АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Обробка результатів. Тепловий потік (кількість теплоти, що передалася від гріючої поверхні до нагріваємої за одиницю часу) визначається за формулою

Читайте также:
 1. Аналіз результатів учнів 8 класу на ІІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії у Житомирській області 2014 року
 2. Аналіз фінансових результатів операційної діяльності
 3. Врахування результатів екологічної оцінки при прийнятті рішень
 4. Г) обчислення й аналіз результатів.
 5. Додаткова обробка
 6. Значення, завдання, інформаційне забезпечення аналізу фінансових результатів діяльності підприємства
 7. Значення, задачі, інформаційне забезпечення аналізу фінансових результатів
 8. Зразок довідки про впровадження результатів наукової роботи
 9. Інтерпретація результатів
 10. Критерії оцінювання результатів фахової практики
 11. Методика обробки та інтерпретація результатів
 12. Методичні засади утворення інтегрального показника та інтерпретація результатів

Тепловий потік (кількість теплоти, що передалася від гріючої поверхні до нагріваємої за одиницю часу) визначається за формулою

, Вт, (8.1)

де QВ - кількість теплоти яку віддав нагрівник за час нагріву води t

, кДж. (8.2)

Коефіцієнт теплопередачі буде рівним

, Вт/(м2×град). (8.3)

де F- площа нагрівання змієвика, F=0,13 м2; Dtср - середній температурний напор

Dtср= , оС, (8.4)

де , - початкова і кінцева температури гріючого середовища, °С; , - початкова і кінцева температури нагріваємого середовища, °С.

 

Контрольні запитання

1. Що називається тепловим потоком?

2. Який порядок визначення коефіцієнта теплопередачі за допомогою дослідної установки?

3. Як визначається кількість тепла що передається через змієвик охолоджувача?

4. Що таке коефіцієнт теплопередачі, яка його залежність від фізичних величин?


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)