АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

ТЕМА 7. МОЛЕКУЛЯРНО-КІНЕТИЧНІ, ОПТИЧНІ ТА ЕЛЕКТРИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ДИСПЕРСНИХ СИСТЕМ

Читайте также:
 1. A) к любой экономической системе
 2. A) прогрессивная система налогообложения.
 3. C) Систематическими
 4. CASE-технология создания информационных систем
 5. ERP и CRM система OpenERP
 6. HMI/SCADA – создание графического интерфейса в SCADА-системе Trace Mode 6 (часть 1).
 7. I Понятие об информационных системах
 8. I СИСТЕМА, ИСТОЧНИКИ, ИСТОРИЧЕСКАЯ ТРАДИЦИЯ РИМСКОГО ПРАВА
 9. I. Основні риси політичної системи України
 10. I. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ (ТЕРМИНЫ) ЭКОЛОГИИ. ЕЕ СИСТЕМНОСТЬ
 11. I. Суспільство як соціальна система.
 12. I. Формирование системы военной психологии в России.

Конкретні цілі:

1.Молекулярно-кінетичні властивості колоїдних систем. Броунівськнй рух (рівняння Ейнштейна), дифузія (рівняння Фіка), осмотичний тиск. В'язкість ліофобних золів.

2. Розсіювання та поглинання світла (рівняння Релея) Ультрамікроскоп і електронна мікроскопія колоїдних систем. Визначення форми, розмірів та міцелярної маси колоїдних частинок.

3. Будова міцели. Механізм виникнення електричного заряду колоїдних частинок. Будова подвійного електричного шару. Термодинамічннй та електрокінетичний потенціали.

4.Електрокінетичні явища: електрофорез, електроосмос, потенціал протікання, потенціал зсідання. Явище перезарядки колоїдних частинок. Електрофоретичний і електроосмотичний методи визначення електрокінетичного потенціалу. Практичне використання електрокінетичних явищ у фармації біології, медицині та ін.

 

Джерела інформації:

1. Физическая и коллоидная химия / Под ред. В.И.Кабачного, - Харьков: Изд-во НФаУ, 2005, с. 248-252, с. 258-260, с. 264-274.

2. Физическая и коллоидная химия: Учебн. Для фарм. Вузов и факультетов / Под ред. К.И.Евстратовой.- М.: Высш. шк. , 1990, с. 370-379, с. 388-392, с. 396-404.

 

Тестові завдання до теми 7 «Молекулярно-кінетичні, оптичні та електричні властивості дисперсних систем»:

1. Фармакопійним методом визначення міри чистоти антибіотиків, вітамінів і інших лікарських речовин являється вивчення руху часток дисперсної фази в нерухомому дисперсійному середовищі під дією різниці потенціалів. Це явище називається:

 

A. потенціал течії

B. електроосмос

C. потенціал протікання

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\D. електрофорез

E. потенціал седиментації

 

2. Життєдіяльності організму сприяє всмоктування продуктів харчування з кишківника, тобто мимовільного перенесення часток дисперсної фази з області більшої концентрації в область меншої концентрації. Цей процес називається

 

A. броунівський рух

B. розчинення

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\C. дифузія

D. седиментація

E. коагуляція

 

3. При роботі серця рідина під тиском проходити через пористу мембрану, при цьому виникає

 

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\A. Потенціал протікання

B. Електрокінетичний потенціалC. Адсорбційний потенціал

D. Потенціал седиментації

E. Поверхневий потенціал

 

4. Електрокардіограма - це графічне зображення біоелектричних потенціалів, знятих з поверхні тіла і які характеризують стан серця. Біопотенціали, які викликані різними фізіологічними процесами, призводять до утворення на межі розділу фаз :

 

A. адсорбційного шару

B. адгезійного шару

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\C. подвійного електричного шару

D. дифузного шару

E. нічого з перерахованого

 

5. Для підвищення якості пористих лікарських препаратів їх просочують розчином речовин за допомогою спрямованого переміщення часток дисперсної фази в постійному електричному полі. Цей процес називається:

 

A. адсорбція

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\B. електрофорез

C. електроосмос

D. потенціал протікання

E. потенціал седиментації

 

6. Як змінюється інтенсивність розсіяного світла для однієї і тієї ж колоїдної системи, якщо довжина хвилі світла, що падає, зростає вдвічі?

