АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Перелік нормативних актів до вивчення теми. 1. Конституція України (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1996, N 30, ст

Читайте также:
 1. II. Вивчення нового матеріалу.
 2. II. Вивчення нового матеріалу.
 3. II. Вивчення нового матеріалу.
 4. II. Вивчення нового матеріалу.
 5. II. Вивчення нового матеріалу.
 6. II. Вивчення нового матеріалу.
 7. II. Вивчення нового матеріалу.
 8. II. Вивчення нового матеріалу.
 9. II. Вивчення нового матеріалу.
 10. II. Вивчення нового матеріалу.
 11. А) поглиблене вивчення курсу.
 12. БРИДКИХ ФАКТІВ ПРО СУЧАСНУ ІНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛІСТИКУ

1. Конституція України (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1996, N 30, ст. 141).

2. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 2010, N 50-51, ст.572).

3. Податковий Кодекс вiд 02.12.2010 № 2755-VI (Голос України вiд 04.12.2010 - № 229, / № 229-230 /)

4. Закон України „Про місцеве самоврядування в Україні” (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1997, N 24, ст.170).

5. Закон України „Про місцеві державні адміністрації” (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1999, N 20-21, ст.190).

6. Закон України «Про Державний бюджет України на 2013 рік» вiд 23.12.2012 № 2857-VI (Офіційний вісник України вiд 31.12.2011 - 2012 р., / № 99/1 /, стаття 3541)

7. Положення про Державну казначейську службу України: затв. постановою Кабінету Міністрів України від 21.12.2005 р. №1232 // Офіц. вісн. України. – 2005.-№52.- Ст.3275.

8. Постанова Кабінет Міністрів України «Про затвердження Порядку перерахування міжбюджетних трансфертів» вiд 15.12.2010 № 1132 // Урядовий кур'єр вiд 23.12.2010 - № 241

9. Постанова Кабінет Міністрів України «Деякі питання розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів» вiд 08.12.2010 № 1149 // Офіційний вісник України вiд 27.12.2010 - 2010 р., № 97

10. Інструкція про складання і виконання розпису Державного бюджету:затверджено наказом Міністерства фінансів України від 28.01.2002 р.№57 // Офіц. вісн. України. – 2002.- №6.- Ст.194.

11. Положення про єдиний казначейський рахунок: затв. наказом Державного казначейства України від 26.06.2002 р. №122 // Офіц. вісн. України. – 2002. -№30. -Ст. 1433.

12. Наказ Міністерства Фінансів України «Про затвердження Порядку складання Протоколу про порушення бюджетного законодавства та форми Протоколу про порушення бюджетного законодавства» вiд 15.11.2010 № 1370 //Офіційний вісник України вiд 13.12.2010 - 2010 р., № 93

13. Наказ Міністерства Фінансів України «Про затвердження Порядку складання, затвердження та подання мережі розпорядників коштів місцевих бюджетів усіх рівнів і основні вимоги до неї» вiд 14.05.2010 № 263//Офіційний вісник України вiд 29.06.2010 - 2010 р., № 46, стор. 129, стаття 1512

14. Порядок виконання Державного бюджету за доходами: затв. наказом Державного казначейства України від 19.12.2000 р. №131 // Офіц. вісн. України. – 2001. -№5. 

Перелік документів, з якими ознайомлюються студенти під час вивчення теми:

- Закон України «Про Державний бюджет України» (на поточний рік);

- Рішення про місцевий бюджет м. Дніпропетровська (на поточний рік).

- Протокол про порушення бюджетного законодавства;

- Проект засад грошово-кредитної політики на наступний рік;

- Проект кошторису доходів і видатків Національного банку України на наступний рік.

- Основні напрями бюджетної політики на наступний бюджетний період

ТЕМА № 5. ПРАВОВИЙ ІНСТИТУТ ПУБЛІЧНИХ ДОХОДІВ ДЕРЖАВИ ТА ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Поняття державних доходів. Джерела доходів держави. Класифікація доходів. Система платежів та доходів державного бюджету. Єдність системи державних доходів. Обов’язкові платежі та методи їх стягнення.

Поняття податку. Ознаки податку. Функції податку. Принципи оподаткування. Класифікація податків. Податкова система України. Елементи податкового механізму. Об’єкт та предмет оподаткування. Одиниця оподаткування. Суб’єкти податкових правовідносин. Основні права і обов’язки суб’єктів податкових правовідносин.. Види податкових правопорушень. Відповідальність за порушення податкового законодавства.

Роль і значення теми.Дана тема має важливе методологічне значення для підготовки юристів, оскільки науково коректне розуміння сутності та змісту фундаментальних понять і категорій фінансового права та законодавства має не тільки теоретичну, але й практичну спрямованість. Податкове право є провідним фінансово-правовим інститутом, нормами якого врегульовано відносини з приводу встановлення, введення та справляння податків. Тобто, відносини, які виникають в процесі фінансової діяльності держави при залученні коштів до бюджету. Основна увага приділяється вивченню теоретичних положень податкового права, значення яких не зменшується зі змінами в податковому законодавстві. Це, в першу чергу, теоретичні визначення основних складових податкової системи, обґрунтування предмету та методу податкового права, класифікація податків та порядок їх встановлення, особливості та зміст податкових правовідносин, поняття податкової правосуб’єктності, права та обов’язки суб’єктів податкових правовідносин. Значна роль приділяється питанням відповідальності за порушення податкового законодавства.

‡агрузка...

 

Ключові слова та поняття:державні доходи, муніципальні доходи, податкове право, податкове законодавство, поняття податку та збору (обов’язкового платежу), загальні юридичні засади встановлення податків (юридична конструкція податку), платники податків і зборів (обов’язкових платежів), об’єкт оподаткування, ставка податку або збору, податковий період, база оподаткування, способи, строки та порядок сплати податку, загальнодержавні податки та збори, місцеві податки та збори, система податкових органів України, адміністрування податків та зборів.

Обсяг знань, умінь студентів після вивчення теми. Cтуденти повинні знати основні теоретичні питання формування державних доходів як умови виконання покладених на державу завдань та функцій; основні теоретичні та практичні питання правового регулювання державних видатків та бюджетного фінансування в Україні; вміти аналізувати законодавчі та підзаконні нормативно-правові акти, міжнародні договори, акти застосування норм права, а також акти тлумачення норм права й локальні правові акти, що регулюють правовідносини у цій сфері.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.007 сек.)