АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Інформаційне та методичне забезпечення

Читайте также:
 1. Види соціального забезпечення.
 2. Значення, завдання, інформаційне забезпечення аналізу витрат на виробництво продукції
 3. Значення, завдання, інформаційне забезпечення аналізу фінансових результатів діяльності підприємства
 4. Значення, задачі, інформаційне забезпечення аналізу фінансових результатів
 5. Інформаційне забезпечення аналізу ділової активності та інвестиційної привабливості підприємства
 6. Інформаційне забезпечення аналізу фінансових ризиків підприємства
 7. Інформаційне забезпечення аналізу фінансового стану неплатоспроможних суб’єктів господарювання
 8. Інформаційне забезпечення ринку праці
 9. Інформаційне забезпечення фінансового аналізу
 10. Інформаційне забезпечення фінансового менеджменту.
 11. Інформаційне забезпечення, його структура.
 12. Інформаційне повідомлення (з’ясувати значення слова «спілкування»)

Рекомендована література

1. Основні нормативні акти:

1.1. Конституція України;

1.2. акти міжнародного права:

1.2.1. Декларация об общих принципах деятельности высших органов финансового контроля государств – участников СНГ//Режим доступу : http://ac2000sa01/ac_site/Ua/652/200106081.htm.

1.2.2. Лимская Декларация руководящих принципов контроля // Правовое регулирование государственного финансового контроля в зарубежных странах. Аналитический обзор и сборник нормативных документов / [сост.: С. О. Шохин, В. И. Шлейников ; аналитический раздел и общ. ред. С. О. Шохина]. – М. : Прометей, 1998. – С. 42–51.

1.3. закони:

1.3.1. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 2010, N 50-51, ст.572).

1.3.2.Податковий Кодекс вiд 02.12.2010 № 2755-VI (Голос України вiд 04.12.2010 - № 229, / № 229-230 /)

1.3.3.Митний кодекс України від 11 липня 2002р.

1.3.4.Цивільний кодекс України від 16 січня 2003р.

1.3.5. Господарський кодекс України від 16 січня 2003р.

1.3.6. Кодекс України про адміністративні правопорушення Відомості Верховної Ради УРСР вiд 18.12.1984 - 1984 р., № 51, стаття 1122

1.3.7.Закон України «Про Державний бюджет України на 2012 рік» вiд 23.12.2011 № 2857-VI (Офіційний вісник України вiд 31.12.2011 - 2012 р., / № 99/1 /, стаття 3541)

1.3.8.Про Національний банк України. Закон України від 1999р. №29/99-ВР.

1.3.9. Про місцеве самоврядування в Україні. Закон України від 21 травня 1997р. №280-97-ВР.

1.3.10. Про ратифікацію Європейської хартії місцевого самоврядування. Закон України від 15 липня 1997р. №452/97-ВР.

1.3.11. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання фінансовим правопорушенням, забезпечення ефективного використання бюджетних коштів, державного і комунального майна. Закон України від 2006р. №14/06-ВР.

1.3.12. Про зайнятість населення. Закон України від 01 березня 1991р. №803-ХІІ із змінами та доповненнями.

1.3.14.Про зовнішньоекономічну діяльність. Закон України від 16 квітня 1991р. №959-ХІІ із змінами та доповненнями.

1.3.15. Про цінні папери та фондовий ринок. Закон України вiд 23.02.2006 № 3480-IV// Відомості Верховної Ради України вiд 04.08.2006 - 2006 р., № 31, стор. 1126, стаття 2681.3.16. Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні. Закон України від 26 січня 1993р. №2939-ХІІ із змінами та доповненнями.

1.3.17. Про страхування. Закон України від 07 березня 1996р. №85/96-ВР із змінами та доповненнями.

1.3.18. Про захист від недобросовісної конкуренції. Закон України від 07 червня 1996р. №236/96-ВР.

1.3.19. Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг. Закон України (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2002, N 1, ст. 1).

1.3.20. Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом. Закон України (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2003, N 1, ст. 2).

1.3.21. Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Закон України вiд 08.07.2010 № 2464-VI (Урядовий кур'єр вiд 26.08.2010 - № 156)

1.3.22. Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття. Закон України від 02 березня 2000р. №1533-ІІІ із змінами та доповненнями.

