АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Тема № 4. Бюджетне право, БЮДЖЕТНА СИСТЕМА І БЮДЖЕТНИЙ ПРОЦЕС уКРАЇНИ

Читайте также:
 1. A) прогрессивная система налогообложения.
 2. Apгументация как логико-коммуникативный процесс. Понятие научной аргументации.
 3. B) Компенсация непредвиденных затрат в процессе производства продукции.
 4. C) Систематическими
 5. ERP и CRM система OpenERP
 6. I Раздел 1. Международные яиившжоши. «пююеям как процесс...
 7. I СИСТЕМА, ИСТОЧНИКИ, ИСТОРИЧЕСКАЯ ТРАДИЦИЯ РИМСКОГО ПРАВА
 8. I. Основні риси політичної системи України
 9. I. Спортивная тренировка как многолетний процесс.
 10. I. Суспільство як соціальна система.
 11. I.2. Система римского права
 12. II звено эпидемического процесса – механизм передачи возбудителей.

 

Бюджет держави як економічна та правова категорія. Значення бюджету для функціонування держави.

Бюджетно-правові норми як складова частина фінансового права. Регулююча роль бюджетно - правових норм та їх особливості. Суб’єкти бюджетно-правових відносин. Матеріальні та процесуальні бюджетно-правові норми та характер їх дії.

Бюджетна система країни. Бюджетний устрій. Принципи бюджетного устрою. Бюджетна класифікація. Джерела доходів бюджету. Класифікація доходів бюджету та їх структура. Видатки бюджету та принципи їх розподілу. Власні та закріплені доходи. Регулюючі доходи бюджету Криму, областей. Дефіцит і профіцит бюджету. Резервний фонд в бюджеті.

Поняття бюджетних повноважень. Зміст інституту бюджетних повноважень. Конституційне закріплення повноважень. Бюджетні повноваження законодавчого і виконавчих органів державної влади. Бюджетні повноваження місцевих органів самоврядування та їх виконавчих органів.

Поняття бюджетного процесу. Особливості норм бюджетного процесу. Стадії (етапи) бюджетного процесу. Порядок складання і розгляду проекту бюджету в Україні. Затвердження і виконання бюджету. Складання, розгляд і затвердження звіту про виконання бюджету. Роль податкової адміністрації в забезпеченні надходжень до доходної частини бюджету. Місце Державного казначейства в організації виконання бюджету. Основні напрями бюджетної політики (бюджетна резолюція).

Роль і значення теми.При вивченні бюджетного права студент повинен засвоїти поняття і значення бюджету для функціонування держави. Знати, що таке бюджет як економічна і юридична категорії, особливості бюджетних правовідносин, бюджетна система України, принципи розподілу доходів і видатків між окремими видами бюджетів, повноваження органів державної влади на стадіях бюджетного процесу і акти, якими завершується кожна стадія, правовий режим цільових державних і місцевих коштів.

Дана тема має важливе значення для підготовки юристів, адже має не тільки теоретичну, але й практичну спрямованість. Такі поняття, як «бюджет», «бюджетна система», «державний бюджет», «місцеві бюджети», «доходи бюджету», «видатки бюджету», «фінансування бюджету» «державний борг» та інші активно використовуються у нормативно-правових та інтерпретаційних актах, а також у актах застосування норм права. Саме із правильним розумінням цих понять нерозривно пов’язується і захист прав суб’єктів, гарантованих Конституцією України. 

Ключові слова та поняття:бюджет, бюджетно-правові норми, бюджетне право, бюджетне законодавство, контроль за дотриманням бюджетного законодавства, бюджетна система України, місцеві бюджети, бюджети місцевого самоврядування, зведений бюджет, бюджетний період, принципи бюджетної системи України, бюджетна класифікація, доходи бюджету, видатки бюджету, фінансування бюджету, борг, граничний обсяг боргу, дефіцит і профіцит бюджету, бюджетний процес, закон про Державний бюджет України, рішення про місцевий бюджет, учасники бюджетного процесу, розпорядники бюджетних коштів, виконання бюджетів, бухгалтерський облік і звітність про виконання Державного бюджету України, звітність про виконання місцевих бюджетів.

 

Обсяг знань, умінь студентів після вивчення теми. Студенти повинні знати теоретичні та практичні аспекти бюджетної системи та бюджетного процесу в Україні; уміти аналізувати законодавчі та підзаконні нормативно-правові акти.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)