АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Перелік нормативних актів до вивчення теми

Читайте также:
 1. II. Вивчення нового матеріалу.
 2. II. Вивчення нового матеріалу.
 3. II. Вивчення нового матеріалу.
 4. II. Вивчення нового матеріалу.
 5. II. Вивчення нового матеріалу.
 6. II. Вивчення нового матеріалу.
 7. II. Вивчення нового матеріалу.
 8. II. Вивчення нового матеріалу.
 9. II. Вивчення нового матеріалу.
 10. II. Вивчення нового матеріалу.
 11. А) поглиблене вивчення курсу.
 12. БРИДКИХ ФАКТІВ ПРО СУЧАСНУ ІНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛІСТИКУ

1. Конституція України (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1996, N 30, ст. 141).

2. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 2010, N 50-51, ст.572).

3. Податковий Кодекс вiд 02.12.2010 № 2755-VI (Голос України вiд 04.12.2010 - № 229, / № 229-230 /)

4. Закон України «Про Державний бюджет України на 2012 рік» вiд 23.12.2012 № 2857-VI (Офіційний вісник України вiд 31.12.2011 - 2012 р., / № 99/1 /, стаття 3541)

5. Закон України „Про місцеве самоврядування в Україні” (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1997, N 24, ст.170).

6. Закон України „Про місцеві державні адміністрації” (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1999, N 20-21, ст.190).

7. Закон України „Про Рахункову палату” (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1996, N 43, ст.212) N 316/96-ВР від 11.07.96, ВВР, 1996, N 43, ст.213).

8. Закон України „Про аудиторську діяльність” (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1993, N 23, ст.243) ( Вводиться в дію Постановою ВР N 3126-XII (3126-12 ) від 22.04.93, ВВР, 1993, N 23, ст.244).

9. Закон України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» вiд 12.07.2001 № 2664-III //Відомості Верховної Ради України - 2002 р., № 1, ст. 1

10. Закон України „Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом” (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2003, N 1, ст. 2).

11. Указ Президента України „Про заходи щодо зміцнення банківської системи України та підвищення її ролі у процесах економічних перетворень” 14 липня 2000 року N 891/2000.

12. Указ Президента України „Про заходи щодо запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом” (Із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 280/2004 (280/2004) від 05.03.2004).

13. Указ Президента України „Про заходи щодо посилення контролю за декларуванням доходів особами, уповноваженими на виконання функцій держави” 4 лютого 2003 року N 73/2003.

14. Указ Президента України „Про заходи щодо запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом” (Із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 280/2004 (280/2004) від 05.03.2004).

15. Наказ Міністерства Фінансів України «Про затвердження Порядку складання Протоколу про порушення бюджетного законодавства та форми Протоколу про порушення бюджетного законодавства» вiд 15.11.2010 № 1370 //Офіційний вісник України вiд 13.12.2010 - 2010 р., № 9316. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Президента України, щодо відповідності Конституції України конституційності) Закону України “Про Рахункову палату Верховної Ради України" (справа про Рахункову палату) N 01/34-97 23 грудня 1997 року N 7-зп.

17. Постанова Кабінету Міністрів України від 24 липня 2003 р. N 1156 Київ „Про затвердження Стратегії розвитку системи державного фінансового контролю, що здійснюється органами виконавчої влади” (Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1561 ( 1561-2004-п ) від 17.11.2004).

18. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 травня 2005 р N 158-р Київ „Про схвалення Концепції розвитку державного внутрішнього фінансового контролю”.

19. Наказ Головного Контрольно-ревізійного управління України Державної Податкової Адміністрації України N 143/514 від 22.12.2001 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14 січня 2002 р. за N 30/6318 „Про затвердження Порядку взаємного інформування органів державної контрольно-ревізійної служби України та органів державної податкової служби України про факти фінансових порушень та вжиті заходи” (Із змінами, внесеними згідно з Наказом Головного контрольно-ревізійного управління N 70/120 ( z0368-04 ) від 04.03.2004).

Перелік документів, з якими ознайомлюються студенти під час вивчення теми:

- Направлення на перевірку фінансової діяльності;

- Акт перевірки фінансової діяльності організації;

- Акт перевірки фінансової діяльності відокремленого підрозділу.

 

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)