Види правопорушень. Правопорушність
 7. Вимірювання опору розчинів компенсаційним методом
 8. Глава 22. ПРАВОВА І ПРАВОМІРНА ПОВЕДІНКА. ПРАВОПОРУШЕННЯ
 9. Загальна характеристика адміністративних правопорушень, що посягають на встановлений порядок управління
 10. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО МЕТОД ОПОРУ
 11. Зовнішні стіни з дрібнорозмірних елементів – конструктивні рішення; методи забезпечення необхідного опору теплопередачі.
 12. Кваліфікація адміністративних правопорушень, що посягають на встановлений порядок управління

Основний елемент термометрів опору є терморезистор. Принцип дії термометра грунтується на залежності електричного опору терморезистора від температури. Найчастіше для виготовлення терморезисторів застосовують чисті метали (Pt, Сu, Ni та інш.), які мають достатньо високе значення температурного коефіцієнта електричного опору, а також добру відновлюваність термометричних властивостей. Для вимірювання низьких температур (1,3....400 К) використовують термометри опору з чутливим елементом з напівпровідників (термісторів). В порівнянні з металами напівпровідники мають на порядок вищий температурний коефіцієнт опору, а також великий внутрішній опір. Ці особливості дозволяють створювати на основі термісторів дешеві, малогабаритні, механічно міцні та довговічні термометри опору. Недоліки напівпровідникових термометрів опору - нелінійність та низька відновлюваність градуйованої характеристики, що потребує індивідуального їх градуювання.

Найбільш точним приладом для вимірювання температури в діапазоні віл -260 до +750°С, а в окремих випадках до +1100°С, є платинові термометри опору. Схема лабораторного платинового термометра конструкції П.Г.Стрелкова показана на рисунку 2.6.

Термометр складається з каркаса 1 гелікоїдальної форми, виготовленого з плавленого кварцу. Платиновий дріт 2 діаметром 0,05...0,2 мм у вигляді спіралі кріпиться на каркасі 1. До кінців спіралі 2 приварюється два виводи 3 з платинового дроту діаметром 0,3 мм. Ці виводи 3 та чутливий елемент розміщуються в захисній кварцевій гільзі 4 діаметром 5...6 мм, яка може мати довжину від 50 мм до 100 мм. Гільза 4 заповнюється гелієм або іншим інертним газом при тискові 0,02 МПа.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)