АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Розрахунок рН

Читайте также:
 1. Акустичний розрахунок
 2. Вибір і розрахунок кількості технологічного обладнання
 3. Господарський / комерційний розрахунок
 4. Канати та їх розрахунок.
 5. Обґрунтування форми зв'язку змінних і розрахунок параметрів теоретичної лінії регресії
 6. Обсяг та послідовність виконання розділу “Розрахунок
 7. Перевірка відповідності виплат, що включаються у розрахунок середньої заробітної тати.
 8. Розрахунок амортизаційних відрахувань прямолінійним та прискореними методами.
 9. Розрахунок вартості виробки по матеріалам
 10. Розрахунок виробничої програми в матеріально технічному забезпеченні ВАТ АТП «17164».
 11. Розрахунок втрат на згині оптичного світловоду
 12. Розрахунок гідротранспортеру

Запишемо вираз для константи дисоціації Н2СО3

.

Із рівняння знайдемо рівноважну концентрацію іонів водню:

.

Прологарифмуємо та помножимо на (-1) обидві частини рівняння, маємо

.

– водневий показник.

– кислотний показник.

Отримуємо формулу для розрахунку

.

В зв’язку з тим, що рН буферного розчину залежить від співвідношення концентрацій солі та кислоти, то і при розбавленні, і при концентруванні цього розчину рН змінюватися не буде.

 

Тема 4 «Електрохімія»

Завдання 1.

Визначте напрям хімічної реакції

,

використовуючи значення стандартних електродних потенціалівполуелементів:

,

Розв’язання

Складемо гальванічний елемент для даної реакції. Відбувається окиснення атомів заліза

та відновлення іонів кадмію

В гальванічному елементі негативним буде залізний електрод, а позитивним – кадмієвий. Схема гальванічного елемента:

За значеннями стандартних електродних потенціалів розраховуємо ЕРС цього гальванічного елемента:

.

В зворотньому гальванічному елементі відбувається максимально корисна робота nFE, яка дорівнює зменшеннюенергії Гіббса:

де n – число електронів, які беруть участь в ОВР;

F – число Фарадея (9,65.104 Кл/моль);

Е – ЕРС гальванічного елемента.

Якщо початкові активності реагентів дорівнюють одиниці, то маємо

де Δ G0 – стандартна зміна енергія Гіббса,

Е0 – стандартна ЕРС.

В зв’язку з тим, що <0, то реакція може перебігати в гальванічному елементі в прямому напрямку самодовільно. Максимальна робота при цьому дорівнює зменшенню свобідної енергії Гіббса ( 7720 кДж).

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)