АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Індивідуально-дослідні завдання

Читайте также:
 1. V. Домашнє завдання.
 2. Завдання.
 3. Завдання.
 4. Завдання.
 5. Завдання.
 6. ІІ. Тестові завдання.
 7. ІІ. Тестові завдання.
 8. Індивідуально-дослідні завдання.
 9. Поняття «етос» і «мораль». Виникнення етики, її філософський характер, предмет та завдання.
 10. Служба охорони праці та її основні завдання.
 11. Тема: Психологія як наука. Предмет ,методи та завдання.Особистість. Психологія особистості.

 

Скласти схему-характеристику « Структура органів державного фінансового контролю».

Розробити схему «Методи фінансового контролю».

Підготувати електронну базу даних «Нормативно-правові акти, що регулюють порядок здійснення фінансового контролю в Україні».

Розробити схему «Порядок здійснення перевірки ».

Скласти схему-характеристику «Види фінансового контролю в залежності від органу, який його здійснює».

Підготувати схему-характеристику «Види і методи фінансового контролю».

Тема 4. БЮДЖЕТНЕ ПРАВО, БЮДЖЕТНА СИСТЕМА І БЮДЖЕТНИЙ ПРОЦЕС УКРАЇНИ

Теми для рефератів, доповідей та інших видів індивідуально-дослідної роботи за проблематикою даної теми.

1. Правова природа бюджетного закону.

2. Особливості бюджетних відносин як фінансово-правових.

3. Бюджетний устрій України.

4. Бюджетний процес в Україні.

5. Класифікація цільових фондів грошових ресурсів.

6. Місцеві бюджети в Україні.

7. Відповідальність за бюджетні правопорушення.

8. Фінансовий контроль як складова частина бюджетного процесу в Україні.

Індивідуально-дослідні завдання.

Розробити схему-характеристику «Порядок складання проектів бюджетів в Україні».

Підготувати електронну базу даних «Законодавство України про бюджет».

Скласти порівняльну таблицю «Бюджет як правова, матеріальна і економічна категорія».

Розробити схему «Складові частини бюджету».

Скласти схему-характеристику «Бюджетна система України».

Підготувати схему-характеристику «Структура бюджета».

Підготувати схему-характеристику «Бюджетна класифікація».

Розробити схему-характеристику « Формування та використання Державного бюджету України»

Тема 5. ПРАВОВИЙ ІНСТИТУТ ПУБЛІЧНИХ

ДОХОДІВ ДЕРЖАВИ ТА ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Теми для рефератів, доповідей та інших видів індивідуально-дослідної роботи за проблематикою даної теми.

1. Фінансово-правовий інститут державних і муніципальних доходів.

2. Податкова політика на сучасному етапі.

3. Податкова система на сучасному етапі.

4. Наукові основи побудови податкової системи держави з ринковою економікою.

5. Види податків і обов’язкових платежів, що включаються в бюджет.

6. Принципи оподаткування.7. Поняття й ознаки податків.

8. Поняття й ознаки неподаткових платежів до державного бюджету.

9. Особливості оподаткування фізичних осіб - суб’єктів підприємницької діяльності.

10. Спрощена система оподаткування.

11. Правове регулювання загальнодержавних змішаних податків в Україні.

12. Місцеві податки й збори.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)