1.3.23. Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності. Закон України від 23 вересня 1999 р.

1.3.24. Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування. Закон України від 09.07.2003 р.

1.3.25. Про державну підтримку малого підприємництва. Закон України від 19 жовтня 2000р. №2063-ІІІ із змінами та доповненнями.

1.3.26. Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами. Закон України від 21 грудня 2000р. №2181-ІІІ із змінами та доповненнями.

1.3.27. Про платіжні системи та переказ грошей в Україні. Закон України від 04 квітня 2001р. №2346-ІІІ.

1.3.28. Про обіг векселів в Україні. Закон України вiд 05.04.2001 № 2374-III// Офіційний вісник України вiд 11.05.2001 - 2001 р., № 17, ст.. 731

‡агрузка...

1.4. підзаконні акти:

1.4.1. Про затвердження Положення про Державну податкову адміністрацію України. Указ Президента України від 13 липня 2000р. із змінами та доповненнями // Офіційний Вісник України. – 2000р. - №29.

1.4.2. Про заходи щодо підвищення ефективності контрольно-ревізійної роботи. Указ Президента України від 27 серпня 2000р. // Урядовий кур’єр. – 2000р. - №171.

1.4.3. Про Положення про Головне контрольно-ревізійне управління України. Указ Президента України від 28.11.2000 р., № 1265 // Офіційний вісник України. — 2000. — № 48. — Ст. 2080.

1.4.4. Про Положення про Державний комітет фінансового моніторингу України. Указ Президента України від 31.01.2007 р., № 100 ( у редакції від 13.09.2010 р. N 832) // Урядовий кур'єр вiд 16.09.2010 - № 171

1.4.5. Про заходи щодо підвищення ефективності контролю за використанням бюджетних коштів. Указ Президента України від 19 вересня 2000р. №1074/2000 із змінами та доповненнями // Офіційний Вісник України. – 2000р. - №38.

1.4.6. Про систему валютного регулювання і валютного контролю. Декрет Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993р. №15-93 // Відомості Верховної Ради. – 1993. - №17.

1.4.7. Про затвердження Порядку перерахування міжбюджетних трансфертів. Постанова Кабінету Міністрів України вiд 15.12.2010 № 1132 // Урядовий кур'єр вiд 23.12.2010 - № 241

1.4.8. Деякі питання розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів. Постанова Кабінет Міністрів України вiд 08.12.2010 № 1149 // Офіційний вісник України вiд 27.12.2010 - 2010 р., № 97

1.4.9.Питання Державної інспекції з контролю за цінами. Постанова Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2000р. №1819 // Офіційний Вісник України. – 2000р. - №50.

1.4.10Про заходи щодо залучення державою або державні гарантії іноземних кредиторів і надання державних гарантій. Постанова Кабінету Міністрів України від 11 липня 2001р. №787 // Офіційний Вісник України. – 2001р. - №28.

1.4.11. Про затвердження Порядку складання розгляду, затвердження та основні вимоги до виконання кошторисів бюджетних установ. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002р. №228 // Офіційний Вісник України. – 2002р. - №9.

1.4.12. Про затвердження Порядку повернення бюджетних коштів, отриманих як субвенція, до відповідного бюджету в разі їх нецільового використання. Постанова Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2002р. №495 // Урядовий кур’єр. – 2002р. – №16.

1.4.13. Про затвердження Порядку здійснення запозичень до місцевих бюджетів. Постанова Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2003р. №207 // Юридичний вісник України. – 2003р. - №11.

1.4.14. Про затвердження Положення про Реєстр платників податку на додану вартість. Наказ Державної податкової адміністрації України від 01 березня 2000р. №79 // Офіційний вісник України. – 2000р. - №14.

1.4.15. Порядок інформування органами державної податкової служби України платників податку про наявність порушень застосування податкової соціальної пільги. Затверджено наказом Державної податкової адміністрації України від 30 вересня 2003р. №461.

1.4.16. Положення про єдиний казначейський рахунок. Затверджено наказом Головного управління Державного казначейства України від 21 березня 1997р. №28. // Офіційний Вісник України. – 1997р.. - №14.