 

A. Зменшується в 8 разів

B. Зростає в 4 рази

C. Зростає в 24 рази

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\D. Зменшується в 16 разів

E. Не змінюється

 

7. Колоїдний розчин - це одна з лікарських форм. Вкажіть структурну одиницю колоїдного розчину.

 

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\A. Міцела

B. Іон

C. Атом

D. Молекула

E. Вільний радикал

 

8. Клітини організмів - це мікроскопічні утворення, які зовні обмежені мембраною. Мембрани пропускають частки дисперсійного середовища у бік більш концентрованого розчину і регулюють обмін речовин. Це явище називається

 

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\А. Осмос

В. Форез

С. Седиментація

Д. Коагуляція

Е. Адсорбція

 

Ситуаційні завдання до теми 7 «Молекулярно-кінетичні, оптичні та електричні властивості дисперсних систем»:

Завдання 1.

Використовуючи дані таблиці, напишіть формулу міцели гідрозоля,який отримано конденсаційним методом за допомогою наведеної хімічної реакції з відповідним стабілізатором та визначте іони адсорбційного та диффузного шарів. До якого електроду повинна рухатись частинка під час електрофорезу?

‡агрузка...

 

№ т/п Хімічна реакція Стабілізатор
СаС12+ (NH4)2C2О4 →СаС2О4↓ + 2NH4C1 CaCl2
2CuSО4 + K4[Fe(CN)6] → Cu2[Fe(CN)6]↓+ 2K24 CuSО4
Na2S + CuSО4 →CuS↓ + Na24 Na2S
2KI + Pb(NО3)2 → Pbl2↓ + 2KNО3 Pb(NО3)2
Fe2(SО4)3 + 2K34 → 2FeP04↓ + 3K2S04 K34
Na2SiО3+ 2HC1 → H2SiО3↓ + 2NaCl HC1
Ni(NО3)2 + K2S → NiS↓ + 2KNО3 Ni(NО3)2
CoCl2 + 2NaOH → Co(OH)2↓ + 2NaCl NaOH
Pb(CH3COO)2 + H24 → PbS04↓ + 2CH3COOH H24
ZnSО4+ Na23 →ZnCО3↓+ Na24 ZnSО4
2KMnО4 + 3KNО2 + H2О → 2MnО2↓ + 3KNО3 + 3KOH KMnО4
АІСІ3 + 3NaOH → Al(OH)3↓ + 3NaCl NaOH
Na23+ CaCl2 → CaSО3↓ + 2NaCl CaCl2
Ba(OH)2 + Pb(NО3)2 → Pb(OH)2↓ + Ba(NО3)2 Ba(OH)2
2Na34 + ЗСаС12 → Ca3(PО4)2↓ + 6NaCl СаС12
Cu(NО3)2 + 2KOH → Cu(OH)2↓ + 2KNО3 KOH
CuSО4+ H2S → CuS↓ + H24 CuSО4
MgCl2 + Na2HPО4 + NH4OH → MgNH44↓ + 2NaCl MgCl2
BaCl2+ K2CrО4 → BaCrО4↓ + 2KC1 BaCl2
AsH3 + AgNО3 + H2О → Ag↓ + HNО3 + H3AsО3 AgNО3
K2Cr2О7+ 2AgNО3→ Ag2Cr2О7↓ + 2KNО3 AgNО3
2H3AsО3+ 3H2S →As2S3↓ + 6H2О H2S
H2S + 1/2О2 →S+ Н2О H2S
Ba(NО3)2 + K24 → BaS04↓ + 2KNО3 Ba(NО3)2
3k4[Fe(CN)6] + 4FeCl3 → Fe4[Fe(CN)6]↓ + 12KC1 k4[Fe(CN)6]
KАuO2 + 3HCHO + K23→ 2Au↓ + 3HCOOK + + KHCО3 + H2О KАuO2
FeCl3 + 3H2О → Fe(OH)3↓+ 3HC1 FeOCl

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.007 сек.)