АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Читайте также:
 1. Взаємодія культур і національна самобутність народів. Тенденції культурної універсалізації та її форми.
 2. Возможные аварии на АЭС и их характеристики. Международная шкала оценки событий на АЭС. Особенности радиоактивного загрязнения ОС при авариях на АЭС
 3. Вторая шкала. Тревога и депрессивные тенденции.
 4. Геохронологическая шкала
 5. Державна національна програма “Освіта” (“Україна XXI століття”)
 6. ДОНБАСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ
 7. Ионное произведение воды. Водородный показатель. Шкала рН и рОН.
 8. Лекція 1. Національна економіка: загальне і особливе
 9. НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
 10. Національна держава в контексті глобалізації
 11. Національна економіка як наука, її місце в системі економічних наук. Предмет науки
 12. Національна економіка: суть, структура і особливості.
Сума балів за всі види навчальної діяльності ОцінкаECTS Оцінка за національною шкалою
для екзамену, курсової роботи, практики для заліку
90-100 А Відмінно     зараховано
83-89 В добре
75-82 С
68-74 D задовільно
60-67 Е
35-59 FX незадовільно з можливістю повторного складання не зараховано з можливістю повторного складання
0-34 F незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

13. Питання та завдання для підготовки до підсумкового контролю

Вступні зауваження.Із переліку питань викладач формує завдання для модульного контролю, а також білети на залік.

 

1. Поняття фінансів, їх ознаки та функції.

2. Фінансова система України та її структура.

3. Поняття, принципи та методи фінансової діяльності держави.

4. Органи влади, що здійснюють фінансову діяльність.

5. Фінансове законодавство України.

6. Фінансове право як наука та навчальна дисципліна.

7. Фінансове право як галузь вітчизняного права.

8. Визначення та ознаки фінансово-правових норм.

9. Види фінансово-правових норм.

10. Структура фінансово-правових норм.

11. Поняття, зміст і особливості фінансових правовідносин.

12. Структура фінансових правовідносин.

13. Види фінансових правовідносин.

14. Підстави виникнення, зміни та припинення фінансових правовідносин.

15. Фінансовий контроль та фінансова дисципліна.

16. Зміст і завдання фінансового контролю.

17. Види фінансового контролю.

18. Методи фінансового контролю.

19. Органи фінансового контролю.

20. Відповідальність за порушення фінансового законодавства.

21. Бюджетне право в системі фінансового права України.

22. Бюджет: поняття, види та функції.

23. Поняття, структура та принципи бюджетної системи України.

24. Бюджетна класифікація.

25. Класифікація доходів державного бюджету України.

26. Класифікація видатків та кредитування державного бюджету України.

27. Фінансування бюджету (дефіцит, профіцит) і державний (місцевий борг).

28. Бюджетний процес та його учасники.

29. Складання та подання до розгляду проекту закону про Державний бюджет України.30. Розгляд і затвердження, а також внесення змін до закону про Державний бюджет України.

31. Виконання, бухгалтерський облік та звітність Державного бюджету України.

32. Надходження та витрати місцевих бюджетів.

33. Складання, розгляд, затвердження, виконання та звітність місцевих бюджетів.

34. Міжбюджетні відносини.

35. Контроль за дотриманням бюджетного законодавства та відповідальність за правопорушення у цій сфері.

36. Податкове право в системі фінансового права України.

37. Податкове законодавство України.

38. Поняття податку та збору (обов’язкового платежу).

39. Види податків і зборів.

40. Система оподаткування в Україні.

41. Спеціальні податкові режими.

42. Загальні юридичні засади встановлення податків (юридична конструкція податку).

43. Платники податків і зборів (обов’язкових платежів).

44. Обєкт оподаткування.

45. Ставка податку або збору.

46. Податковий період.

47. База оподаткування.

48. Способи, строки та порядок сплати податку.

49. Адміністрування податків, зборів (обов’язкових платежів).

50. Поняття та функції державного кредиту.

51. Форми державного кредиту.

52. Нормативно-правове забезпечення відносин у галузі державного кредиту.

53. Порядок здійснення запозичень до місцевих бюджетів.

54. Поняття, види та форми державного боргу.

55. Поняття, значення та функції державного страхування.

56. Основні галузі (форми) та види страхування.

57. Поняття та зміст загальнообов’язкового державного соціального страхування.

58. Поняття та види державних і муніципальних видатків.

59. Поняття та принципи бюджетного фінансування.

60. Правові засади кошторисно-бюджетного фінансування.

61. Банківська система України.

62. Банківські операції в Україні.

63. Банківське регулювання та банківський нагляд в Україні.

64. Грошова система та грошовий обіг в Україні.

65. Правові засади готівкових та безготівкових розрахунків в Україні.

‡агрузка...

66. Валютне регулювання та валютний контроль в Україні.

67. Депутати міської ради, керуючись Законом "Про місцеве самоврядування в Україні", прийняли рішення про створення цільового фонду "Допомога", кошти якого використовуватимуть на фінансування будівництва житла для молодих сімей. Проте міський прокурор, посилаючись на заборону створення позабюджетних фондів, закріплену ст. 13 Бюджетного кодексу України, опротестував таке рішення депутатів. Розв'яжіть ситуацію.

68. Під час проведення ревізії на підприємстві ревізором були вилучені у бухгалтера чорнові записи щодо ведення бухгалтерського обліку на підприємстві. Вилучення оформлене протоколом, копію якого вручено під розписку директору підприємства.

Чи є правомірними дії ревізора?

69. Під час проведення виїзної податкової перевірки фірми «Сокол», їх директор та бухгалтер не надали первинні бухгалтерські документи для підтвердження розрахунків, зазначених у декларації. Якими повинні бути дії співробітників районної податкової інспекції для визначення суми податкового зобов’язання?

70. У зв’язку з непередбаченими обставинами Закон України про Державний бюджет України набрав чинності 10 січня. Весь цей період Кабінет Міністрів України здійснював витрати на основі проекту цього закону. На яких умовах та чим повинен був керуватись Кабінет Міністрів України при здійсненні витрат Державного бюджету згідно з проектом закону?

71. Під час розгляду проекту закону про Державний бюджет України на засіданні Кабінету Міністрів України міністр фінансів запропонував включити до законопроекту норму про можливість надання кредитів Національним банком України для фінансування поточного дефіциту на стадії виконання Державного бюджету. Чи може Закон про Державний бюджет України містити таку норму? Які джерела фінансування дефіциту бюджетів передбачені чинним законодавством?

72. У зв’язку зі скороченням дохідної частини Державного бюджету України депутатами для розгляду у Верховній Раді України були подані пропозиції про внесення змін до закону про Державний бюджет на поточний рік, згідно з якими збільшувалися ставки деяких податків. Проаналізуйте ситуацію. Який існує порядок внесення змін до закону про Державний бюджет України?

73. Кабінет Міністрів України 20 липня подав на розгляд Верховної Ради України проект Основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний період. Розкрийте правову природу проекту Основних напрямки бюджетної політики на наступний бюджетний період. В чому полягає правове значення цього акту? Які акти про бюджет приймаються на стадіях бюджетного процесу?

 

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)