АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Мета та завдання навчальної дисципліни. Кафедрагосподарсько-правових дисциплін

Читайте также:
 1. III. Домашнє завдання
 2. IV. Домашнє завдання
 3. J Додаткові завдання
 4. V. Домашнє завдання.
 5. А) Завдання і джерела ревізій основних засобів
 6. АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
 7. Багатокритеріальні завдання оптимального керування
 8. Вимоги до виконання практичного завдання в текстовому редакторі Microsoft Word
 9. Вирішити тестові завдання
 10. Вікова фізіологія – це самостійна наука, завданням якої є вивчення закономірностей становлення і розвитку фізіологічних функцій організму в процесі онтогенезу.
 11. Вірні відповіді на тестові завдання з навчальної дисципліни «Адміністративно-деліктний процес»
 12. Вказівки до виконання завдання

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ВНУТРІШНІХ СПРАВ

ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Кафедрагосподарсько-правових дисциплін

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший проректор

з навчально-методичної

та наукової роботи

підполковник міліції

О.М. Обушенко

 

_______________ 2014

 

 

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ФІНАНСОВЕ ПРАВО

 

Напряму підготовки 6.030401 « Правознавство»

для студентів 3 курсу

денної форми навчання

юридичного факультету

 

Дніпропетровськ – 2014


Робоча програма навчальної дисципліни «Фінансове право» для студентів 3 курсу юридичного факультету, напряму підготовки 6.030401 ”Правознавство» / Дніпропетровськ: Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 2014. – 64 с.

 

РОЗРОБНИКИ:

Фокша Л.В., доцент кафедри господарсько-правових дисциплін Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук.

 

 

Розглянуто на засіданні кафедри господарсько-правових дисциплін

22.08.2014, протокол № 2

 

 

Рекомендовано Науково-методичною радою університету

27.08.2013 р., протокол №1

 

 

Завідувач кафедри господарсько-правових дисциплін

 

_______________________ (О.А.Зуєва)

(підпис)

«22» серпня 2014 року

 

© Фокша Л.В., 2014рік

© ДДУВС, 2014рік


Опис навчальної дисципліни

 

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання
Кількість кредитів – 2 Галузь знань: 0304 « право» Нормативна
Напрям підготовки 6.030401 Правознавство  
Модулів – 1 Спеціальність:   Рік підготовки 3
Змістових модулів – 1
Загальна кількість годин – 72 Семестр 6
Лекції – 16 год.
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 36 год. самостійної / індивідуальної роботи студента – 36 год. Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр Семінарські/практичні заняття – 18 год.
Самостійна робота – 18год.
Індивідуальна робота 18 год.
Форма (-и) підсумкового контролю: залік

  

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить: 1/1

 


Мета та завдання навчальної дисципліни

 

Мета дисципліни: прищеплення майбутнім юристам системних знань, умінь та практичних навичок необхідних для професійної діяльності з реалізації конституційних цілей і функцій держави у сфері публічних фінансів.

 

Складовими мети є:

· навчальна – сприяти становленню сучасного висококваліфікованого фахівця – юриста;

· розвиваюча – формувати та удосконалювати правові знання студентів, уміння аналізувати та виробляти навички самостійного аналізу;

· виховна – формувати ціннісні орієнтири студентів відповідно до ідеалів гуманізму, демократії, соціальної справедливості, поваги до особистості; виховувати активну громадянську позицію; сприяти усвідомленню ролі та значення юридичної діяльності в розбудові та зміцненні української держави; формувати в майбутніх юристів правосвідомість та правову культуру, професійні та особисті якості.

 

 

Завдання вивчення навчальної дисципліни “Фінансове право”:

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни курсант студент повинен

знати:

1) на понятійному рівні:основні поняття та категорії фінансового права й законодавства;

2) на фундаментальному рівні:основні наукові концепції, теорії тощо, які стосуються розуміння та змісту тих чи інших інститутів фінансового права;

3) на практично-творчому рівні:основні методики тлумачення та застосування норм фінансового права, а так само основи методології науково-дослідницької діяльності у сфері фінансового права.

Таким чином, випускнику слідзнати:основні теоретичні питання фінансів та фінансової діяльності держави й місцевого самоврядування; правову природу, зміст, систему та джерела фінансового права; місце фінансового права в системі права України; повноваження органів державного фінансового контролю у сфері фінансової діяльності; теоретичні та практичні аспекти бюджетної системи та бюджетного процесу в Україні; основні теоретичні питання формування державних доходів як умови виконання покладених на державу завдань та функцій; зміст та механізм державного страхування як елемент фінансової системи України; основні теоретичні та практичні питання правового регулювання державних видатків та бюджетного фінансування в Україні; правову основу та організаційну побудову банківської системи України та її елементів, порядок проведення готівкових та безготівкових розрахунків, а також природу валюти і валютних цінностей та операцій, що проводяться з ними.

‡агрузка...

вміти:

1) на репродуктивному рівні: відтворювати сприйняті знання з дисципліни;

2) на алгоритмічному рівні:застосовувати загальні моделі та послідовності до вивчення тих чи інших інститутів фінансового права;

3) на евристичному рівні:на основі методологічно обґрунтованих наукових пошуків продукувати нові знання про предмет дисципліни, що вивчається;

4) на творчому рівні:висловлювати свою науково обґрунтовану позицію з приводу тих чи інших актуальних питань фінансового права.

Отже,випускник повинен уміти:володіти загальнотеоретичними поняттями і категоріями фінансового права і законодавства; аналізувати законодавчі та підзаконні нормативно-правові акти, міжнародні договори, акти застосування норм права, а також акти тлумачення норм права й локальні правові акти, що регулюють правовідносини у цій сфері; використовувати теоретичні знання в юридичній практиці; складати необхідні документи; знаходити необхідну юридичну та іншу літературу для поповнення своїх теоретичних знань; обґрунтовувати законність і доцільність правових рішень, що приймаються у сфері регулювання фінансових відносин.

 

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.007 сек.)