1.4.17. Наказ Міністерства Фінансів України «Про затвердження Порядку складання Протоколу про порушення бюджетного законодавства та форми Протоколу про порушення бюджетного законодавства» вiд 15.11.2010 № 1370 //Офіційний вісник України вiд 13.12.2010 - 2010 р., № 93

1.4.18. Наказ Міністерства Фінансів України «Про затвердження Порядку складання, затвердження та подання мережі розпорядників коштів місцевих бюджетів усіх рівнів і основні вимоги до неї» вiд 14.05.2010 № 263// Офіційний вісник України вiд 29.06.2010 - 2010 р., № 46, стор. 129, стаття 1512

1.4.19. Наказ Міністерства фінансів України N 604 від 27.12.2001 Про бюджетну класифікацію та її запровадження.

1.5. постанови, інші рішення, роз’яснення судів (Конституційного, Верховного тощо):

1.5.1. Рішення Конституційного Суду України від 09 лютого 2000р. №1-рп/2000 // Право України. – 2000р. - №3. – С.125.

1.5.2.Рішення Конституційного Суду України від 13 червня 2002р. №ІІ-рп/2002 // Юридичний вісник України. – 2002р. - №27 (367).

1.5.3. Рішення Конституційного Суду України від 20 березня 2002р. №5-рп/2002 // Офіційний вісник України. – 2002р. - №13.

 

 

2. Підручники:

2.1. Берлач А.І.Фінансове право України : [навч. посіб. для вищ. навч. закл.] / А. І. Берлач; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини «Україна» — К.: Ун-т «Україна», 2008. — 327с.

2.2. Воронова Л.К. Фінансове право України: Підруч. - К.: Прецедент: Моя книга, 2007. - 448 с.

2.3. Губерська Н.Л. Фінансове право : особлива частина: метод. рекомендації, нормат.-прав. акти, бібліографія: навч.-метод. посіб.: у 2 кн. / Н.Л.Губерська; Держ. податк. адмін. України, Акад. прав. наук України, НДІ фін. права. — К.: Знання України, 2008– Кн. 1: — 2008. — 611 с.

2.4. Губерська Н.Л.Фінансове право : особлива частина: метод. рек., нормат.-прав. акти, бібліогр.: навч.-метод. посіб.: в 2 кн. / Н.Л.Губерська; Держ. податк. адмін. України, Акад. прав. наук України, НДІ фін. права. — К.: Знання України, .... – Кн. 2: — 2008. — 211 с.

2.5. Дмитренко Е.С. Фінансове право України. Загальна частина: Навч. посібник. - К.: Алерта; КНТ, 2006. - 376 с.

2.6. Дмитренко Е.С. Фінансове право України. Особлива частина: Навчальний посібник. – К.: Алерта; КНТ, 2007. – 613с.

2.7. Зюнькін А.Г. Фінансове право: навч. посіб. - 4-те вид., доп. - К.: МАУП, 2008. - 568 с.

2.8. Іванський А.Й.Фінансово-правова відповідальність: теоретичний аналіз. / А. Й. Іванський. — О.: Юрид. л-ра, 2008. — 501с.

2.9. Орлюк О.П. Фінансове право. Академічний курс: підручник. – К.: Хрінком Інтер, 2006. – 2008 с..

2.10. Кучерявенко М. П. Податкове право України. Академічний курс: підручник. — К. : "Правова єдність", всеукраїнська асоціація видавців, 2008. — 699с.

2.11. Монаєнко А.О.Бюджетне право України : навч. посіб. / А. О. Монаєнко; Клас. приват. ун-т. — Запоріжжя: КПУ, 2009. — 399 с

2.12. Музика-Стефанчук О.А. Фінансове право: Навч. посіб./ ДПА України. Академії правових наук України, НДІ Фінансового права. – К.: Атака, 2007 – 263 с..

2.13. Саксонов В.Б. Податкове право у схемах та визначеннях: Навч. посібник. – Система оподаткування та юридична конструкція податку. – Д.: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ., 2007. – 60 с.

2.14. Фінансове право України: Альбом структурно-логічних схем / В.В.Новіков, Л.Г. Чистоклєтов, І.М. Панько, Д.Є. Забзалюк. – Львів: ЛІВС при НАВСУ, 2001. – 160с.

