АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Структура навчальної дисципліни

Читайте также:
 1. B) социально-стратификационная структура
 2. III. СТРУКТУРА И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРИХОДА
 3. VI. Рыночный механизм. Структура рынка. Типы конкурентных рынков
 4. VIII. Формирование и структура характера
 5. А. Лінійна організаційна структура
 6. Автоматизовані банки даних (АБД), їх особливості та структура.
 7. Адміністративна структура БМР має три органи: загальні збори акціонерів, рада директорів і правління.
 8. Адхократическая структура
 9. Акти застосування права: поняття, ознаки, види, структура
 10. АЛЕКСИТИМИЯ И ПСИХОСОМАТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА
 11. Анормальная структура мозга
 12. АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
№ теми Назви розділів і тем Всього годин Кількість годин за видами занять Самост.р. / індив.р. Використання ТЗН та інших дидактичних засобів Взаємозв'язок з іншими дисциплінами
З викладачем
Всього Лекцій Семінарів Модульний контрол.
Діяльність держави й органів місцевого самоврядування в галузі публічних фінансів і фінансове право   мультимедійна презентація Економічна теорія, Адміністративне право
Фінансово-правові норми і фінансово-правові відносини   мультимедійна презентація Теорія держави і права
Правові засади організації та здійснення фінансового контролю в Україні   мультимедійна презентація Економічна теорія, Адміністративне право
Бюджетне право, бюджетна система і бюджетний процес України   мультимедійна презентація Економічна теорія
Правове регулювання публічних доходів держави та органів місцевого самоврядування     мультимедійна презентація Податкове право
Правові основи державних і місцевих запозичень, державного і місцевого боргу та державного кредиту   мультимедійна презентація Цивільне право
Правове регулювання державних та місцевих видатків   мультимедійна презентація Господарське право
Правове регулювання страхування   мультимедійна презентація Цивільне право, Господарське право
Правові основи банківської діяльності, валютного регулювання і контролю   мультимедійна презентація Банківське право, Господарське право, Цивільне право
  Модульний контроль          
  Усього за семестр    
  Форма підсумкового контролю     залік          

Теми семінарських занятьТема № 1. ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВИ Й ОРГАНІВ

МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В ГАЛУЗІ

ПУБЛІЧНИХ ФІНАНСІВ І ФІНАНСОВЕ ПРАВО

Семінарське заняття – 2 год.

План

1. Поняття фінансів, їх ознаки та функції.

2. Фінансова система України та її структура.

3. Поняття, принципи та методи фінансової діяльності держави.

4. Органи влади, що здійснюють фінансову діяльність.

5. Фінансове законодавство України.

6. Фінансове право як галузь вітчизняного права.

7. Фінансове право як наука та навчальна дисципліна.

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: фінанси як економічна категорія, фінанси як юридична категорія, державні фінанси, фінансова система, фінансові відносини, фінансова діяльність держави, принципи управління фінансовою діяльністю, методи фінансової діяльності, фінансове право, предмет фінансового права, методи фінансового права, джерела фінансового права, система фінансового права.

 

Рекомендована література до Теми 1:1.1.; 1.3.1.; 1.4.3.; 1.4.4.; 2.1., 2.2.; 2.3.; 2.4.; 2.5.; 2.6.; 2.7.; 2.9.; .10.; 2.11.; 2.12.;2.15; 3.1.; 3.5.; 3.6.; 3.7.; 6.1.- 6.14.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)