АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Тема № 9. Правові основи банківської діяльності, ВАЛЮТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ І КОНТРОЛЮ

Читайте также:
 1. I. Організація та проведення модульного і підсумкового контролю
 2. I. Розділ Загальні основи суспільного виробництва та економічного розвитку
 3. Адміністративні методи регулювання зовнішньої торгівлі.
 4. Акти офіційного тлумачення (інтерпретаційні акти) – це правові акти, прийняті компетентними державними органами, що містять роз’яснення норм права або порядку їх застосування.
 5. Аудит у системі господарського контролю
 6. Банківська система: сутність, принципи побудови та функції. особливості побудови банківської системи в Україн
 7. Бюджет та податки як інструменти державного регулювання економіки
 8. Бюджет та податки, як інструменти фінансового регулювання економіки. Крива Лафера.
 9. Валютне регулювання
 10. Валютный контроль и ответственность за нарушения валютного законодательства
 11. Вид контролю: залік.
 12. Види внутрішньоаптечного контролю якості лікарських засобів.

 

Банківська система як елемент національної грошової системи. Функції і операції НБУ. Функції комерційних банків. Види угод і операцій комерційних банків. Банківські правовідносини. Банківське законодавство.

Готівковий та безготівковий грошовий обіг. Умови грошового обігу. Національна грошова система та її елементи. Платіжна система. Види платіжних систем. Правові засади організації і функціонування платіжних систем в Україні.

Правове регулювання інституту банківського рахунку. Організація готівкового обігу та регулювання касових правил. Правове регулювання безготівкових розрахунків.

Поняття валюти та валютних операцій. Конвертованість валют. Національна валютна система та її елементи. Сутність і напрямки валютного регулювання. Функції органів державної влади у сфері валютного регулювання. Правовий режим валютного контролю.

Роль і значення теми.Сферою банківської діяльності охоплені всі суб’єкти – від органів законодавчої і виконавчої влади до підприємств, організацій, фірм, фізичних осіб. Знання відповідних норм банківського права, механізму їх дії необхідні правознавцям, спеціалістам в галузі права, апарату законодавчих і виконавчих органів влади.

Робота юристів в умовах сучасних трансформаційних процесів в економічній системі, в тому числі і в банківському секторі України, вимагає від них базових знань з різних галузей права.

Вивчення теми передбачає всебічне оволодіння теоретичними положеннями і нормативними документами як в галузі банківського, так і в галузях кримінального, адміністративного, цивільного права в тій частині, що регулює банківську діяльність, формування практичних навичок перевірки діяльності господарюючих суб’єктів, пов’язаних з банківською діяльністю, з метою попередження та виявлення корисливих злочинів в банківській сфері.

Ключові слова та поняття:банківська система України; банк; банківська діяльність; правовий статус Національного банку України; державний банк; кооперативний банк; спеціалізований банк; універсальний банк; банківське об'єднання; банківська корпорація; банківська холдингова група; фінансова установа; банківське регулювання; адміністративне регулювання; індикативне регулювання; банківський нагляд, готівковий обіг; касові операції; обіг готівки; безготівкові розрахунки, валютні операції, валютні відносини, валютний фонд, валютні обмеження, валютно-правові норми, валютна політика, валютні цінності, валютне регулювання, валютний контроль. 

Обсяг знань, умінь студентів після вивчення теми. Студент повинен знати правову основу та організаційну побудову банківської системи України та її елементів, порядок проведення готівкових та безготівкових розрахунків, а також природу валюти і валютних цінностей та операцій, що проводяться з ними; вміти обґрунтовувати законність і доцільність правових рішень, що приймаються у сфері регулювання банківських відносин.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)