2.15. Фінансове право: навчальний посібник (за кредитно-модульною системою) / за загальною редакцією Д.М. Павлова, О.А. Кузьменко, А.Г. Губенко. – К.: КНТ, - 2009.

2.16. Савченко Л.А.. Правові основи фінансового контролю. Навчальний посібник. – К.: Юрінком Інтер, - 2008. – 501 с..

3. Навчальні посібники, інші дидактичні та методичні матеріали:

3.1. Близнюк А.С., Губерская Н.Л., Музыка О.А., Усенко Р.А. Местные финансы в Украине: Правовая регуляция: Учебное пособие. – К.: Дакор, КНТ, 2007. – 316 с.

3.2. Веприняк Д.М., Нашинець-Наумова А.Ю. Фінансове право: навч.-метод. комплекс. - К.: ЦУЛ, 2008. - 168 с.

3.3. Дєєва Н.М. Державні фінанси і бюджетний процес : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр. — Д., 2006. — 259 с.

3.4. Іванов Ю. Б., Крисоватий А. І., Десятнюк О. М. Податкова система: підручник / МОН України. — К. : Атіка, 2006. — 920c.

3.5. Костенко Ю.О. Фінансове право України : навч. посіб. / Ю.О.Костенко; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т, Екон.-прав. ф-т, Каф. цив. права і процесу. — Донецьк: Вебер, Донец. філія, 2007. — 306 с.

3.6. Музика-Стефанчук О.А. Фінансове право: Навч. посібн. ДПА України. Акад. прав. наук України. НДІ фінансового права.. - Київ: Атіка, 2007.- 263с.

3.7. Семчик О.О. Держава як суб’єкт фінансових правовідносин / За ред. Л.К.Воронової. — К.: Юридична думка, 2006. — 114 с.

3.8. Словник фінансово-правових термінів / [Антипов В.І., Білецька Г.М., Воронова Л.К. та ін.]; За заг. ред. Л.К.Воронової; Нац. акад. держ. податк. служби України. НДІ фін. права. — Ірпінь, 2006. — 343 с.

3.9. Фінансова енциклопедія / [О.П.Орлюк та ін.]; за заг. ред. О. П. Орлюк; Акад. правових наук України. — К.: Юрінком Інтер, 2008. — 470 с.

3.10. Фінансове право України : Підручник. / [Бех Г.В., Дмитрик О.О., Криницький І.Є. та ін.]; За ред. М.П.Кучерявенка. — К.: Юрінком Інтер, 2006. — 319 c.

 

4. Монографії та інші наукові видання:

 

4.1. Бандурка О.О. Державна податкова служба в Україні: система, правовий статус, модернізація: Монографія. – Х.: Вид-во НУВС, 2004. – 234с.

4.2. Бандурка О.О. Організаційно-правовий статус податкової міліції України: Монографія. – Х.: Вид-во НУВС, 2004. – 245с.

4.3. Заверуха І. Б.Державний борг України: проблеми правового регулювання. / Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Львів, 2006. — 309 с.

4.4. Дмитренко Е. Взаємозв’язок юридичної відповідальності суб’єктів фінансового права та фінансової безпеки держави // Вісник прокуратури. - січень 2006. - № 1 (55).

4.5. Дмитренко Е. Колізії законодавства про юридичну відповідальність суб’єктів фінансового права та їх вплив на фінансову безпеку держави // Вісник прокуратури. - вересень 2006. - № 9 (63).

4.6. Кучерявенко М. Правове регулювання податкового контролю // Вісник Академії правових наук України. – 2002. - №2. – С.107-113.

4.7. Кучерявенко М. Правовий механізм податку (елементи) // Вісник Академії правових наук України. – 2002. - №4 (31). – С.112-115.

4.8. Нечай А.А. Проблеми правового регулювання публічних фінансів та публічних видатків / А. А. Нечай; НДІ фін. права. — Вид. 2-ге, стер. — Чернівці: Рута, 2006. — 262с..

4.9. Пришва Н.Ю. Публічні доходи: поняття та особливості правового регулювання. / Н.Ю.Пришва; НДІ фін. права. — К.: КНТ, 2008. — 197 с.

4.10. Роговенко Д. До питання про статус Рахункової палати України. – 2004. - №7 (121).

