АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Методи контролю

Читайте также:
 1. I этап Подготовка к развитию грудобрюшного типа дыхания по традиционной методике
 2. I. ГИМНАСТИКА, ЕЕ ЗАДАЧИ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
 3. I. Методические основы
 4. I. Методические основы оценки эффективности инвестиционных проектов
 5. I. Організація та проведення модульного і підсумкового контролю
 6. II. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
 7. II. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА ДИСЦИПЛИНЫ
 8. III. УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО КУРСУ «ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ К. XIX – НАЧ. XX В.»
 9. IV ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.
 10. VI. Матеріали методичного забезпечення заняття
 11. VI.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
 12. VII УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Для навчальної дисципліни «Фінансове право» засобами діагностики знань (успішності навчання) виступають: проведення попереднього, поточного і підсумкового контролю знань студентів. Попередній контроль являє собою діагностику вхідного рівня знань студентів, який дає змогу визначити наявний рівень знань студентів на початку вивчення дисципліни чи на початку вивчення конкретної теми. Формою попереднього контролю є вхідний контроль знань. Він проводиться на 1-му семінарському занятті з метою оцінки залишкових знань студентів, отриманих під час вивчення циклу дисциплін на попередніх курсах. Попередній контроль у вигляді перевірки і оцінки залишкових знань проводимо також через деякий час після підсумку змістовного модуля на початку наступного семінарського заняття. Вхідний контроль знань проводиться у формі письмової роботи з визначення певних понять, категорій чи економічних явищ протягом 10 хвилин на початку заняття.

Оцінка вхідного контролю знань студентів зараховується до оцінки за семінарське чи практичне заняття.

Поточнийконтроль знаньє органічною частиною всього навчального процесу і слугує засобом виявлення ступеня сприйняття (засвоєння) навчального матеріалу з дисципліни "Фінансове право".

Оцінювання знань студентів на основі даних поточного контролю знань відбувається:

1) з допомогою контролю активності роботи студента протягом семестру над вивченням програмного матеріалу дисципліни "Фінансове право", включаючи відповіді на семінарських заняттях, написання та захист есе, участь у науковій роботі факультету та написання наукової роботи, підготовка доповідей, повідомлень та аналітичних матеріалів з фінансового права тощо;

2) через виконання завдань для самостійної роботи, включаючи ведення конспекту лекцій, ведення конспекту для підготовки до семінарських занять, самостійного опрацювання питання для самостійного розгляду, ведення словника термінів з фінансового права тощо;

3) через виконання двох модульних контрольних робіт.

Поточний контроль на семінарських заняттях проводиться з метою вияснення готовності студентів до занять у таких формах:

· фронтального стандартизованого усного опитування студентів за основними питаннями семінару;· фронтальної перевірки виконання домашніх завдань; виклику до дошки окремих студентів для самостійного розв'язування практичних завдань чи ситуацій;

· бліц-опитування, що являє собою або суцільне опитування всіх присутніх студентів групи, або вибіркове опитування частини студентів групи. Запитання з теми (кількох тем), яка готувалася на семінарське заняття, передбачають чітку коротку відповідь (наприклад, дати визначення фінансів; назвати функції податків; перерахувати форми безготівкових розрахунків). При бліц-опитуванні кожен студент має право відповісти лише один раз.

· інше.

Індивідуальна робота студентів передбачає підготовку і захист наукової роботи (есе) по темі, обраній і затвердженій викладачем. Кращі наукові роботи будуть представлені на засіданнях наукового гуртка кафедри, круглих столах, конференціях і подані до участі у конкурсі наукових робіт студентів. Індивідуальна робота студента оцінюється за 15-бальною шкалою за кожен змістовний модуль.

Самостійна робота студентів передбачає цілеспрямований пошук ефективних способів вивчення дисципліни "Фінансове право", свідоме ставлення та послідовність в роботі, вміння використовувати наявну літературу і нормативну базу, планувати власну роботу. Самостійна робота студента оцінюється за 15-бальною шкалою за кожен змістовний модуль.

Самостійна робота передбачає виконання письмових завдань до кожного змістовного модуля в окремому зошиті, які перевіряються під час написання модульних контрольних робіт.

Підсумковим контролем рівня знань студентів виступає проведення модульної контрольної роботи. До складу завдань конкретної модульної контрольної роботи, відповідно до специфіки фінансового права включаються:

· теоретичне питання нормативного або проблемного характеру;

· 20 тестових завдань;

· ситуаційні завдання.

 


10. Розподіл балів, які отримують курсанти (студенти, слухачі):

Розподіл балів за різними формами контролю для дисциплін, з яких навчальним планом передбачено один модульний контроль протягом семестру

‡агрузка...
Модуль (М) ЕКЗАМЕН (Е)
Поточний контроль (ПК) Модульний контроль (МК)
Аудиторна робота Самостійна робота Індивідуальна робота
≤30 ≤15 ≤15
≤60 ≤40
Підсумкова оцінка (П)=М=ПК+МК≤100
Підсумкова оцінка у випадку складання екзамену (П)=ПК+Е≤100 ≤40

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)