АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

ТЕМА 3. РОЗЧИНИ

Читайте также:
  1. Тема 3 «Розчини»
  2. ХІІІ.2. Розчини сильних електролітів

Конкретні цілі

1. Сильні електроліти. Міжіонна взаємодія у розчинах сильних електролітів. Теорія Дебая-Гюккеля. Іонна сила розчину електроліту. Коефіцієнт активності електроліту.

2. Буферні розчини, їх класифікація. Рівняння Гендерсона-Гассельбаха. Механизм буферної дії. Буферна ємність. Значення буферних розчинів для фармації.

3.Ідеальні та реальні розчини. Закон Рауля. Відхилення від закону Рауля в реальних розчинах. Ізотонічний коефіцієнт.

4.Зміна температурми замерзання та кипіння рідин при утворенні розчинів. Кріоскопія і ебуліоскопія.

5.Осмос. Осмотичний тиск. Осмолярність. Осмометрія.

6. Рівновага пара-рідина. Закони Коновалова. Азеотропні суміші. Фракційна перегонка. Застосування ректифікації у хімічному і фармацевтичному виробництві. Перегонка з водяною парою.

7. Розподіл речовини між двома не змішуваними розчинниками. Закон розподілу Нернста. Рівняння Шилова-Лепинь. Екстракція, її значення для фарації.

 

Джерела інформації:

1. Физическая и коллоидная химия / Под ред. В.И.Кабачного, - Харьков: Изд-во НФаУ, 2005, с. 72-109.

2. Физическая и коллоидная химия: Учебн. Для фарм. Вузов и факультетов / Под ред. К.И.Евстратовой.- М.: Высш. шк. , 1990, с. 68-109, с.120-132.

 

Тестові завдання до теми 3 «Розчини»:

1. Часто при виготовленні екстемпоральної рецептури суміш твердих інгредієнтів розпливається в густу в'язку масу, або ж плавиться і перетворюється на рідину, що знижує терапевтичну активність як фізична несумісність. Це викликано утворенням:

 

A. Твердого розчину

B. Механічної суміші

C. Евтектичної суміші

D. Рідкого розчину

E. Газоподібного розчину

 

2. При виготовленні супозиторіїв(медичних свічок) підбір суміші жирових речовин, які плавляться при температурі тіла людини(32-370С) і не розм'якшуються при температурі нижче 320С, проводять за допомогою вивчення:

 

A. Діаграм "тиск насиченої пари - склад"

B. Діаграм плавкості

C. Діаграм стану "тиск - температура"

D. Фазових діаграм

E. Нічого з перерахованого

 

3.У фармацевтичній практиці широко використовується ізотонічний розчин натрію хлориду. Яку масу натрію хлориду необхідно взяти для приготування 100 грамів ізотонічного розчину? 

A. 8,5

B. 0,85

C. 4,5

D. 0,45

E. 5,0

 

4. Розрахувати рН розчину, у якому [Н+] = 1,0·10-8 моль/л

 

A.14

B. 8

C. 6

D.4

E. 1

 

5. Другий закон Коновалова застосовується до нероздільно киплячих розчинів, які мають екстремальні точки на діаграмах стану і називаються :

 

A. Необмежено розчинними рідинами

B. Ідеальними розчинами

C. Азеотропними сумішами

D. Обмежено розчинними сумішами

E. Взаємно нерозчинними рідинами

 

6. Молярна концентрація розчину 0,1М, який з розчинів характеризується найбільшим осмотичним тиском?

 

A. Фенол

B. Хлорид літію

C. Хлорид калію

D. Хлорид кальцію

E. Етанол

 

7. Порушення водно-електролітного балансу у біосередовищах призводить до надлишку або недостатньої кількості води або електролітів. Дефіцит рідини зі збільшенням осмотичного тиску плазми характеризується як

 

A. Ізотонічна гіпергідратація

B. Ізотонічна дегідратація

C. Гіпертонічна дегідратація

D. Гіпотонічна дегідратація

E. Зменшення концентрації іонів в плазмі

 

8. Дібазол характеризується спазмолітичною і гипотонизивною дією. Для розрахунку об'єму хлороформу, потрібного для екстракції дибазола з водного розчину, необхідно знати:

 

A. Коефіцієнт дифузії

B. Температуру кипіння хлороформу

C. Температуру плавлення дибазола

D. Коефіцієнт розподілу

E. Ебуліоскопічну постійну води

 

9. Екстракція - найбільш поширений метод виділення речовини з системи. Яким розчинником краще екстрагувати йод з водного розчину, якщо коефіцієнти розподілу змінюється в ряду:

K(CS2) >K(C6H6) >K(циклогексан)>K(C6H14) >K(C6H13OH)

 

A. Циклогексан

B. C6H14

C. CS2

D. C6H12

E. C6H13OH

 

10. Максимальною величиною іонної сили при однаковій молярній концентрації характеризується розчин:

 

A. Кальцію хлорид

B. Калію хлорид

‡агрузка...

C. Калію йодид

D. Натрію йодид

E. Натрію фтори

 

Cитуаційні завдання до теми 3 «Розчини»:

Завдання 1.

Визначити осмотичний тиск 0,9 % розчину натрію хлориду, якій є ізотонічним плазмі крові при 00С. Густина розчину 1,005 г/м.

 

Завдання 2.

Однією із необхідних умов гомеостазу живого організму є оптимальна концентрація іонів водню (рН), яку здатні підтримувати буферні розчини. Обгрунтуйте механізм дії та виведіть рівняння для розрахунку рН:

а) гемоглобінового;

б) оксигемоглобінового;

в) білкового;

г) фосфатного буферних розчинів.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.007 сек.)