4.11. Чернадчук В.Д. Стан та перспективи розвитку бюджетних правовідносин в Україні / В.Д.Чернадчук. — Суми: Універсальна книга, 2008. — 455с.

 

5. Інші джерела:

5.1. Апаров А.М. Сучасний стан правового забезпечення фінансового контролю в сфері міжбюджетних відносин // Митна справа. - 2009. - № 2, ч. 2. - С.60-65.

5.2. Артус М.М. Проблеми трактування сутності та функцій категорії «фінансів» // Фінанси України. – 2007. - №4.

5.3. Бавико О.Є. Склад та ефективність фінансової відповідальності // Право і суспільство. - 2009. - № 4. - С.57-62.

5.4. Берлач Н.А., Пирога І.. Удосконалення адміністрування ПДВ як захід протидії податковим правопорушенням //Право України. - №1. – 95-99 с..

5.5. Бариніна-Закірова М.В. Деякі проблеми нормативно-правового характеру у сфері державного фінансового контролю // Фінанси України. - 2005. - № 1. - С.145-154.

5.6. Бауман Ю. Фінансовий моніторинг як вид фінансового контролю // Підприємництво, госп-во і право. - 2009. - № 4. - С.40-43.

5.7. Близнюк О.Державний нагляд у сфері фінансових послуг як форма фінансового контролю //Підприємництво, господарство і право. -2006. - №1. - С.91-94.

5.8. Бобиль В. Механізм стабілізації банківської системи України в період фінансової кризи // Україна: аспекти праці. - 2009. - № 1. - С.28-32.

5.9. Бондаренко І. Сутність фінансово-правового методу. – 2006. - №4 (60).

5.10. Борбич І. Нормативно-правові відносини між учасниками бюджетного процесу: поняття, перспективи розвитку // Підприємництво, господарство і право. - 2008. - № 3. - С.72-73.

5.11. Буковинський С.А. Концептуальні засади управління бюджетними коштами в Україні // Фінанси України. – 2001. - №5.

5.12. Вакарюк Л. Класичні теорії юридичних інститутів і поняття "інститут фінансового права" //Підприємництво, господарство і право. -2007. - №6. - С.102-104.

5.13. Ватманюк З.Г., Дорош О.Л. Небанківські фінансові інститути у країнах Західної Європи // Фінанси України. – 2002. - №11.

5.14. Воронова Л. До дискусійних питань щодо предмету і методу фінансового права //Вісник Академії правових наук України. -Право. - Вип.2(33)-3(34). - С.313-324.

5.15. Гетманець О.. Правові основи бюджетного контролю // Право України. – 2010. - №3. – 174 с..

5.16. Гетманець О. Місце бюджетного контролю в системі фінансового права // Право України. - 2009. - № 9. - С.148-153.

5.17. Гетманцев Д. До питання про предмет і метод фінансового права// Підприємництво, господарство і право. - 2009. - № 2. - С.36-38.

5.18. Горбач М. Про створення єдиної системи державного фінансового контролю в Україні // Право України. – 2005. - №10 (83).

5.19. Грищенко О. Сутність і призначення Рахункової палати: проблемні питання // Право України. – 2004. - №10 (106).

5.20. Грубій І. Закладені проблеми юридичної відповідальності за бюджетні правопорушення // Підприємство, господарство і право. – 2007. - №6.

5.21. Дереконь В. Напрями вдосконалення функціонування аудиту в системі фінансового контролю в Україні // Підприємництво, господарство і право. - 2006. - № 4. - С.123-124.

5.22. Заверуха І. Правові проблеми класифікації державного боргу // Право України. - 2007. - № 3. - С.51-55.

5.23. Зайчиков В.В. Особливості нормативно-правового регулювання у галузі суспільних фінансів // Фінанси України. – 2007. - №4.

5.24. Зайчук О. Правові засади діяльності Пенсійного фонду України // Право України. – 2004. - №8 (49).

5.25. Кінащук Л. До проблеми визначення поняття "фінансовий контроль" // Підприємництво, господарство і право. - 2008. - № 11. - С.97-99.

5.26. Кінащук Л. Організація та правове забезпечення аудиторської діяльності в Україні // Підприємство, господарство і право. – 2004. - №1. – с.28-30.

