АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Прилади для вимірювання вологості тіл

Читайте также:
 1. XIV. 7. Вимірювання електрорушійних сил. Застосування методу вимірювання ЕРС для визначення різних фізико – хімічних величин
 2. Безпосередні вимірювання малих напруг, струмів та зарядів. Гальванометри.
 3. ВИМІРЮВАННЯ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ У ДИТИНИ
 4. Вимірювання великих струмів
 5. Вимірювання великих струмів, що грунтуються на ефекті Фарадея
 6. Вимірювання високих напруг електромеханічними приладами
 7. Вимірювання високих напруг з використанням електрооптичних ефектів Керра і Поккельса
 8. Вимірювання високих постійних і змінних напруг
 9. Вимірювання електропровідності розчину
 10. Вимірювання енергії однофазного змінного струму. Індукційні лічильники електроенергії
 11. ВИМІРЮВАННЯ ЗРОСТУ НОВОНАРОДЖЕНИМ І ГРУДНИМ ДІТЯМ
 12. Вимірювання індукції

Прилади, що вимірюють вологість газів називають гігрометрами і психрометрами. Дія волосяного гігрометра базується на властивості волосся видовжуватися у міру підвищення вологості. Волосся має бути обезжиреним. Такий прилад не дуже точний. Гігрометр Ламбрехта (рис. 1.5) має металевий циліндр 1, заповнений ефіром, один торець якого відполірований. В циліндрі є патрубок для продування повітря і отвір для термометра 2. Під час продування повітря ефір випаровується, охолоджуючи циліндр. Для певної температури Тр (точка роси) водяна пара поблизу поверхні циліндра стає насиченою і поліровка 3 мутніє. За значенням Тр з таблиць знаходять Рп = Рнпр) яка і є абсолютною вологістю. Прилад невигідний в роботі, але його перевага в тому, що він не вимагає градуювання (абсолютний прилад).

В аспіраційному психрометрі та психрометрі Августа вимірюється різниця показів сухого і змоченого термометрів.

Останнім часом великого поширення набули електронні вологоміри, в датчиках яких характеристикою вологості є зміна електроопору чи електроємності шару матеріалу між електродами. Такі вологоміри зручні в роботі, компактні, але потребують регулярного тарування по аспіраційному психрометру, внаслідок зміни властивостей матеріалу між електродами.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)