АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

І БЮДЖЕТНИЙ ПРОЦЕС уКРАЇНИ

Читайте также:
 1. Apгументация как логико-коммуникативный процесс. Понятие научной аргументации.
 2. B) Компенсация непредвиденных затрат в процессе производства продукции.
 3. I Раздел 1. Международные яиившжоши. «пююеям как процесс...
 4. I. Основні риси політичної системи України
 5. I. Спортивная тренировка как многолетний процесс.
 6. II звено эпидемического процесса – механизм передачи возбудителей.
 7. II. Буття речей, процесів
 8. II. Поняття соціального процесу.
 9. II. Принципы процесса
 10. III. Психические свойства личности – типичные для данного человека особенности его психики, особенности реализации его психических процессов.
 11. IV.3. Легисакционный процесс
 12. IV.4. Формулярный процесс и преторская юстиция

1. Бюджетний кодекс України: призначення і склад.

2. Бюджетне право в системі фінансового права України.

3. Бюджет: поняття, види та функції.

4. Поняття, структура та принципи бюджетної системи України.

5. Бюджетна класифікація.

6. Класифікація доходів державного бюджету України.

7. Класифікація видатків та кредитування державного бюджету України.

8. Фінансування бюджету (дефіцит, профіцит) і державний (місцевий борг).

9. Бюджетний процес та його учасники.

10.Складання та подання до розгляду проекту закону про Державний бюджет України.

11.Розгляд і затвердження, а також внесення змін до закону про Державний бюджет України.

12.Виконання, бухгалтерський облік та звітність Державного бюджету України.

13.Надходження та витрати місцевих бюджетів.

14.Складання, розгляд, затвердження, виконання та звітність місцевих бюджетів.

15.Міжбюджетні відносини.

16.Контроль за дотриманням бюджетного законодавства та відповідальність за правопорушення у цій сфері.

 

Рекомендована література до Теми 4:1.3.1. 1.3.6.; 1.3.7.; 1.3.9.; 1.3.26.; 1.4.7.; 1.4.8.; 1.4.11.; 1.4.12.; 1.4.17; 1.4.18.; 1.4.19.; 2.1., 2.2.; 2.3.; 2.4.; 2.5.; 2.6.; 2.7.; 2.9.; .10.; 2.11.; 2.12.;2.15; 3.1.; 3.3.; 3.5.; 3.6.; 4.11.; 6.1.- 6.14.

 

 

Тема 5. Правове регулювання публічних

Доходів держави

Та органів місцевого самоврядування

1. Податкове право в системі фінансового права України.

2. Податкове законодавство України.

3. Поняття податку та збору (обов’язкового платежу).

4. Види податків і зборів.

5. Загальні юридичні засади встановлення податків (юридична конструкція податку).

6. Загальнодержавні податки та збори.

7. Місцеві податки та збори.

8. Система податкових органів України.

9. Адміністрування податків, зборів (обов’язкових платежів).

 

Рекомендована література до Теми 5:1.1.; 1.3.1.; 1.3.2.; 1.3.3.; 1.3.5.; 1.3.7.; 1.3.9.; 1.3.12.; 1.3.26.; 1.4.1. ; 1.4.2.; 2.1., 2.2.; 2.3.; 2.4.; 2.5.; 2.6.; 2.7.; 2.9.; .10.; 2.11.; 2.12.; 2.13.; 2.15; 2.16.; 3.4.; 3.5.; 3.6.; 4.1.; 4.2.; 4.6.; 4.7.; 4.8.; 4.9.; 6.1.- 6.14.

 

 

Тема 6. Правові основи державних і мІСЦЕВИХ

Запозичень, державного і мІСЦЕВОГО боргуТа державного кредиту

1. Поняття правового інституту державного та муніципального запозичення, його особливості.

2. Правові основи державного кредитування.

3. Правове регулювання здійснення запозичень до місцевих бюджетів.

4. Державний та муніципальний кредит.

5. Державний борг України та шляхи його погашення

6. Управління державним і муніципальним боргом.

7. Боргові цінні папери України.

8. Цілі державного кредитування.

9. Державні цінні папери: облігації та казначейські зобов’язання.

10. Поняття та класифікація державних позик.

11. Зовнішні державні запозичення.

12. Використання та повернення мобілізованих коштів державою.

13. Об’єктивна можливість та доцільність існування державного кредиту.

Рекомендована література до Теми 6:1.3.1.; 1.3.4.; 1.3.7.; 1.3.9.; 1.3.15.; 1.4.10; 1.4.13.; 2.1., 2.2.; 2.3.; 2.4.; 2.5.; 2.6.; 2.7.; 2.9.; .10.; 2.11.; 2.12.;2.15; 3.5.; 3.6.; 4.3.; 6.1.- 6.14.

 

Тема 7. Правове регулювання державних


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)