5.27. Кінащук Л. Особливості організації та правового регулювання фінансового контролю зарубіжних країн //Підприємництво, господарство і право. -2007. - №4. - С.81-83.

5.28. Кінащук Л. Поняття страхування з позицій фінансового права // Підприємництво, господарство і право. - 2001. - № 9. - С.63 - 65.

5.29. Кінащук Л. Правовий статус державної контрольно-ревізійної служби України в системі фінансового контролю // Підприємництво, господарство і право. – 2005.- №5. – с.93-96.

5.30. Клименко А. Правові основи здійснення фінансового моніторингу як інститут фінансового права //Підприємництво, господарство і право. -2005. - №8. - С.114-116.

5.31. Клочков В.. Система органів державного нагляду та контролю (порядок створення та розмежування повноважень) // Право України. – 2010. - №2 – С.204.

5.32. Коваль Д. Фінансово-правова відповідальність як різновид юридичної відповідальності // Право України. - 2007. - № 8. - С.51-53.

5.33. Ковальчук А. Ефективність законодавчого забезпечення фінансової політики в Україні // Право України. – 2006. - №4 (44).

5.34. Ковальчук А. Майбутнє фінансового права // Юридична Україна. - 2007. - № 1. - С.40-42.

5.35. Ковальчук А. Роль і місце фінансового права за ринкових умов // Право України. – 2007. - №2.

5.36. Ковальчук А.Т. Финансовое право в рыночных системах : (теорет. исслед. в практ. контексте) / А.Т.Ковальчук. — К.: Парлам. вид-во, 2008. — 497 с.

5.37. Кондратюк С.Я. Послуги державного казначейства: сутність і тенденції розвитку // Фінанси України. – 2005. - №1.

5.38. Користін О., Клименка А. Ревізія як форма фінансового контролю // Право України. – 2007. - №2.

5.39. Кротюк В. Держава у фінансово-правових відносинах // Право України. – 2006. - №11. – С. 162.

5.40. Кузьменко О. Методологічні основи праворозуміння поняття, сутності та правової природи міжбюджетних відносин // Право України. - 2009. - № 5. - С.149-155.

5.41. Кузьменко О. Організаційно-правові проблеми управління державним боргом України // Право України. – 2005. - №4 (56).

5.42. Кузьменко О. Теоретичні засади принципів бюджетної системи як вихідних положень бюджетного права // Підприємництво, господарство і право. - 2008. - № 10. - С.14-18.

5.43. Кучерявенко М. До питання про систему фінансового права // Право України. - 2003. - №4. - С.33-36.

5.44. Кучерявенко М. Майбутнє фінансового права // Право України. – 2007. - №8.

5.45. Луніна І. Підвищення ефективності місцевих запозичень в Україні // Економіст. - 2005. - № 10. - С.38-41.

5.46. Лютий І. Державний кредит у фінансовій політиці України // Банківська справа. - 2004. - №2. - С.41 - 50.

5.47. Лютий І.О., Міщенко С.В. Вплив фінансового сектору на функціонування економічної системи // Фінанси України. – 2007. - №3.

5.48. Мазур Т. Державні цільові позабюджетні фонди: поняття, ознаки та правова природа // Підприємництво, господарство і право. - 2006. - № 12. - С.36-38.

5.49. Мамалуй О. Розмежування податку та збору: підстави, стан, перспектива // Право України. – 2005. - №8 – С.40.

5.50. Мних М.В. Роль та значення місцевих фінансів у розвитку місцевого самоврядування // Економіка. Фінанси. Право. – 2004. - №2. – с. 15-17.

5.51. Ославський М. Особливості фінансово-правового регулювання місцевих податків і зборів // Право України. – 2007. - №11.

5.52. Павлюк К.В., Іголкін І.В. Досвід реформування державних фінансів у нових країнах-членах Європейського Союзу // Фінанси України. – 2007. - №2.

5.53. Пацурківський П. Начало фінансового права: постановка проблеми // Право України. – 2006. - №6 (25).

5.54. Пацурківський П. Соціологічна (природно-позитивна) доктрина фінансового права //Право України.. -2005. - №6. - С.29-33.

5.55. Піхоцький В.Д. Удосконалення і розвиток державного фінансового контролю та аудиту за надходженням, коштів Державного бюджету України та їх використання // Фінанси України. – 2007. - №3

5.56. Пацурківський П. Світоглядні проблеми науки фінансового права // Право України. – 2010.- №1. – с. 52-55.

5.57. Познякова Т. Характерні риси та особливості понятійно-категорійного апарату бюджетного права // Підприємництво, господарство і право. - 2003. - № 11. - С.57 - 59.

5.58. Пришва Н. Державні доходи: склад та особливості правового регулювання: Державні доходи бюджетів (Державного та місцевих) // Держава та регіони. Серія: Право. - 2003. - № 1. - С.26 - 30.

5.59. Слухай С.В., Гончаренко О.В. Удосконалення формування доходів місцевих бюджетів в Україні // Фінансове право. – 2007. - №8.

5.60. Телішук М.М. Актуальні проблеми співвідношення прямих і непрямих податків // Фінанси України. – 2001. - №2.

5.61. Тігова Т.М., Осипчук Л. Історичні аспекти виникнення та розвитку державного казначейства // Економіка. Фінанси. Право. – 2000. - №2. – с.18-22.

5.62. Усенко Р. Особливості реалізації санкції фінансово-правової норми // Право України. - 2006. - № 12. - С.38

5.63. Федоров С. Класифікація фінансово-правових норм // Підприємництво, господарство і право. – 2004. - №8. – с.59-62.

5.64. Фещук В. Пенсійна реформа: фінансово-правовий аспект // Право України. - 2006. - №9 (92).

5.65. Чернадчук В.Д. Стан та перспективи розвитку бюджетних правовідносин в Україні / В.Д.Чернадчук. — Суми: Універсальна книга, 2008. — 455с.

5.66. Чернадчук В Закон про державний бюджет як об’єкт бюджетних правовідносин // Підприємство, господарство і право. – 2007. - №12.

5.67. Чугунов І. Державні видатки у системі фінансового регулювання // Фінанси України. - 2003. - № 12. - С.3- 8.

5.68. Чуніхіна Л. Новий погляд на фінансовий контроль // Право України. – 2005.- №5. – с.60-63.

5.69. Чуніхіна Л. Організація первинного фінансового контролю з метою протидії легалізації (відмиванню) грошей, отриманих злочинним шляхом, у банках України //Право України. -2004. - №7. - С.106-110.

5.70. Юровська В. Правовий статус застрахованих осіб // Право України. - 2003. - №4. - С.26-29.

5.71. Юхименко Л. Правові засади контролю за використанням бюджетних коштів, здійснюваного Рахунковою палатою України // Право України. – 2003. - №11 (41).

5.72. Якимчук Н.Я.Розпорядники бюджетних коштів: система та правовий статус. / Н. Я. Якимчук; Нац. акад. прокуратури України. — Чернівці: Вид-во Чернів. нац. ун-ту, 2009. — 646 с.

 

 

6. Інтернет-ресурси:

6.1. www.ac-rada.gov.ua – Офіційний сайт Рахункової палати України

6.2. www.customs.gov.ua – Офіційний сайт Державної митної служби України.

6.3. www.finance-law.ru – Матеріали з фінансового права Російської Федерації

6.4. www.kmu.gov.ua – Офіційний сайт Кабінету Міністрів України

6.5. www.mfu.gov.ua – Офіційний сайт Міністерства фінансів України

6.6. www.nbu.gov.ua – Офіційний сайт Національного банку України

6.7. www.ndi-fp.asta.edu.ua – Науково-дослідний інститут фінансового права в Україні

6.8. www.pravoznavec.com.ua – Електронна бібліотека юридичної літератури "Правознавець"

6.9. www.rada.gov.ua – Офіційний сайт Верховної Ради України

6.10. www.rada.gov.ua/LIBRARY/catalog/afin2.htm - Каталог корпоративної колекції перекладів нормативно-правових актів зарубіжних країн з фінансового права (за бібліотечно-бібліографічним класифікатором).

6.11. www.sta.gov.ua – Офіційний сайт Державної податкової адміністрації України

6.12. www.stat.gov.ua – Офіційний сайт Державного комітету статистики України

6.13. www.treasury.gov.ua – Офіційний сайт Державного казначейства України

6.14. www.zakon.org.ua – Публікації на різні теми з фінансового права


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.039 сек.)